6.6. РЕВІЗІЯ ЦІННОСТЕЙ


Ревізія грошових білетів, монети та інших цінностей, які збе-рігаються в грошових сховищах і в касах установ банків, а також перевірка стану їх зберігання здійснюються: не менше одного ра-зу на півріччя; станом на 1 січня; у разі зміни керівника, головно-го бухгалтера або завідувача каси; у разі зміни посадових осіб, відповідальних за збереження цінностей; валютних цінностей — щомісяця; в усіх інших випадках — за розпорядженням загаль-них зборів акціонерів, Національного банку України тощо.
Ревізія проводиться раптово, з перевіркою всіх цінностей, за станом на одну й ту саму дату і в такій послідовності, яка б ви-ключала можливість приховування розкрадання чи недостачі грошей і цінностей. Вона не повинна порушувати звичайного хо-ду операцій установ банку.
Грошові білети, монети та інші цінності перераховуються по-вністю; контрольне перераховування здійснюється особисто ке-рівником ревізії.
Після перерахування грошових білетів, монети та інших цін-ностей, які зберігаються в грошових сховищах, ревізори звіряють виявлені цінності з даними книг обліку готівки обігової (опера-ційної) каси й інших цінностей, обліку грошей у фондах і наяв-ності іноземної валюти та платіжних документів у іноземній ва-люті, щоденного балансу, аналітичного обліку і, крім того, перевіряють, чи всі вилучені для ревізії цінності повернені до грошового сховища.
Суми розписок та інших документів, не проведених через бух-галтерський облік, у виправдання залишку каси не приймаються і вважаються недостачею у касира. Виявлені надлишки каси по-винні бути оприбутковані й поверненню не підлягають.
Про проведену ревізію цінностей складається акт за підписа-ми всіх працівників, які брали участь у ревізії, і службових осіб, відповідальних за збереження цінностей.
У бухгалтерському обліку операції, пов’язані з ревізією, відо-бражаються проведеннями.
1. На прибуткування надлишків:
Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;
К-т 680 «Непередбачені доходи».
2. Недостачі списуються у видаток по касі на особовий раху-нок працівника (касира), в якого виявлена недостача, до її пога-шення:
Д-т 355 «Дебіторська заборгованість за розрахунками з пра-цівниками банку» (рахунок 4-го порядку № 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»);
К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку».Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)