Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 8.2. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 8.2.1. Особливості відображення операцій з цінними паперами в плані рахунків комерційного банку

8.2. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 8.2.1. Особливості відображення операцій з цінними паперами в плані рахунків комерційного банку


З економічної точки зору структура цінних паперів як фондо-вого інструменту досить складна: існує структуризація видів цін-них паперів, структуризація видів операцій на фондовому ринку. Це вимагає більш деталізованого обліку доходів та витрат за опе-раціями з цінними паперами виходячи з вимог оподаткування та регулювання діяльності учасників фондового ринку. Тільки в ро-зділі 3 «Операції з цінними паперами та інші активи і зо-бов’язання» міститься близько 40 рахунків з обліку операцій з цінними паперами. Крім того, в перший клас «Казначейські та міжбанківські операції» введено близько 20 рахунків для відо-кремленого обліку операцій з цінними паперами, що рефінансу-ються Національним банком, та емітовані Національним банком України, в другий клас «Операції з клієнтами» введено п’ять ра-хунків для обліку операцій з урахування векселів, чотири рахун-ки для обліку операцій РЕПО. Передбачені окремі рахунки для обліку дебіторської і кредиторської заборгованості за різними видами операцій з цінними паперами, а також рахунки для обліку доходів та витрат за операціями з цінними паперами.
Балансові рахунки класифікуються за видами контрагентів, характером операцій і ступенем зниження ліквідності. Слід звер-нути увагу і на те, що в плані рахунків операції відображаються не за формою, а за їх економічним змістом. Це означає, що опе-рації, які за своєю природою є, наприклад, кредитними (ураху-вання векселів, операції РЕПО), відображаються в розділі 20 «Кредити, які надані суб’єктам господарської діяльності». Знай-шов відображення і принцип ліквідності активів. Він міститься у класифікації рахунків за групами. Так, група рахунків з обліку врахованих векселів, увійшла до розділу 20 «Кредити, які надані суб’єктам господарської діяльності». Оскільки дебіторська забо-ргованість за врахованими векселями має таку ж саму природу, що і заборгованість за виданими кредитами, то ж ці заборговано-сті мають схожу ліквідність.
Синтетичний облік операцій з цінними паперами здійснюється на рівні балансових рахунків II, III, IV порядків. Аналітичний об-лік забезпечується за допомогою аналітичних рахунків. Аналіти-чний облік забезпечує розкриття інформації про кожну операцію та кожного контрагента, що дає змогу уникнути використання зайвої кількості окремих балансових рахунків.
Оскільки банк може виконувати безліч операцій у різних ва-лютах, то план рахунків комерційного банку забезпечує мульти-валютний облік операцій. Операції в іноземній валюті здійсню-ються за тими самими рахунками, що й операції в гривні. Це дає змогу здійснювати на підставі бухгалтерського обліку структури-зацію типових за своїм економіко-правовим змістом операцій з цінними паперами.
Важливішими особливостями відображення операцій з цінни-ми паперами в плані рахунків комерційного банку є такі:
• відокремлений облік цінних паперів залежно від їх інвес-тиційної характеристики. З погляду інвестиційних характери-стик цінні папери як фондові інструменти поділяються на дві групи: цінні папери, що придбаваються з метою довгострокового інвестування, та цінні папери, що придбаваються для подальшого перепродажу в спекулятивних цілях. Саме тому в план рахунків у третьому класі «Операції з цінними паперами та іншими актива-ми і зобов’язаннями» введено розділи 31 «Цінні папери в порт-фелі банку на продаж» та 32 «Цінні папери в портфелі банку на інвестиції», які містять спеціальні рахунки за кожним видом цін-них паперів. Наприклад, для обліку акцій, що купуються в порт-фель банку, передбачені дві групи рахунків: 310 «Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на про-даж» та 320 «Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції»;
• відокремлений облік цінних паперів за видами емітентів. Існують значні відмінності в режимі правового регулювання емі-сії та обігу цінних паперів різних емітентів. Крім того, різняться і структура ризиків інвестицій у фінансові інструменти, випущені різними емітентами. Саме тому в плані рахунків комерційного банку є додатковий підрозділ рахунків (за видами цінних папе-рів) для відображення операцій з цінними паперами, що випуще-ні трьома групами емітентів: банками, фінансовими (небанківсь-кими) установами, нефінансовими підприємствами. Наприклад, акції, що купуються в портфель банку на продаж, за цільовим призначенням обліковуються на балансових рахунках групи 310: 3102 «Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж, які випущені банками», 3103 «Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж, які випущені фінансовими (небанківськими) устано-вами», 3105 «Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибут-ком у портфелі банку на продаж».
• Структуризація інвестицій банку в корпоративні цінні папери. Інвестиції в корпоративні цінні папери різняться між со-бою за ступенем контролю інвестора (банка) над оперативною і фінансовою діяльністю компанії-емітента цінних паперів та еко-номічними вигодами, які інвестор (банк) планує отримати від здійснення інвестицій у корпоративні цінні папери емітентів. Са-ме тому в плані рахунків є три групи рахунків для обліку корпо-ративних цінних паперів.
Портфельні інвестиції — ті, що не дають інвестору (банку) права контролю над емітентом — відображаються на рахунках групи 320 «Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції».
Інвестиції в асоційовані компанії — ті, що дають інвестору (банку) право певного контролю над емітентом — відображають-ся на рахунках групи 410 «Вкладення в асоційовані компанії».
Інвестиції в дочірні компанії — ті, що надають інвестору (ба-нку) абсолютний контроль над емітентом — відображаються на рахунках групи 420 «Вкладення в дочірні компанії».
• Виділення в самостійну групу операцій з цінними папера-ми, які рефінансуються Національним банком України та цінними паперами, які емітовані Національним банком Украї-ни. Згідно з рекомендаціями Міжнародних стандартів бухгалтер-ського обліку цінні папери центральних органів виконавчої вла-ди, які рефінансуються Національним банком та емітовані Національним банком (незалежно від мети інвестування і ринкової вартості) віднесені до активів з нульовим ступенем ризику. Перелік та порядок рефінансування таких цінних паперів визначається Національним банком України, а їх облік виділений у самостійний розділ 14 «Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України», який відноситься до першого класу «Казначейські та міжбанківські операції». Якщо цінні папери не включені в цей перелік, вони враховуються за рахунками третього класу плану рахунків.
• Застосування спеціальних рахунків для відображення дис-конту (премії), процентів за цінними паперами. За цінними паперами окремо обліковується накопичений процент, дисконт або премія. Це дає можливість користувачам фінансової звітності банку отримувати достовірну інформацію про структуру та хара-ктер його активів. Наприклад, за борговим цінним папером у портфелі банку на інвестиції для обліку неамортизованого дис-конту використовується рахунок 3216 «Неамортизований дис-конт за борговими цінними паперами в портфелі банку на інвес-тиції», для обліку накопичених процентів — рахунок 3218 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції».
• Відокремлений облік процентних, торгових та комісійних доходів та витрат за операціями з цінними паперами. Доходи та витрати банку згруповані за їх видами у три групи рахунків доходів та витрат:
процентні (наприклад, рахунок 6022 «Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за врахованими ве-кселями», група 605 «Процентні доходи за цінними паперами», група 705 «Процентні витрати за цінними паперами власного бо-ргу»);
комісійні (наприклад, рахунки 6103 «Комісійні доходи за опе-раціями з цінними паперами для банків», 6113 «Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів» розділу 61 «Ко-місійні доходи» та 7103 «Комісійні витрати за операціями з цін-ними паперами для банків», 7113 «Комісійні витрати за операці-ями з цінними паперами для клієнтів» розділу 71 «Комісійні витрати»);
торговельні (рахунок 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж» розділу 62 «Результат від торговельних операцій», рахунок 6394 «Позитивний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані і дочірні компанії», 7394 «Негативний результат від продажу цінних папе-рів на інвестиції, вкладень в асоційовані і дочірні компанії»).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)