Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 8.2.3. Облік цінних паперів, емітованих банком

8.2.3. Облік цінних паперів, емітованих банком


Банк як емітент цінних паперів випускає цінні папери і зо-бов’язується виконувати обов’язки, що випливають з умов їх ви-пуску. Права і обов`язки щодо цінних паперів виникають з часу їх передання емітентом або його уповноваженою особою одер-жувачу (покупцю) чи його уповноваженій особі.
Акція засвідчує пайову участь у статутному фонді банку. Фо-рмування статутного фонду комерційного банку здійснюється згідно із Законом «Про банки і банківську діяльність».
Банківські акції можуть бути виключно іменними. Обіг імен-ної акції фіксується у реєстрах власників іменних цінних паперів. За типом акції можуть бути простими та привілейованими. При-вілейовані акції дають власникові переважне право на одержання дивідендів, але власники цих акцій не мають права брати участь в управлінні банком. Прості акції мають право голосу.
Привілейовані акції можуть випускатися з фіксованою сумою дивідендів, яка визначається у процентах до їх номінальної вар-тості і виплачується щорічно. Виплата дивідендів за привілейо-ваними акціями проводиться у розмірі, зазначеному в акції. Про-сті акції не мають фіксованої дивідендної ставки і їх ринкова вартість може значно підвищуватись. Прості і привілейовані акції в бухгалтерському обліку відображаються окремо.
На сумарну номінальну вартість акцій акціонерам може вида-ватися сертифікат.
Акції оплачуються у гривнях, а у випадках, передбачених ста-тутом банку, також в іноземній валюті. Незалежно від форми внесеного вкладу вартість акцій за рахунками капіталу виража-ється у гривнях.
Перерахування сум з іноземної вільно конвертованої валюти, внесеної іноземними засновниками, акціонерами (учасниками), у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом Національного банку України на час внеску до статутного фонду.
Для формування статутного фонду до реєстрації комерційного банку в регіональному управлінні Національного банку України за місцем створення комерційного банку засновникам відкрива-ється тимчасовий рахунок, на який кожний засновник вносить визначену чинним законодавством і установчими документами частку статутного фонду.
Після реєстрації банку закумульовані кошти перераховуються на кореспондентський рахунок комерційного банку в установі Національного банку України. У разі відмови в реєстрації банку кошти з тимчасового рахунка повертаються засновникам банку за їх заявою у тижневий строк.
Зареєстрований статутний фонд банку враховується за ба-лансовим рахунком 500 «Зареєстрований статутний капітал бан-ку» у розрізі сплаченого та несплаченого:
5000 «Сплачений зареєстрований статутний капітал банку»;
5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал бан-ку».
За кредитом рахунка 5000 проводяться суми сплаченого заре-єстрованого статутного фонду.
За кредитом рахунка 5001 проводяться суми зареєстрованого, але не сплаченого акціонерами банку статутного фонду в корес-понденції з рахунком 3530 «Несплачений статутний фонд».
При цьому здійснюється проведення:
1) після реєстрації статутного фонду —
Д-т 3530 «Несплачений статутний фонд»;
К-т 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал ба-нку»;
2) при отриманні коштів від акціонерів та їх зарахуванні до статутного фонду —
Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному бан-ку України»;
К-т 3530 «Несплачений статутний фонд»;
одночасно —
Д-т 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал ба-нку»;
К-т 5000 «Сплачений зареєстрований статутний капітал бан-ку».
Внески акціонерів за незареєстрованим статутним фондом ураховуються на окремому балансовому рахунку 3630 «Внески за незареєстрованим статутним фондом».
Якщо акції реалізуються інвестору за ціною, вищою за номі-нальну вартість, то емісійні різниці, що виникають між ціною первинного розміщення акцій та їх номінальною вартістю, врахо-вуються за балансовим рахунком 5010 «Емісійні різниці». У по-дальшому емісійний дохід використовується відповідно до чин-них законодавчих актів та установчих документів банку. Згідно з чинним законодавством забороняється первинне розміщення ак-цій серед інвесторів за вартістю, що менша за номінальну.
Відображення операцій за балансовим рахунком 500 «Зареєс-трований статутний капітал банку» здійснюється тільки на бала-нсі головного банку (юридичної особи).
Комерційні банки — юридичні особи мають право надавати дозвіл своїм філіям на розміщення зазначених цінних паперів се-ред клієнтів банку за умови встановлення суворого контролю з боку комерційного банку та регіонального управління Націона-льного банку за здійсненням уповноваженими банківськими установами зазначених операцій.
Кошти, отримані філією банку за реалізовані акції за їх номі-нальною вартістю, зараховуються на рахунок 3641 «Кредиторсь-ка заборгованість за розрахунками за цінними паперами для бан-ку» і перераховуються головному банку через рахунок 390 «Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку, які розташовані в Україні» для формування статутного фонду. Головний банк зараховує кошти за реалізовані філією ак-ції (рахунок 500) на підставі отриманих від філії документів.
Банк може викуповувати в акціонера акції, що належали йому, для їх подальшого перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані протягом одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводяться без урахування викуп-лених банком власних акцій.
Облік власних акцій, викуплених в акціонерів для подальшо-го перепродажу або анулювання, в установленому порядку здійс-нюється за балансовим рахунком 3120 «Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів» за ціною викупу. У разі продажу викуплених власних акцій різниця між ціною вику-пу та продажу визнається як прибуток або збиток банку і відо-бражається за балансовим рахунком 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж».
Дивіденди за акціями визначаються у гривнях на акцію або як процент від номінальної вартості та сплачуються після їх оголо-шення Загальними зборами акціонерів або Радою банку. Як пра-вило, існує певний проміжок часу між датою оголошення та да-тою сплати. На дату оголошення здійснюється нарахування дивідендів.
Власні боргові зобов`язання банки можуть випускати у вигля-ді векселів та ощадних сертифікатів.
Банк, що випускає вексель, засвідчує безумовне грошове зо-бов`язання сплатити після настання строку визначену суму гро-шей власникові векселя (векселедержателю). Векселі можуть бу-ти прості та переказні.
Ощадні (депозитні) сертифікати випускаються строкові (під певний договірний процент на визначений строк) або до запитан-ня, іменні та на пред’явника. Іменні сертифікати обігу не підля-гають.
Дохід за ощадними сертифікатами виплачується за умови пред`явлення їх для оплати в банк, що їх випустив.
У разі, якщо власник сертифіката вимагає повернення депоно-ваних коштів за строковим сертифікатом раніше обумовленого в ньому строку, то йому виплачується процент, рівень якого визна-чається на договірних умовах при внесенні депозиту.
Цінні папери власного боргу враховуються за балансовими рахунками груп: 330 «Цінні папери власного боргу, емітовані ба-нком»; 332 «Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком».
Боргові зобов’язання можуть продаватися за номіналом, зі знижкою (дисконтом) або з надбавкою (премією).
Облік боргових зобов`язань здійснюється в розрізі кожної складової цінного папера: номінальної вартості, дисконту, премії. Для цього за балансовими рахунками 3300 «Прості векселі, емі-товані банком»; 3305 «Інші цінні папери власного боргу, еміто-вані банком»; 3306 «Неамортизований дисконт за цінними папе-рами власного боргу, емітованими банком»; 3307 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами власно-го боргу, емітованими банком» відкриваються окремі аналітичні рахунки.
Нижче наведені бухгалтерські проведення, приклади щодо їх обліку та нарахування сум амортизації.

Приклад:
Для обліку боргових зобов`язань за групою 330 «Цінні папери влас-ного боргу, емітовані банком» відкриваються рахунки:
3300 (3305) «Цінні папери власного боргу, емітовані банком» (номі-нал);
3306 «Неамортизований дисконт за цінними паперами власного бо-ргу, емітованими банком» (контрпасивний);
3307 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами вла-сного боргу, емітованими банком» (пасивний).
За кредитом рахунка 3300(3305) відображається номінальна вартість випущених цінних паперів власного боргу. За дебетом рахунка 3306 — сума неамортизованого дисконту для дисконтних власних боргових цінних паперів (паперів з нульовим купоном) та для купонних власних боргових цінних паперів, які продані з дисконтом. За кредитом рахунка 3307 відображається сума неамортизованої премії для купонних влас-них боргових цінних паперів, які продані з премією.
При цьому, здійснюються такі проведення:
• при випуску цінного папера з дисконтом:
Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України»;
Д-т 3306 «Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком»;
К-т 3300 «Цінні папери власного боргу, емітовані банком».
• при випуску цінного папера з премією:
Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України»;
К-т 3305 «Цінні папери власного боргу, емітовані банком»;
К-т 3307 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком».
Ураховані банком суми премії та дисконту амортизуються щомісяч-но протягом періоду від дати продажу цінного папера до його погашен-ня з віднесенням нарахованих сум на процентні витрати балансового рахунка 7050 «Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів».
Розмір амортизації дисконту (премії) за період обчислюється за ме-тодом прямої у такий спосіб, щоб залишок неамортизованого дисконту (премії) на день погашення цінного папера був нульовим.
При цьому здійснюються проведення:
• за амортизації дисконту —
Д-т 7050 «Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів»;
К-т 3306 «Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком»;
• за амортизації премії зменшується сума нарахованих витрат за номіналом цінного папера —
Д-т 3307 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком»;
К-т 7050 «Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів».
Погашення цінних паперів здійснюється:
• за дострокового викупу —
Д-т рахунка групи 330 «Цінні папери власного боргу, емітовані бан-ком»;
К-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України» — (фактична ціна викупу);
К-т 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж» — сума різниці між номінальною вартістю цінних паперів та ціною їх ви-купу;
• за настання дати погашення —
Д-т рахунка групи 330 «Цінні папери власного боргу, емітовані бан-ком»;
К-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України».
Бланки цінних паперів обліковуються за номінальною вартістю або в умовній оцінці за позабалансовим рахунком 9820 «Бланки цінних па-перів».
Бланки, видані під звіт, враховуються за рахунком 9890 «Бланки цінних паперів в підзвіті». Відіслані бланки на період перебування їх у дорозі обліковуються за рахунком 9891 «Бланки цінних паперів у доро-зі».
Облік погашених цінних паперів здійснюється за позабалансовим ра-хунком 9812 «Погашені цінності». Цінні папери враховуються в сумі їх погашення або в номінальній оцінці, якщо вони погашені у зв’язку з те-хнічним браком або зіпсовані та списуються на підставі акта про їх знищення.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)