Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> РОЗДІЛ 9. ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ 9.1. СУТНІСТЬ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ

РОЗДІЛ 9. ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ 9.1. СУТНІСТЬ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ


Одним із напрямів банківського бізнесу є його діяльність на валютному ринку, яка представлена як операціями клієнтів так, і безпосередньо власними операціями банків. Крім цього, банкам належить функція агента валютного контролю, яка зобов’язує їх здійснювати контроль за дотриманням вимог валютного законо-давства.
Валютними операціями є господарські операції, вартість яких визначається в іноземній валюті, або ті, що потребують роз-рахунків в іноземній валюті.
Для правильного відображення у бухгалтерському обліку опе-рацій з іноземною валютою слід усвідомити такі терміни та по-няття:
• валютні цінності — валюта України, іноземна валюта, пла-тіжні документи, що виражені в іноземній валюті;
• валюта України (гривня) — грошові знаки у формі банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилу-чаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які пе-ребувають в обігу;
• іноземна валюта — іноземні грошові знаки у формі банк-нот, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на гро-шові знаки, які перебувають в обігу;
• платіжні документи, що виражені в іноземній валюті, — іменні чеки, виражені в іноземній валюті (далі — іменні чеки), дорожні чеки, виражені в іноземній валюті (далі — дорожні че-ки).
Розпочати діяльність на валютному ринку банк має право за наявності ліцензій або письмового дозволу, що надається Націо-нальним банком України. Будь-який банк, котрий офіційно заре-єстрований на території України, має банківську ліцензію і отри-мав письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення валютних операцій, а також здійснює валютний конт-роль за операціями своїх клієнтів, називається уповноваженим банком.
Легалізація діяльності банку на валютному ринку здійснюєть-ся за умови: відповідності спеціальним вимогам, до яких нале-жать показники регулятивного капіталу, наявність фахівців від-повідної кваліфікації та інформації стосовно рейтингу банків-кореспондентів, підключення до електронної міжнародної систе-ми платежів в іноземній валюті (S.W.I.F.T. тощо); відповідності технічного стану й організації охорони приміщення, в якому роз-міщується технічне обладнання цієї системи, вимогам норматив-но-правових актів Національного банку; наявності обладнання спеціального операційного залу (дилерської кімнати, бек-офісу, приміщення міжнародних телекомунікаційних систем) з органі-зацією охорони і системою допуску тощо.
Найпоширеніші валютні операції, що виконуються банками є:
1. Неторговельні операції:
• з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти фізичними особами;
• купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти фізичними особами;
• приймання готівки на інкасо;
• видача дозволу на вивіз валюти;
• конвертація валюти за дорученням клієнта;
• операції з чеками та платіжними картками;
• операції за переказами в іноземній валюті.
2. Операції з торгівлі іноземною валютою на Міжбанківсько-му валютному ринку України (МВРУ):
• укладання угоди на купівлю (продаж) іноземної валюти на умовах «тод», «том», «спот»;
• укладання угод на купівлю (продаж) іноземної валюти на умовах «форвард»;
• купівлі-продаж іноземної валюти за власний рахунок банку;
• купівля однієї іноземної валюти на іншу іноземну валюту.
3. Операції в іноземній валюті, що виконуються за доручен-ням клієнтів банку:
• відкриття та обслуговування поточних та вкладних (депозит-них) рахунків суб’єктів підприємницької діяльності в іноземній валюті;
• відкриття та обслуговування поточних та вкладних (депозит-них) рахунків фізичних осіб в іноземній валюті;
• надання кредитів в іноземній валюті.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)