Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 6.4. ІНКАСАЦІЯ ГРОШОВОЇ ВИРУЧКИ

6.4. ІНКАСАЦІЯ ГРОШОВОЇ ВИРУЧКИ


Інкасацію здійснюють на підприємствах, в організаціях, уста-новах інкасатори-збирачі банків на підставі «Доручень на інкаса-цію грошей», посвідчення особи і спеціального посвідчення на автомашину. Механізм інкасації полягає в обміні сумок з грошо-вою виручкою на порожні і виписувані підприємствами (органі-заціями), що здають гроші, до кожної сумки супровідної відомос-ті у трьох примірниках. При цьому інкасатор-збирач не перераховує готівку грошей, а лише перевіряє кількість сумок і загальну суму виторгу за записами в накладній та копії супровід-ної відомості на кожну сумку (додаток 22), яку він приймає і роз-писується в тій, що залишається на підприємстві.
Доставлені в банк сумки з готівкою інкасатор здає бухгалтеру-контролеру, який перевіряє відповідність записів у супровідних відомостях, реєструє належні до приймання від інкасаторів сумки (мішки) в «Журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою і порожніх сумок» у двох примірниках і в міру реєстрації передає накладні (супровідні відомості) касирові.
Про загальну кількість прийнятих за всіма маршрутами сумок (мішків) з готівкою і порожніх сумок складається «Довідка про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки», яка разом з першими примірниками журналів обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок зберіга-ється в окремій папці.
Наступного дня зранку касир і бухгалтер-контролер вечірньої каси здають сумки (мішки) з проінкасованою грошовою вируч-кою і супровідними документами завідувачу операційної каси для звіряння документів і попереднього зарахування виручки на розрахунковий рахунок підприємства, а останній — касирам для перерахування та в бухгалтерію банку для зарахування вже уточ-неної суми грошей на рахунок підприємства (організації). Супро-відні відомості додаються до касових документів дня.
У бухгалтерії банку операції з інкасації готівки відображають на відповідних балансових рахунках.
1. На надходження готівки грошей до її перерахування:
Д-т 1005 «Банкноти та монети, інкасовані до перерахування»;
К-т 26 «Кошти клієнтів банку».
2. Зарахування готівки, якщо не виявлено відхилень фактичної наявності від документальної:
Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;
К-т 1005 «Банкноти та монети, інкасовані до перерахування».
3. У разі недостачі, виявленої під час перерахування (фактич-на наявність 2200 грн; за супровідними відомостями і оприбутко-вано попередньо в касу 2300 грн; недостача 100 грн):
а) попереднє зарахування за документами без перерахування:
Д-т 1005 «Банкноти та монети, інкасовані
до перерахування» 2300 грн;
К-т 26 «Кошти клієнтів банку» 2300 грн;
б) на виявлену недостачу зменшується попередньо відображе-на сума інкасованої грошової готівки та її зарахування на розра-хунковий рахунок підприємства:
Д-т 26 «Кошти до запитання клієнтів банку» (розрахункові
рахунки підприємств) 100 грн;
К-т 1005 «Банкноти та монети інкасовані
до перерахування» 100 грн;
в) після перерахування готівки її фактична сума 2200 грн за-раховується в касу банку:
Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» 2200 грн;
К-т 1005 «Банкноти та монети, інкасовані
до перерахування» 2200 грн.
4. Якщо виявлено надлишок готівки (сума за супровідними ві-домостями — 5000 грн, фактична — 5300 грн, надлишок — 300 грн):
а) попереднє, до перерахунку, зарахування готівки на розра-хунковий рахунок підприємства:
Д-т 1005 «Банкноти та монети, інкасовані
до перерахування» 5000 грн;
К-т 26 «Кошти до запитання клієнтів банку»
(розрахункові рахунки підприємств) 5000 грн;
б) після перерахування додатково зараховується сума виявле-ного надлишку готівки:
Д-т 1005 «Банкноти та монети, інкасовані
до перерахування» 300 грн;
К-т 26 «Кошти до запитання клієнтів банку»
(розрахункові рахунки клієнтів) 300 грн;
в) на фактичну суму готівка оприбутковується в касу:
Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» 5300 грн;
К-т 1005 Банкноти та монети, інкасовані
до перерахування» 5300 грн.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)