Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 8.2.4. Нарахування доходів (витрат) за операціями з цінними паперами

8.2.4. Нарахування доходів (витрат) за операціями з цінними паперами


Усі банківські доходи (витрати) за цінними паперами можна поділити на:
• процентні;
• комісійні;
• торговельні;
• інші.
До процентних доходів (витрат) належать доходи (витрати) за борговими цінними паперами з фіксованим прибутком, а та-кож доходи (витрати) у вигляді амортизації дисконту (премії) за цінними паперами.
Комісійні доходи (витрати) банк отримує (сплачує) при збері-ганні та розміщенні цінних паперів.
Торговельні прибутки (збитки) виникають від операцій з пе-репродажу (торгівлі) цінних паперів.
До інших банківських доходів (витрат) належать доходи (ви-трати) від цінних паперів з невизначеним доходом: дивіденди від акцій, що зберігаються як об`єкт торгівлі та капіталовкладень.
Згідно з принципом нарахування банки здійснюють нараху-вання доходів (витрат) за цінними паперами.
Нарахування доходів (витрат) слід проводити щомісяця, неза-лежно від дати їх отримання та сплати, а також здійснювати амо-ртизацію премії та дисконту за цінними паперами.
Для відображення в обліку операцій з нарахування доходів (витрат) за цінними паперами використовуються такі балансові та позабалансові рахунки:
1418 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж» (активний);
1428 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції» (активний);
2026 «Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності» (контрактивний);
2027 «Прострочена заборгованість суб’єктів господарської ді-яльності за врахованими векселями» (активний);
2028 «Нараховані доходи за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності» (активний);
2029 «Прострочені нараховані доходи за врахованими вексе-лями суб’єктів господарської діяльності» (активний);
3108 «Нараховані доходи за акціями та іншими цінними папе-рами з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж» (активний);
3118 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж» (активний);
3119 «Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж» (активний);
3208 «Нараховані доходи за акціями та іншими вкладеннями з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції» (актив-ний);
3218 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції» (активний);
3219 «Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції» (активний);
3308 «Нараховані витрати за цінними паперами власного бор-гу, емітованими банком» (пасивний);
3328 «Нараховані витрати за ощадними (депозитними) серти-фікатами, емітованими банком»(пасивний);
3578 «Інші нараховані доходи»(активний);
3579 «Прострочені інші нараховані доходи» (активний);
6022 «Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями» (пасивний);
6050 «Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансу-ються Національним банком України, у портфелі банку на про-даж» (пасивний);
6051 «Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансу-ються Національним банком України, у портфелі банку на інвес-тиції» (пасивний);
6052 «Процентні доходи за іншими цінними паперами в порт-фелі банку на продаж» (пасивний);
6053 «Процентні доходи за іншими цінними паперами в порт-фелі банку на інвестиції» (пасивний);
6090 «Процентні доходи за позабалансовими операціями» (па-сивний);
6103 «Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків» (пасивний);
6113 «Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів» (пасивний);
6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж» (активно-пасивний);
6300 «Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладеннями» (пасивний);
6394 «Позитивний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані та дочірні компанії» (пасив-ний);
7050 «Процентні витрати за цінними паперами власного бор-гу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів» (активний);
7052 «Процентні витрати за ощадними сертифікатами власно-го боргу, які емітовані банком» (активний);
7103 «Комісійні витрати за операціями з цінними паперами» (активний);
7394 «Негативний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані та дочірні компанії» (актив-ний);
9600 «Не сплачені банками доходи» (активний);
9601 «Не сплачені клієнтами доходи» (активний).
Під час нарахування доходів здійснюються такі бухгалтерські проведення:
Д-т — рахунки для обліку нарахованих доходів за першим, другим і третім класами;
К-т — рахунки для обліку процентних, комісійних та інших доходів за шостим класом;
Наприклад, при нарахуванні комісійного доходу за надані по-слуги здійснюється таке проведення:
Д-т 3578 «Інші нараховані доходи»;
К-т 6113 «Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів».
Під час отримання банком коштів за раніше визнаними нара-хованими доходами здійснюються такі бухгалтерські проведен-ня:
Д-т — рахунки для обліку грошових коштів;
К-т — рахунки для обліку нарахованих доходів за першим, другим і третім класами.
Наприклад, при сплаті клієнтом комісійної винагороди здійс-нюється таке проведення:
Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльнос-ті»;
К-т 3578 «Інші нараховані доходи».
Якщо нараховані доходи своєчасно не отримані в обумовле-ний угодою термін, то наступного робочого дня здійснюються такі бухгалтерські проведення:
Д-т — рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за першим, другим і третім класами;
К-т — рахунки для обліку нарахованих доходів за першим, другим і третім класами.
Наприклад, при несплаті клієнтом комісійної винагороди за надані послуги здійснюється таке бухгалтерське проведення:
Д-т 3579 «Прострочені інші нараховані доходи»;
К-т 3578 «Інші нараховані доходи».
У разі часткового або повного погашення контрагентом забор-гованості за нарахованими доходами, що обліковуються на раху-нках прострочених нарахованих доходів, виконується таке бухга-лтерське проведення:
Д-т — рахунки для обліку грошових коштів;
К-т — рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за першим, другим і третім класами.
Під час нарахування процентних, комісійних та інших витрат здійснюються такі бухгалтерські проведення:
Д-т — рахунки для обліку процентних, комісійних та інших витрат за сьомим класом;
К-т — рахунки для обліку нарахованих витрат за третім кла-сом.
Наприклад, при нарахуванні процентних витрат за ощадними сертифікатами, розміщеними банком здійснюються такі прове-дення:
Д-т 7052 «Процентні витрати за ощадними сертифікатами власного боргу, які емітовані банком»;
К-т 3328 «Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком».
8.2.5. Особливості обліку окремих операцій банку
з цінними паперами

Цінні папери (крім приватизаційних паперів) можуть бути ви-користані для здійснення розрахунків, а також як застава для за-безпечення платежів і кредитів.
Наприклад, банки можуть здійснювати такі операції з вексе-лями:
1) кредитні:
а) урахування векселів;
б) видача позичок під забезпечення векселів;
в) рефінансування вексельних операцій.
2) комісійні:
а) прийняття векселів на інкасо для одержання платежів і для оплати векселів у строк;
б) зобов`язання оплатити вексель за платника (доміціляція);
в) авалювання векселів.

Операції з урахування векселів і видачі позичок під забез-печення векселів у бухгалтерському обліку здійснюються окремо.
Урахування векселів полягає в тому, що банк, придбавши век-сель за іменним або бланковим індосаментом, терміново його сплачує пред’явнику, а платіж отримує тільки з настанням зазна-ченого у векселі строку.
Економічною сутністю операції врахування векселів є достро-кова грошова реалізація векселя його держателем банку і переве-дення комерційного кредиту у банківський.
Ураховуючи вексель, банк отримує його у своє розпоряджен-ня, стає кредитором-векселедержателем з усіма правами й обов’язками.
Для своєчасного отримання платежу за врахованими векселя-ми банк веде нагляд за строками настання платежів.
Облік коштів, наданих за врахованими (а також авальовани-ми) банком товарними векселями (простими і переказними) до настання строку платежу за векселем, здійснюється за балансо-вим рахунком 2020 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями». За цим рахунком не обліковуються кошти, які надані у разі використання векселів як застави.
Неоплачений у термін платежу вексель банк повинен за опи-сом передати нотаріусу для опротестування. Протест про неопла-ту векселя здійснюється у порядку, визначеному Женевською конвенцією 1930 р. На здані векселі нотаріус видає банку квита-нцію встановленої форми.
Опротестовані векселі суб`єктів господарської діяльності вра-ховуються за балансовим рахунком 2027 «Опротестовані векселі суб’єктів господарської діяльності». Опротестований вексель по-вертається від нотаріуса у банк з написом про опротестування.
Сума заборгованості за опротестованим векселем перерахову-ється на рахунок сумнівної заборгованості (балансовий рахунок 2092 «Сумнівна заборгованість за врахованими векселями суб`єктів господарської діяльності»).
Номінальна вартість врахованих векселів обліковується за по-забалансовим рахунком 9819 «Інші цінності і документи». Вексе-лі, які придбані банком та відіслані на інкасо в банки-кореспонденти, обліковуються за рахунком 2020 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями», їх номінальна вартість враховується за рахунком 9831 «Документи і цінності, відіслані на інкасо».
При переврахуванні врахованих векселів в інших банках різ-ниця, що виникає між їх фактичною вартістю та сумою рефінан-сування, відноситься відповідно на рахунок 6103 «Комісійні до-ходи за операціями з цінними паперами для банків» чи рахунок 7103 «Комісійні витрати за операціями з цінними паперами».
Банки можуть надавати позички під забезпечення прийнятих векселів. Прийняті як застава векселі враховуються за позабалан-совим рахунком 9501 «Застава, за якої предмет застави переда-ється банку».
У разі непогашення позички згідно з розпорядженням позича-льника на погашення позички зараховуються суми, які надходять від векселедавців на оплату векселів.
Комерційні банки можуть отримувати від Національного бан-ку України кредит під забезпечення державних цінних паперів (ломбардний кредит) — 1313 «Ломбардні кредити, які отримані від Національного банку України». У цьому разі депозитарієм Національного банку України здійснюється блокування цінних паперів, які є забезпеченням ломбардного кредиту.
Після погашення ломбардного кредиту здійснюється розбло-кування рахунків депо комерційного банку і надання права віль-ного обігу цінних паперів.
Банки можуть надавати та отримувати кошти за операціями РЕПО шляхом купівлі (продажу) цінних паперів на певний пері-од за умови зворотного їх викупу за заздалегідь обумовленою ці-ною.
Облік коштів, наданих в обмін на цінні папери, які є предме-том операції РЕПО, здійснюється за балансовими рахунками 1522 «Кошти, які надані іншим банкам за операціями РЕПО»; 2010 «Кошти, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями РЕПО». Повернення цінних паперів здійснюється у день їх зворотної купівлі.
Кошти, що отримані банком за операціями РЕПО шляхом продажу цінних паперів на певний період за умови їх зворотного викупу, враховуються за балансовими рахунками 1311 «Кошти, які отримані від Національного банку України за операціями РЕ-ПО»; 1622 «Кошти, які отримані від інших банків за операціями РЕПО».
Різниця між ціною продажу (купівлі) та ціною зворотного продажу (купівлі) є процентним доходом, який отримує сторона, що виступає покупцем у першій частині операції РЕПО.
Банки приймають для інкасування векселі з оплатою в тих мі-сцях, де є установи банків. Номінальна вартість прийнятих на ін-касо векселів ураховується за позабалансовим рахунком 9830 «Документи і цінності, прийняті на інкасо».
Прийнявши на інкасо векселі, банк зобов`язаний своєчасно надіслати їх за місцем платежу і поставити до відома платника повідомленням про надходження документів на інкасо.
У разі неодержання платежу за векселем банк зобов`язаний подати його для опротестування від імені довірителя (якщо останній не дав розпорядження повернути йому неоплачений ве-ксель), а також повідомити його про виконання доручення.
Неоплачені документи зберігаються в банку (для повернення на вимогу клієнтові) протягом установленого терміну. Після за-кінчення терміну банк не відповідає за подальше їх зберігання.
За здійснення інкасування векселів банк отримує винагороду (комісію).
Комерційні банки можуть здійснювати на комісійній основі купівлю-продаж цінних паперів від свого імені та за дорученням і за рахунок коштів клієнтів.
Облік сум дебіторської (кредиторської) заборгованості за роз-рахунками за цінними паперами для клієнтів здійснюється за ба-лансовими рахунками 2801 «Дебіторська заборгованість за роз-рахунками за цінними паперами для клієнтів» та 2901 «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними папе-рами для клієнтів».
Цінні папери, які належать клієнтам, але перебувають у банку згідно з договором про довірче управління, обліковуються за по-забалансовим рахунком 9700 «Цінні папери клієнтів у довірчому управлінні».
Прийняті цінні папери клієнтів на зберігання банк обліковує за позабалансовим рахунком 9702 «Цінні папери на зберіганні».Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)