Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 6.3. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ВИДАТКОВИХ КАС

6.3. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ВИДАТКОВИХ КАС


Гроші з кас установ банку видаються:
а) підприємствам, організаціям, установам — виключно за грошовими чеками затвердженої форми;
б) індивідуальним позичальникам, які одержують позики в банку, вкладникам і пенсіонерам — за видатковими касовими ордерами (додаток 21) і видатковими ордерами, форма яких за-тверджена Національним банком України. У такому ж порядку оформляється видача грошей на витрати для утримання апарату управління та інші витрати — видача заробітної плати, премій та матеріальної допомоги, у підзвіт на відрядження і господарські витрати, погашення здійснених господарських, представницьких, канцелярських витрат без одержання авансу.
Видача пенсій або допомоги проводиться на підставі доручень пенсійного фонду без складання касового видаткового ордера.
Для здійснення видаткових операцій завідувач каси видає під звіт касирам необхідну суму. Касир розписується про це в «Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей)». Приймання по-вних і неповних пачок здійснюється за позначками на накладних з перевіркою за корінцями, а пачки з повними корінцями, перера-ховуються поаркушно. Монета приймається за написами на яр-ликах, пакетах (тюбиках), а укладена на лотках — за кружками.
Завідувач каси зобов’язаний перевірити наявність грошей, що залишилися в обіговій (операційній) касі, та переконатися, що за-лишок з урахуванням виданих сум відповідає даним «Книги об-ліку готівки обігової (операційної) каси та інших цінностей бан-ку» за рахунком 100 «Банкноти та монети» та рахунок 101 «Дорожні чеки» (у касі банку).
Представники підприємств подають операційним працівникам грошові чеки та інші документи на одержання готівки. Операцій-ний працівник після їх перевірки видає особі, яка одержує гроші, для пред’явлення в касу контрольну марку від грошового чека або відривний талон від видаткового касового ордера.
Одержавши видатковий документ, касир зобов’язаний:
• перевірити підписи посадових осіб банку та їх тотожність зразкам;
• порівняти суму, проставлену цифрами, і суму, що зазначена прописом;
• перевірити наявність розписки про одержання грошей на до-кументі;
• перевірити наявність паспортних даних або іншого докумен-та, що засвідчує особу одержувача грошей;
• викликати одержувача грошей за номером видаткового до-кумента і запитати про суму грошей, що одержується;
• звірити номер контрольної марки або талона в касу з номе-ром на видатковому документі та наклеїти контрольну марку або талон відповідно до чека або ордера;
• підготувати суму грошей і видати її одержувачу та підписати видатковий документ.
У момент видачі клієнтам грошей касирам забороняється об-мінювати гроші одного номіналу на інший на вимогу одержувача.
Видаючи грошові білети в упаковці окремими корінцями або окремими аркушами, касир зобов’язаний їх перерахувати поар-кушно. Це необхідно робити також у випадках вимоги одержува-ча на перерахування всіх виданих грошей. У цьому разі касир не знімає з виданих пачок і мішків пломби, печатки та гарантійні шви.
На виявлені недостачі або надлишки складається «Акт про не-достачі (надлишки) грошових білетів у пачках» у двох примірни-ках затвердженої форми. Сума недостачі відшкодовується одер-жувачу грошей і зараховується на рахунок винних касирів для подальшого стягнення, а надлишки оприбутковуються в касу і включаються до складу доходів банку на рахунок 680 «Неперед-бачені доходи».
Наприкінці операційного дня касир видаткової каси виконує такі дії:
• звіряє суми прийнятих під звіт грошей, видаткових докумен-тів і залишок грошей;
• складає звітну довідку і підписує її;
• наведені в довідці касові обіги звіряє з записами в касових журналах операційних працівників.
Касир розписується в касовому журналі, а операційні праців-ники — у довідці.
Залишок грошей і видаткові касові документи разом зі звіт-ною довідкою касир здає під розписку в «Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей)» завідувачу каси, який, перевірив-ши довідку, підписує її і підшиває в документи дня.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)