Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> РОЗДІЛ 6. ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 6.1. ОРГАНІЗАЦІЯ КАСОВОЇ РОБОТИ

РОЗДІЛ 6. ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 6.1. ОРГАНІЗАЦІЯ КАСОВОЇ РОБОТИ


Організація касової роботи комерційних банків регламенту-ється Національним банком України за його «Інструкцією з орга-нізації емісійно-касової роботи в установах банків України» № 1 від 7 липня 1994 р.
Усі підприємства, організації та установи, які одержують го-тівку за реалізовану продукцію, товари, послуги і за іншими пла-тежами, зобов’язані здавати її в касу банку для зарахування і збе-рігання на відкритих їм розрахункових або поточних рахунках. Водночас підприємства, організації та установи можуть мати в своїх касах готівку в межах лімітів, визначених банками за пого-дженням з керівниками підприємств. У разі необхідності ліміти залишків кас переглядаються. Усі підприємства, організації та установи одержують від банків готівку на виплату заробітної плати, пенсій, допомог, на відрядження, господарські та інші ви-трати. У касі банку зберігається не тільки грошова готівка, а й цінні папери, бланки суворої звітності.
Обслуговування клієнтів банку здійснює операційна каса. До її складу можуть входити прибутково-видаткові каси, прибуткові каси, видаткові каси, каси для розміну грошей, вечірні каси бан-ків на підприємствах та організаціях. Кількість операційних кас залежить від обсягу і характеру діяльності установи банку. Кабі-ни кожної каси розміщуються у такий спосіб, щоб можна було ві-зуально стежити за роботою касирів. Відводиться спеціальне приміщення-сховище для зберігання готівки грошей та ціннос-тей.
Матеріально відповідальними особами за зберігання грошей та цінностей є керівник банку, головний бухгалтер і завідувач ка-си (старший касир).
З кожним працівником каси укладається угода про повну ма-теріальну відповідальність (додаток 17). Касири операційних кас повинні мати зразки підписів керівників банку і бухгалтерських працівників, уповноважених підписувати прибуткові та видаткові касові документи, а бухгалтери — зразки підписів касирів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)