Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 8.2.2. Облік вкладень банку в цінні папери

8.2.2. Облік вкладень банку в цінні папери


Цінні папери, які перебувають у банку на правах власності, або прийняті на експертизу і зберігаються у сховищі, або прийня-ті банком як застава, або придбані та/або зберігаються за дору-ченням клієнтів, а також цінні папери, які придбані згідно з дого-ворами про довірче управління, обліковуються за позабалансовими рахунками.
Усі цінні папери, що придбані банком, обліковуються на ба-лансі залежно від того, до якого портфеля вони відносяться.
Вкладення банку у цінні папери класифікуються як:
• портфель цінних паперів на продаж;
• портфель цінних паперів на інвестиції;
• портфель пайової участі (вкладень в асоційовані компанії);
• портфель вкладень у дочірні компанії.
Цінні папери обліковуються на балансі за балансовою вартіс-тю у розрізі кожної складової частини: номінал, неамортизований дисконт або неамортизована премія.
Порядок обліку цінних паперів у комерційних банках регла-ментується інструкціями, листами та доповненнями до них Наці-онального банку України. Розглянемо основні принципи цього обліку.
Облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з нефік-сованим прибутком з метою їх подальшого продажу. Придбані для продажу акції та інші цінні папери з нефіксованим прибут-ком відображаються за балансовими рахунками групи 310 «Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж».
Вкладення банку в цінні папери відображаються за первісною вартістю, що включає ринкову ціну придбаних акцій з урахуван-ням комісійних та інших витрат, пов’язаних з придбанням.
В аналітичному обліку за балансовими рахунками 3102 «Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж, які випущені банками»; 3103 «Акції та інші цінні па-пери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж, які випущені фінансовими (небанківськими) установами»; 3105 «Ін-ші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж» ведуться особові рахунки в розрізі емітентів акцій та випусків цінних паперів.
Зважаючи на принцип обережності, наприкінці кожного міся-ця балансова вартість портфеля акцій на продаж коригується за правилом нижчої вартості.
У цьому випадку правило нижчої вартості полягає у відо-браженні цінних паперів за нижчою з двох вартостей — балансо-вою чи ринковою — та створенні спеціального резерву під нере-алізований збиток (на суму різниці між балансовою та ринковою вартістю акцій, якщо ринкова вартість наприкінці місяця стає нижчою від їх балансової вартості).
Спеціальний резерв відображається за балансовим рахунком 319 «Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж» (на окремому аналітичному рахунку «Резерв під знеці-нення акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж»). Перевищення ринкової вартості над балансовою бухгалтерським проведенням не супроводжується.
Згідно з правилом нижчої вартості зниження вартості портфе-ля акцій на продаж буде відображено проведенням:
Д-т 7703 «Відрахування в резерв під знецінення цінних папе-рів у портфелі банку на продаж»;
К-т 3190 «Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж».
Якщо в кінці наступного місяця за результатами коригування балансової та ринкової вартості акцій необхідно зменшити зали-шок створеного спеціального резерву, то в бухгалтерському об-ліку це буде відображено проведенням:
Д-т 3190 «Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж»;
К-т 6703 «Зменшення резерву під знецінення цінних паперів на продаж».
За рахунок цього резерву покривається різниця (збиток) від реалізації акцій за ціною, нижчою від їх придбання.
При реалізації акцій, що перебувають у портфелі банку на продаж, реалізований прибуток чи збиток (різниця між ціною ре-алізації та балансовою вартістю) відображається у банку-продавця за окремим аналітичним рахунком балансового рахунка 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж».
Наприклад, у випадку реалізації акцій з отриманням прибутку, банк-продавець здійснює такі проведення (якщо акція реалізова-на, а не обмінена на інший актив):
Д-т «Кореспондентський рахунок» на суму отриманих коштів;
Д-т 319 «Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі ба-нку на продаж» — на суму спеціального резерву під реалізовану акцію;
К-т 310 «Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж» на суму первісної вартості реалізо-ваної акції;
К-т 620 «Результат від торговельних операцій» на різницю між сумою отриманих коштів та балансовою вартістю акції.
Якщо в період перебування акцій у портфелі на продаж за ни-ми були оголошені дивіденди, то дохід від вкладень банку в акції на продаж, отриманий у вигляді дивідендів, обліковується за ба-лансовим рахунком 6300 «Дивідендний дохід за акціями та ін-шими вкладеннями».
Номінальна вартість придбаних банком акцій (свідоцтв або сертифікатів акцій) ураховується за позабалансовим рахунком 9819 «Інші цінності і документи» в розрізі емітентів.

Довгострокові вкладення банку в акції та інші цінні папе-ри з нефіксованим прибутком, а також вкладення в асоційо-вані та дочірні компанії. Довгострокові вкладення банку в акції слід розглядати залежно від взаємовідносин та ступеня контролю інвестора над оперативною та фінансовою діяльністю компанії, в яку були здійснені інвестиції.
Довгострокові інвестиції банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у статутний фонд компаній, в яких банк не має ні контрольного, ні значного впливу, обліковуються за ба-лансовими рахунками групи 320 «Акції та інші вкладення з нефі-ксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції». Облік вкладень в асоційовані та дочірні компанії здійснюється за бала-нсовими рахунками 410 «Вкладення в асоційовані компанії» та 420 «Вкладення в дочірні компанії» відповідно.
Довгострокові інвестиції відображаються в обліку за вартістю придбання, що включає ринкову ціну придбаних акцій з ураху-ванням комісійних та інших витрат, пов`язаних з придбанням.
В аналітичному обліку за балансовими рахунками 3202 «Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком, випущені банками, в портфелі банку на інвестиції»; 3203 «Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком, випущені фінансовими (небанківськи-ми) установами, у портфелі банку на інвестиції»; 3205 «Інші акції та вкладення з нефіксованим прибутком у портфелі банку на ін-вестиції»; 4102 «Вкладення в асоційовані банки»; 4103 «Вкла-дення в асоційовані фінансові (небанківські) установи»; 4109 «Вкладення в інші асоційовані компанії»; 4202 «Вкладення в до-чірні банки»; 4203 «Вкладення в дочірні фінансові (небанківські) установи»; 4209 «Вкладення в інші дочірні компанії» ведуться особові рахунки в розрізі емітентів акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком.
Оцінка і відображення в обліку довгострокових вкладень в ак-ції здійснюються за правилом нижчої вартості, сутність якого викладено вище.
Зважаючи на принцип обережності, балансова вартість акцій, що враховані у портфелі банку на інвестиції за балансовим ра-хунком групи 320 «Акції та інші вкладення з нефіксованим при-бутком у портфелі банку на інвестиції», відображається за мен-шою із двох вартостей (балансовою чи ринковою вартістю) — метод вартості. Коригування балансової вартості та створення спеціального резерву за акціями у портфелі банку на інвестиції здійснюється один раз наприкінці року.
Згідно з правилом нижчої вартості зниження вартості портфе-ля акцій на інвестиції буде відображено проведенням:
Д-т 7704 «Відрахування в резерв під знецінення цінних папе-рів на інвестиції»;
К-т 3290 «Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на інвестиції».
Оголошений, а надалі отриманий дохід від вкладень банку в акції на інвестиції у вигляді дивідендів, обліковується за балан-совим рахунком 6300 «Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладеннями».
Довгострокові вкладення банку в асоційовані компанії відо-бражаються за рахунками групи 410 «Вкладення в асоційовані компанії» за ціною, визначеною пайовим методом.
Пайовий метод визначає пропорційну частку відображеного у звіті прибутку компанії, в яку вкладається капітал як дохід ін-вестора. При використанні цього методу банк-інвестор зараховує оголошений емітентом дохід від інвестиції, в еквівалентній част-ці власності, на збільшення цієї інвестиції. При цьому здійсню-ється проведення:
Д-т рахунків групи 410 «Вкладення в асоційовані компанії»;
К-т 6300 «Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладен-нями».
Після оголошення та сплати дивіденди розглядаються як по-вернення частки інвестиції. При цьому здійснюється проведення:
Д-т «Кореспондентський рахунок»;
К-т рахунків групи 410 «Вкладення в асоційовані компанії».
Довгострокові вкладення банку в дочірні компанії врахову-ються за балансовими рахунками групи 420 «Вкладення в дочірні компанії». Володіючи контрольним пакетом акцій, банк, як голо-вна компанія, складає зведену консолідовану фінансову звітність (метод консолідації).
Зведена фінансова звітність складається тільки у тому разі, якщо задовольняються дві основні вимоги: можливість контролю дочірнього підприємства та ці вкладення здійснені в банк чи інші фінансові (небанківські) установи та підприємства, що доповню-ють діяльність банку. Якщо вказані вимоги не задовольняються, то придбані акції відображаються у балансі банку (головної ком-панії) як вкладення в асоційовані компанії (балансовий рахунок 410 «Вкладення в асоційовані компанії»).
Номінальна вартість придбаних банком акцій (свідоцтв або сертифікатів акцій) враховується за позабалансовим рахунком 9819 «Інші цінності і документи» в розрізі емітентів.
Вкладення банку в боргові цінні папери з метою продажу. Боргові цінні папери, які випущені центральними та місцевими органами державного управління, банками та іншими юридич-ними особами, обліковуються за балансовим рахунком 311 «Бор-гові цінні папери в портфелі банку на продаж» (крім тих, що ре-фінансуються Національним банком України).
В аналітичному обліку за балансовими рахунками 3110 «Бор-гові цінні папери центральних органів державного управління в портфелі банку на продаж»; 3111 «Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в портфелі банку на продаж»; 3112 «Боргові цінні папери, випущені банками, в портфелі банку на продаж»; 3113 «Боргові цінні папери, випущені фінансовими (небанківськими) установами, в портфелі банку на продаж»; 3114 «Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами, в портфелі банку на продаж»; 3116 «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами у портфелі банку на продаж»; 3117 Неамортизована премія за борговими цінними паперами у порт-фелі банку на продаж» ведуться особові рахунки в розрізі емітен-тів.
Боргові цінні папери у портфелі банку на продаж відобража-ються в обліку за вартістю їх придбання та переоцінюються в кі-нці місяця згідно з правилом нижчої вартості.
Облік боргових цінних паперів на продаж банк здійснює у ро-зрізі кожної складової цінного папера: номінальної вартості, дис-конту, премії. Для цього в аналітичному обліку за балансовими рахунками групи 311 «Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж» відкриваються окремі балансові рахунки. (Відкриття ра-хунків та облік за складовими частинами цінного папера, а також амортизація премії чи дисконту, здійснюється аналогічно поряд-ку, наведеному за борговими цінними паперами на інвестиції.)
Наприкінці місяця за борговими цінними паперами, що врахо-вані у портфелі банку на продаж, необхідно здійснювати нараху-вання процентного доходу.
Результат (прибуток або збиток) від торгівлі цінними папера-ми відображається за балансовим рахунком 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж».
Вкладення банку в боргові цінні папери на інвестиції. Бор-гові цінні папери, випущені центральними та місцевими органа-ми державного управління, банками та іншими юридичними осо-бами обліковуються за балансовим рахунком 321 «Боргові цінні папери в портфелі банку на інвестиції» (крім тих, що рефінансу-ються Національним банком України) та враховуються банком до дати погашення, незалежно від того, який період залишився до часу їх погашення.
В аналітичному обліку за балансовими рахунками 3210 «Бор-гові цінні папери центральних органів державного управління в портфелі банку на інвестиції»; 3211 «Боргові цінні папери місце-вих органів державного управління в портфелі банку на інвести-ції»; 3212 «Боргові цінні папери, випущені банками, в портфелі банку на інвестиції»; 3213 «Боргові цінні папери, випущені фі-нансовими (небанківськими) установами, в портфелі банку на ін-вестиції»; 3214 «Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами, в портфелі банку на інвестиції»; 3216 «Неамор-тизований дисконт за борговими цінними паперами у портфелі банку на інвестиції»; 3217 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами у портфелі банку на інвестиції» ведуться осо-бові рахунки в розрізі емітентів.
Банки можуть купувати боргові цінні папери на дату їх випус-ку або після цієї дати протягом строку їх дії.
Боргові цінні папери можуть бути придбані за номіналом, з надбавкою (премією) або знижкою (дисконтом) залежно від того, яке співвідношення фактично склалося між офіційно встановле-ною і ринковою ставкою процентів за цими цінними паперами. Якщо ринкова ставка вища, ніж офіційно встановлена, то цінні папери продаються з дисконтом, і навпаки, якщо ринкова ставка процентів нижча, ніж офіційно встановлена, — з премією.
Залежно від цього слід розглядати боргові цінні папери, прид-бані:
• за номіналом;
• з дисконтом;
• з премією;
• а також, які придбані між датами сплати процентів (купо-нів).
Облік боргових цінних паперів здійснюється в розрізі кожної складової частини цінного папера: номінальної вартості, дискон-ту, премії. Для цього за балансовими рахунками групи 321 «Бор-гові цінні папери в портфелі банку на інвестиції» відкриваються окремі рахунки. Наприклад:
3210 «Боргові цінні папери центральних органів державного управління в портфелі банку на інвестиції» (номінал) (актив-ний);
3216 «Неамортизований дисконт за борговими цінними папе-ри у портфелі банку на інвестиції» (контрактивний);
3217 «Неамортизована премія за борговими цінними папера-ми в портфелі банку на інвестиції» (активний).
У разі придбання цінного папера з дисконтом здійснюються проведення:
Д-т 3210 «Боргові цінні папери центральних органів держав-ного управління в портфелі банку на інвестиції» (номінал);
К-т 3216 «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами у портфелі банку на інвестиції» (дисконт);
К-т «Кореспондентський рахунок».
При придбанні цінного папера з премією здійснюються прове-дення:
Д-т 3210 «Боргові цінні папери центральних органів держав-ного управління в портфелі банку на інвестиції» (номінал);
Д-т 3217 «Неамортизована премія за борговими цінними па-пери в портфелі банку на інвестиції» (премія);
К-т «Кореспондентський рахунок».
Балансова вартість інвестиційних боргових цінних паперів буде визначатися шляхом приєднання до номіналу (рахунок 3210) цінного папера залишку премії (рахунок 3217), або навпаки — вирахуванням залишку дисконту (рахунок 3216).
Щомісяця протягом періоду від дати придбання до погашення цінного папера необхідно здійснювати амортизацію дисконту та премії з віднесенням нарахованих сум на збільшення чи зме-ншення процентних доходів (рахунок 6053 «Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції»).
Величина амортизації дисконту (премії) за період розрахову-ється за методом прямої (рівномірний метод) у такий спосіб, щоб залишок неамортизованого дисконту (премії) на день пога-шення цінного папера був нульовим, або за методом ефективної ставки процентів (ринкової ставки на час придбання), за яким величина амортизації за кожний період визначається множенням поточної балансової вартості цінного папера на його ринкову ставку та вирахуванням суми нарахованих процентів за офіційно встановленою процентною ставкою. Дозволяється застосовувати один із методів, якщо різниця між величинами амортизації за пе-ріод, яку розраховано за цими двома методами, є несуттєвою.
Застосування методу амортизації на основі ефективної ставки процентів дає змогу оцінити за кожний період, відповідно до ба-лансової вартості цінних паперів: 1) величину процентних дохо-дів (або витрат за борговими цінними паперами, що емітовані ба-нком); 2) ринкову вартість.
Сума амортизації дисконту збільшує процентний дохід (цінні папери з дисконтом), а сума амортизації премії зменшує процен-тний дохід (цінні папери з премією).
При цьому здійснюються проведення:
• за амортизації дисконту —
Д-т 3216 «Неамортизований дисконт за борговими цінними папери у портфелі банку на інвестиції» (дисконт);
К-т 6053 «Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції»;
• за амортизації премії (зменшується сума нарахованого до-ходу за номіналом цінного папера) —
Д-т 6053 «Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції»;
К-т 3217 «Неамортизована премія за борговими цінними па-перами в портфелі банку на інвестиції» (премія).
Нарахування процентів за купонними цінними паперами здій-снюється щомісяця (за принципом нарахування) за процентною ставкою купона починаючи з дати їх придбання.
Крім того, банк-покупець може сплачувати суму нагрома-дженого процента, який входить до вартості цінного папера, що придбаний у період між датами сплати купонів. Ця сума дорів-нює величині процента, яка нарахована за період з дня випуску цінного папера або останньої сплати купона до дня придбання. Сплачений накопичений процент обліковується за рахунком 3218 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції» (за цим рахунком також здійснюється нара-хування процентів за купонними цінними паперами).
Сплачені накопичені проценти за купонними цінними папе-рами списуються на час фактичного отримання купона. Нарахо-вані проценти після придбання цінного папера визнаються як до-хід.
Боргові цінні папери, що враховуються у портфелі банку на інвестиції, обліковуються за вартістю придбання і переоціню-ються наприкінці року згідно з правилом нижчої вартості, якщо відбулося зниження ринкової вартості цінних паперів.
Для відшкодування можливих втрат у разі зниження протягом року ринкової ціни інвестиційних цінних паперів наприкінці року створюється резерв під їх знецінення.
При цьому здійснюється бухгалтерське проведення:
Д-т 7704 «Відрахування в резерв під знецінення цінних папе-рів на інвестиції»;
К-т 3290 «Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на інвестиції».
Перевищення оціночної ринкової ціни цінних паперів над їх балансовою вартістю бухгалтерським проведенням не супрово-джується.
Сума зменшення резерву внаслідок збільшення вартості цін-них паперів, за якими був створений резерв, обліковується за ра-хунком 6704 «Зменшення резерву під знецінення цінних паперів на інвестиції». Також на цей рахунок зараховується сума створе-ного резерву внаслідок продажу інвестиційних цінних паперів.
Сума комісійних, сплачених при придбанні боргових цінних паперів, відноситься на витрати на час їх придбання (балансовий рахунок 7103 «Комісійні витрати за операціями з цінними папе-рами»).
Позитивний (негативний) результат від продажу цінних папе-рів на інвестиції, вкладень в асоційовані і дочірні компанії, що виникає між ціною продажу та балансовою вартістю (що визна-чається з урахуванням сум амортизації премії та дисконту), відо-бражається за балансовим рахунком 6394 (7394) «Позитивний (негативний) результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані і дочірні компанії».
Облік операцій з інвестиційними цінними паперами в інозем-ній валюті здійснюється аналогічно обліку операцій з інвестицій-ними цінними паперами в національній валюті з використанням рахунків валютної позиції.
Вкладення банків у боргові цінні папери Уряду України та мі-сцевих органів державного управління, що рефінансуються На-ціональним банком України, відображаються за балансовими ра-хунками груп 141 та 142 у портфелі банку на продаж та на інвестиції відповідно за такими рахунками: 1410 «Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж»; 1411 «Інші боргові цінні папери центральних органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж»; 1412 «Боргові цінні папери місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж»; 1416 «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж»; 1417 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж»; 1420 «Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції»; 1421 «Інші боргові цінні папери центральних органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції»; 1422 «Боргові цінні папери місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції»; 1426 «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції»; 1427 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції». За балансовими рахунками групи 142 «Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції» враховуються цінні папери до дати погашення, незалежно від того, який період залишився до часу їх погашення. Порядок обліку за рахунками груп 141 та 142 здійснюється аналогічно обліку боргових цінних паперів, придбаних на продаж та на інвестиції.
Інколи виникають обставини, за яких керівництво банку при-ймає рішення про продаж інвестиційних цінних паперів або пе-реведення їх з інвестиційного портфеля у портфель цінних папе-рів, призначених для продажу.
Переведення цінних паперів з інвестиційного портфеля у портфель цінних паперів на продаж повинно здійснюватися дуже рідко і бути обґрунтованим; такі переведення здійснюються лише за відповідним наказом керівництва.
Якщо здійснюється переведення інвестиційних цінних папе-рів у цінні папери на продаж, цінні папери переводяться за рин-ковою вартістю на день переведення і надалі обліковуються як цінні папери на продаж. При зменшенні їх ціни на різницю між балансовою та ринковою вартістю цінних паперів створюється резерв у день переведення. У разі підвищення ціни облік різниці між балансовою та ринковою вартістю не здійснюється, оскільки цінні папери не обліковувалися на рахунку цінних паперів на продаж під час їх придбання. Отриманий прибуток від реалізації (продажу) цінних паперів відображається за рахунком 6203 «Ре-зультат від торгівлі цінними паперами на продаж» як прибуток від цінних паперів.
Якщо здійснюється переведення цінних паперів з портфеля цінних паперів на продаж до інвестиційного портфеля, опера-ція відображається за ринковою ціною на час переведення в по-рядку продажу цінних паперів. Отриманий результат відобража-ється за балансовим рахунком 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж» як прибуток чи збиток від торгівлі цінними паперами. Переведені цінні папери обліковуються за ра-хунком інвестиційних цінних паперів як придбані.
Операції з купівлі-продажу цінних паперів відображаються у бухгалтерському обліку за датою операції (датою укладення угоди), тобто в день виникнення прав (активів) або зобов`язань (пасивів), незалежно від дати руху коштів (дати розрахунку) за цією операцією або дати валютування (зміни прав власності на цінні папери).
В окремих випадках відображення за балансовими рахунками операції за датою угоди можливе, якщо дата угоди та дата валю-тування збігаються.
Якщо дата передання прав власності не збігається з датою ук-ладення угоди, то зобов`язання щодо купівлі-продажу цінних па-перів за датою угоди враховуються за позабалансовими рахунка-ми.
Зобов`язання та вимоги за угодами з цінними паперами за да-тою операції обліковуються за позабалансовими рахунками гру-пи 935 «Активи до отримання», 936 «Активи до відсилання» з дати укладення угоди до дати валютування. Починаючи з дати валютування, необхідно здійснювати нарахування доходів (або витрат) за цінними паперами.
Угоди відображаються за позабалансовими рахунками на під-ставі первинних документів — звітів дилерів, договорів тощо.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)