Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 6.2. ОБЛІК І ДОКУМЕНТООБІГ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ КАС З ПРИЙМАННЯ ГОТІВКИ

6.2. ОБЛІК І ДОКУМЕНТООБІГ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ КАС З ПРИЙМАННЯ ГОТІВКИ


Приймання готівки в касу банку здійснюється на основі при-буткових документів, які виписуються в одному або в двох при-мірниках:
а) від підприємств, об’єднань, організацій, установ про сплату будь-яких платежів — за об’явами на внесення готівки (дода-ток 18) з видачею квитанції, а від громадян — також за об’явами або за прибутковими ордерами;
б) внески для зарахування на поточні рахунки різних фондів — за об’явами на внесення готівки;
в) платежі від населення — за повідомленнями з видачею кви-танції;
г) усі інші надходження грошей, у тому числі й від працівни-ків банку, — за прибутковими касовими ордерами (додаток 19) з видачею підписаних касиром їх копій з відбитком печатки касира.
Одержавши прибуткові документи, касир зобов’язаний:
• перевірити наявність і тотожність підписів операційних пра-цівників наявним у нього зразкам;
• звірити відповідність сум, зазначених у документі, цифрами і літерами;
• викликати особу, яка вносить гроші, і прийняти їх поаркуш-ним перерахуванням.
Якщо клієнт здає гроші до каси банку за кількома прибутко-вими документами для зарахування на різні рахунки, то касир приймає гроші за кожним документом окремо.
Під час отримання готівки на столі касира не повинно бути ні-яких інших грошей, крім тих, що приймаються від особи.
Після одержання грошей касир звіряє суму, зазначену в при-бутковому документі, із сумою, фактично виявленою при пере-рахуванні. У разі відповідності сум касир підписує об’яву, квита-нцію і ордер до неї, ставить на квитанції печатку і видає її особі, яка внесла гроші. Ордер до об’яви касир надсилає відповідаль-ному працівникові, який веде касовий журнал, а об’яву залишає в себе.
У разі виявлення фальшивих грошей касир повинен терміново доповісти про це керівникові установи банку для вжиття необ-хідних заходів з обов’язковим повідомленням правоохоронних органів.
Касири ведуть щоденні записи прийнятих і зданих грошових сум в окремій «Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінно-стей)» (додаток 20).
Наприкінці операційного дня на підставі прийнятих докумен-тів касир складає довідку касира прибуткової каси про суму при-йнятих грошей та кількість документів, які надійшли до каси і звіряє суму за довідкою зі сумою прийнятих ним грошей. Довідка підписується касиром, а зазначені в ній касові обіги звіряються з записами в касових журналах операційних працівників.
Отримані протягом операційного дня гроші касир формує у певному порядку і разом з прибутковими документами та довід-кою касира прибуткової каси здає завідувачу каси під розписку в «Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей)».
Завідувач каси звіряє суму прийнятих грошей і кількість при-буткових документів з довідкою касира і підписує довідку.
Гроші, що надійшли в прибуткові каси, можуть передаватися завідувачу протягом операційного дня кілька разів. Уся готівка, яка надійшла до закінчення операційного дня, має бути оприбут-кована в касу і зарахована на відповідні рахунки балансу банку того самого робочого дня.



Популярні глави цього підручника:



Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)