Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 9.3.1. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти

9.3.1. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти


Безготівкові операції з купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку дозволяється здійснювати лише суб’єктам цього ринку, до яких належать:
• Національний банк України;
• уповноважені банки;
• уповноважені фінансові установи.
Операції з купівлі-продажу іноземної валюти за іноземну ва-люту проводяться суб’єктами ринку на міжнародних та внутріш-ньому валютних ринках. Залежно від стану грошових та валют-них ринків Національний банк установлює порядок здійснення тих чи інших операцій торгівлі іноземної валюти. Так, напри-клад, в окремих періодах дозволялося проведення тільки валют-них операцій з валютами першої групи «Класифікатора інозем-них валют Національного банку України» та операції з купівлі-продажу безготівкових іноземних валют за гривні лише на умо-вах «тод» (поставка валюти відбувається сьогодні), «том» (поста-вка валюти відбувається наступного робочого дня) або «спот» (поставка валюти відбувається на другий робочий день з дня ук-ладення угоди). Нещодавно було дозволено укладення угод з то-ргівлі іноземної валюти на умовах «форвард», а операції з валют-ними деривативами (ф’ючерс, опціон тощо) заборонені.
Операції купівлі безготівкової іноземної валюти розподіля-ються на ті, що виконуються за дорученням клієнтів, і операції, що здійснюються за рішенням банку та для задоволення його власних потреб.
Ураховуючи особливості організаційної структури банку, роз-поділу обов’язків між працівниками, процедур внутрішнього ко-нтролю, напрямів облікової політики, банки самостійно створю-ють бухгалтерські моделі. Крім цього, як уже згадувалось вище, принциповим моментом є термін здійснення розрахунків.
Розглянемо приклад з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти.

Приклад 7.
Банк укладає договір на поставку доларів США за євро на умовах спот (дати поставки однієї валюти та одержання іншої не збігаються).
1 травня 2003 р. укладення договору про обмін 1000 євро на 1050 дол. США за такими умовами:
1 травня 2003 р. поставка 1000 євро.
Офіційний курс 1 євро — 5,5 грн.
Офіційний курс 1 дол. США — 5,3 грн.
2 травня 2003 р. — одержання 1050 дол. США.
Офіційний курс 1 євро — 5,6 грн.
Офіційний курс 1 дол. США — 5,35 грн.
Відображення операції щодо одержання доларів США за позабалан-совою позицією на дату договору.
1 травня 2003 р.
1. Виникнення валютної позиції на дату договору:
Д-т 9200 «Валюта та банківські метали, які куплені за умовами спот»;
К-т 9920 «Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами» на суму 1050 дол. США (5565 грн).
2. Передоплата в євро (сплата авансом):
Д-т 3540 «Дебіторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку»;
К-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках» на суму 1000 євро (5550 грн);
Офіційний курс гривні змінився 2 травня 2003 р.
3. Переоцінка позабалансової позиції у зв’язку зі зміною курсу дола-ра США:
Д-т 9200 «Валюта та банківські метали, які куплені за умовами спот»;
К-т 9920 «Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами» на суму 52,50 грн.
4. Одержання доларів США (виникнення балансової валютної пози-ції):
Д-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»;
К-т 3640 «Кредиторська заборгованість з придбання іноземної ва-люти та банківських металів за рахунок банку» на суму 1050 дол. США (5617,50 грн).
5. Закриття позабалансової валютної позиції:
Д-т 9920 «Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами»;
К-т 9200 «Валюта та банківські метали, які куплені за умовами спот» на суму 1050 дол. США (5617,50 грн).
6. Закриття дебіторської заборгованості та визнання доходу від операції обміну:
Д-т 3640 «Кредиторська заборгованість з придбання іноземної ва-люти та банківських металів за рахунок банку»;
К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських ме-талів» на суму 1050 дол. США (5617,50 грн);
Д-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських ме-талів»;
К-т 3540 «Дебіторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку» на суму 1000 євро (5600 грн);
Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та бан-ківських металів»;
К-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та бан-ківських металів» на суму 5617,50 грн.
На суму курсової різниці:
Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та бан-ківських металів»;
К-т 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськи-ми металами» на суму 17,50 грн.

Ряд операцій банку є складними, мають певний взаємозв’язок і кожна здійснена така операція має одну чи більше супутніх операцій. При цьому всі банківські операції підлягають реєстра-ції на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків.

Приклад 8.
Банк здійснює операцію з купівлі валюти на міжбанківському ринку за дорученням клієнта на умовах спот.
1 березня 2003 р. клієнт надає банку доручення на купівлю латвій-ських латів за гривні. Банк купує російські рублі (не має можливості одразу купити латвійські лати) й одночасно укладає угоду на купівлю латвійських латів за російські рублі з датою валютування 2 березня 2003 р.
У даному випадку купівля валюти на міжбанківському ринку за до-рученням клієнта розглядається як:
а) купівля валюти на міжбанківському ринку на підставі міжбанків-ської угоди з купівлі валюти (спочатку — купівля російських рублів за гривні; потім — купівля латвійських лат за російські рублі);
б) продаж валюти клієнту на підставі доручення клієнта на купівлю валюти (продаж латвійських лат за гривні).
У бухгалтерському обліку здійснюються такі проведення:
1 березня 2003 р.
• зобов’язання банку поставити клієнту латвійські лати:
Д-т 9920 «Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами»;
К-т 9210 «Валюта та банківські метали, які продані за умовами спот» (латвійські лати);
• списання гривні з рахунка клієнта згідно з його дорученням:
Д-т — рахунок клієнта (гривні);
К-т 2900/1 «Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів» (гривні);
• перерахування гривні на купівлю російських рублів:
Д-т 2800/1 «Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів» (гривні);
К-т — коррахунок (гривні);
• отримання російських рублів:
Д-т — коррахунок (російські рублі);
К-т 2900/2 «Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів» (російські рублі);
• вимоги банку з отримання латвійських латів відповідно до угоди купівлі:
Д-т 9200 «Валюта та банківські метали, які куплені за умовами спот» (латвійські лати);
К-т 9920 «Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами».
2 березня 2003 р.
• перерахування російських рублів на купівлю латвійських латів:
Д-т 2900/2 «Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів» (російські рублі);
К-т — коррахунок (російські рублі);
• отримання латвійських латів і зарахування їх на рахунок клієнта:
Д-т — коррахунок (латвійські лати);
К-т — рахунок клієнта (латвійські лати);
• закриття позабалансових вимог і зобов’язань:
Д-т 9210 «Валюта та банківські метали, які продані за умовами спот» (латвійські лати);
К-т 9920 «Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами»;
Д-т 9920 «Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами»;
К-т 9200 «Валюта та банківські метали, які куплені за умовами спот» (латвійські лати);
Одночасно у зв’язку з виконанням доручення клієнта:
Д-т 2900/1 «Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів» (гривні);
К-т 2800/1 «Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів» (гривні).

Досить поширеними у міжнародній практиці є використання різноманітних фінансових інструментів. Фінансові інструменти в бухгалтерському обліку поділяються на фінансові активи, фінан-сові зобов’язання, інструменти власного капіталу і похідні фінан-сові інструменти.
Похідні фінансові інструменти включають ф’ючерсні контра-кти, форвардні контракти та ін. Розглянемо особливості операцій купівлі-продажу іноземної валюти на умовах «форвард», які ук-ладають з метою здійснити хеджування (страхування) зміни де-позитних ставок (без необхідності здійснення загальновживаного депозиту форвард/форвард), або мінімізувати ризики за змінами курсів валют.
Форвардний валютний контракт — це угода між двома ба-нками, що має на меті запобігання ризиків щодо змін у майбут-ньому курсів валют та процентних ставок за депозитами в інозе-мній валюті. Дві сторони угоди зобов’язані визначити певну процентну ставку та курс на певний період для узгодженої суми валюти, починаючи з визначеної контрактом майбутньої дати ро-зрахунків (мінімум один місяць з дати укладення угоди).
Рівень ризику за форвардними валютними контрактами є різ-ницею між узгодженою сторонами процентною ставкою за фор-вардним валютним контрактом та ставкою залучення кредитів першокласними лондонськими банками (LIBOR) чи її аналогом на дату розрахунків за цим контрактом; або різницею між курсом валюти за форвардним валютним контрактом та ринковим спот-курсом валюти на дату розрахунків за цим контрактом.
Форвардні валютні контракти укладаються на первинному ри-нку за стандартною формою, що відповідає чинному законодав-ству України. Покупцями і продавцями форвардних валютних контрактів можуть бути банки-резиденти та банки-нерезиденти України, що визначаються чинним законодавством України.
Первинним продажем форвардного валютного контракту вва-жається така угода купівлі-продажу контракту, якій не передує інший форвардний контракт.
Форвардний валютний контракт повинен мати такі обов’язкові реквізити:
• номер контракту;
• місце та дата укладення;
• офіційні назви та реквізити сторін;
• вид та сума валюти, що є предметом укладення контракту;
• процентні ставки та курс валюти контракту;
• дати платежу та поставки валюти;
• інші реквізити, що визначають права та відповідальність сторін.
Одним із правил обігу форвардного валютного контракту є обов’язкове погодження покупця цього контракту до закінчення його строку дії у разі продажу (передання) зобов’язань іншим особам. Одночасно, продаж (передання) зобов’язань за форвард-ним валютним контрактом іншим особам може бути здійснено покупцем без погодження з іншими сторонами форвардного кон-тракту у будь-який час до закінчення строку дії (ліквідації) фор-вардного контракту.
Зміни до форвардного валютного контракту вносяться покуп-цем чи продавцем контракту у разі погодження обох сторін конт-ракту. У змінах до форвардного валютного контракту відобра-жаються:
• номер та дата укладення контракту, до якого вносяться зміни;
• порядковий номер та дата внесення змін до контракту;
• реквізити та назва попереднього покупця (продавця) форвард¬ного валютного контракту та особи, яка набуває його повнова-жень;
• ціна продажу форвардного валютного контракту;
• умови реалізації форвардного валютного контракту: дата по-ставки, термін здійснення платежу.
Розірвання угоди за форвардним валютним контрактом здійс-нюється у разі відмови від зазначеної угоди однієї зі сторін і зго-ди іншої сторони. Претензії щодо виконання форвардного валю-тного контракту можуть бути пред’явлені лише емітентові цього форвардного валютного контракту.
Форвардний контракт визнається фінансовим активом або фі-нансовим зобов’язанням на дату виникнення зобов’язання щодо придбання або продажу предмета контракту. Для відображення у бухгалтерському обліку використовують:
• дату укладання контракту;
• дату оцінки вартості (кінець періоду оцінки, якщо кошти за операцією не сплачені);
• дату розрахунків.
Номінальна вартість контракту обліковується за позабалансо-вими рахунками — 9201 «Валюта та банківські метали, які куп-лені за форвардними контрактами з метою хеджування» Перео-цінка форвардного валютного контракту здійснюється на кожну звітну дату з використанням форвардного курсу на період до да-ти виконання контракту. Результат переоцінки форвардного ва-лютного контракту, придбаного з метою хеджування, визначаєть-ся симетрично з результатом переоцінки фінансового інструменту, який хеджується.

Приклад 8.
20 червня 2003 р. банк купив 1000 дол. США на умовах форвард за курсом 5,50 грн за 1 дол. США з метою хеджування.
Офіційний курс 1 дол. США на дату укладення договору становить 5,30 грн.
Бухгалтерські проведення 20 червня 2003 р.:
Д-т 9201 «Валюта та банківські метали, які куплені за форвардними контрактами з метою хеджування» — 1000 дол. США (5300 грн);
Д-т 9205 «Дисконт/Премія до отримання за форвардними валютни-ми контрактами» — 200 грн;
К-т 9211 «Валюта та банківські метали, які продані за форвардними контрактами з метою хеджування» — 5500 грн.

Операції з купівлі іноземної валюти на міжбанківському ва-лютному ринку України для розрахунків за зовнішньоекономіч-ними контрактами з нерезидентами за торговельними операціями виконуються на підставі подання до банку таких документів:
• договір з нерезидентом, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який згідно з чинним законодавством України має силу договору;
• вантажна митна декларація;
• акт здавання-приймання, акт виконаних робіт (наданих пос-луг) або інший документ, який свідчить про надання послуг, ви-конання робіт;
• документи, передбачені за документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо);
• довідка державної податкової адміністрації (інспекції), у якій резидент зареєстрований як платник податків, із зазначенням су-ми іноземної валюти, що купується за зовнішньоторговельним договором.
Для виконання операцій з купівлі або продажу іноземної ва-люти на міжбанківському валютному ринку України клієнти по-дають до банку заяву про купівлю (див. Додаток 9.1) або продаж іноземної валюти (див. Додаток 9.2) установленої або за довіль-ною формою, але із зазначенням усіх обов’язкових реквізитів. Ці документи можуть бути оформлені та подаватися клієнтом до уповноваженого банку як на паперових носіях, так і у формі еле-ктронних розрахункових документів засобами програмно-технічного комплексу «клієнт-банк».
Заяви про купівлю іноземної валюти приймаються уповнова-женим банком до виконання протягом 90 днів, починаючи з дня їх оформлення, заяви про продаж іноземної валюти (вільний про-даж) — протягом 30 днів, починаючи з дня їх оформлення (день оформлення не враховується).
Працівник банку, що обслуговує клієнта, фіксує дату прийн-яття та дату виконання платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти. Після виконання платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти у правому нижньому куті проставля-ється дата виконання і засвідчується підписом відповідального виконавця та відбитком штампа уповноваженого банку.
Разом із платіжним дорученням в іноземній валюті та заявою про купівлю іноземної валюти клієнт подає до уповноваженого банку, що його обслуговує, оригінали та їх копії або копії доку-ментів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, які потрібні уповноваженому банку, що його об-слуговує, для купівлі іноземної валюти на міжбанківському ва-лютному ринку України та для здійснення валютного контролю за правомірністю перерахування іноземної валюти з рахунка клі-єнта.
Уповноважені банки, що обслуговують клієнтів, перевіряють відповідність заповнення реквізитів платіжних доручень в інозе-мній валюті, заяв про купівлю іноземної валюти вимогам норма-тивних актів та реквізитам, зазначеним у документах, які є підс-тавою для купівлі іноземної валюти та перерахування іноземної валюти з рахунка клієнта, повні поштові та платіжні реквізити контрагентів. Крім того, продаж іноземної валюти виконується уповноваженим банком, що обслуговує клієнта, лише на підставі його заяви про продаж іноземної валюти (крім обов’язкового продажу).
Якщо у заяві про купівлю або продаж іноземної валюти, у яких хоча б один із обов’язкових реквізитів не заповнений або заповнений неправильно, повертаються клієнтам без виконання. (Зразок заяви наведено у додатку.)
Іноземна валюта, що придбана клієнтом на міжбанківському валютному ринку України, має бути використана ним не пізніше ніж за п’ять робочих днів після дня зарахування її на його поточ-ний рахунок на потреби, зазначені в заяві про купівлю іноземної валюти.
У тих випадках, коли події на міжнародних валютних ринках чи інші можуть негативно впливати на міжбанківський готівко-вий чи безготівковий валютний ринок України, Національний банк України з метою недопущення безпідставних фінансових втрат населення та інших суб’єктів валютного ринку України може оперативно встановлювати порядок функціонування валю-тного ринку. До таких заходів належать:
• визначення граничного розміру маржі за операціями купівлі-продажу іноземної валюти та відхилення курсів за цими операці-ями від офіційного курсу гривні до іноземних валют;
• установлення норм обов’язкового продажу надходження ва-лютної виручки за зовнішньоекономічними контрактами та ін.
У разі впровадження норми обов’язкового продажу валютної виручки для суб’єктів підприємницької діяльності, банки зо-бов’язані зараховувати усі надходження на користь клієнтів на розподільчі рахунки.

Приклад 9.
Надходження валютної виручки на користь клієнта суб’єкта підп-риємницької діяльності.
Офіційний курс євро становить 6,12 грн.
Д-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»;
К-т 2603 «Розподільчі рахунки суб’єктів господарської діяльнос-ті» — на суму 40 000 євро (24 480 грн).
Продаж 50 % валюти на міжбанківському валютному ринку.
Д-т 2603 «Розподільчі рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
К-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках» — на суму 20 000 євро (122 400 грн).
Надходження коштів у національній валюті на кореспондентський рахунок банку.
Курс продажу: 1 євро — 6,10 грн.
Д-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»;
К-т 1919 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з банка-ми» — на суму 122 000 грн.
Перерахування коштів у національній валюті на поточний рахунок клієнта.
Д-т 1919 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з банка-ми»;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності» — на суму 122 000 грн.
Сплата комісії за продаж іноземної валюти (0,5 % від суми опера-ції).
Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
К-т рахунок витрат — на суму 610 грн.

Розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами є об’єктом валютного контролю, у зв’язку з чим мають певні особ-ливості.
Так, кошти за операціями резидентів у гривнях, які надійшли з кореспондентського рахунка банку-нерезидента, підлягають по-передньому зарахуванню на розподільчий рахунок та облікову-ються на цьому рахунку до того часу, коли клієнт надасть банку для здійснення контролю документи, передбачені чинним зако-нодавством. У бухгалтерському обліку здійснюється таке прове-дення:
Д-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків»;
К-т 2603 «Розподільчі рахунки суб’єктів господарської діяль-ності».

Перерахування гривні на поточний рахунок клієнта здійсню-ється лише після одержання банком зазначених документів.

Д-т 2603 «Розподільчі рахунки суб’єктів господарської діяль-ності»;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльнос-ті».

Перерахування гривень на кореспондентський рахунок банку-нерезидента за договорами з нерезидентами здійснюються ви-ключно з поточного рахунка клієнта. При перерахуванні гривень за укладеними резидентами договорами з нерезидентами уповно-важені банки з метою здійснення контрольних функцій щодо від-повідності операцій чинному законодавству зобов’язані поперед-ньо зараховувати кошти у гривнях на окремий аналітичний рахунок балансового рахунка 1919 «Інша кредиторська заборго-ваність за операціями з банками».

Дт 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльнос-ті»;
Кт 1919 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками».

Кошти обліковуються на цьому аналітичному рахунку протя-гом п’яти робочих днів і можуть бути перераховані на користь нерезидента виключно після отримання від клієнта довідки пода-ткового органу про відсутність у клієнта заборгованості перед бюджетом.
Дт 1919 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками»;
Кт 2600 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками».

9.3.2. Операції купівлі-продажу готівкової іноземної валюти

Порядок здійснення операцій купівлі-продажу готівкової іно-земної валюти викладено в Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, за-твердженій Постановою НБУ 502 від 12 грудня 2002 р.
Готівкові операції з іноземною валютою банки здійснюють через власні операційні каси та обмінні пункти.
Курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні установ-люються банком щоденно згідно з наказом по банку за підписом його керівника або уповноваженої ним особою. Наказ (розпоря-дження) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют за гривні має бути скріплений печаткою банку (фінансової установи). У цьому наказі (розпорядженні) в касі банку або у пу-нктах обміну валюти мають зазначатися:
• дата;
• час, з якого діють установлені курси;
• значення курсів купівлі та продажу іноземних валют за грив-ні;
• місцезнаходження і реєстраційний номер пункту обміну ва-люти у відповідному територіальному управлінні.
Протягом робочого дня пункти обміну валюти здійснюють операції за рахунок коштів отриманого від банку авансу в інозе-мній валюті та в гривнях, а також за рахунок купленої іноземної валюти та отриманих гривень.
Пункти обміну валюти мають право тримати у своїй касі роз-мінні купюри в обсязі до 200 дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до долара США та цієї іноземної валю-ти, установленим Національним банком України.
Оформлення квитанцій та довідок про здійснення валютно-обмінних операцій
Під час здійснення валютно-обмінних операцій використову-ються бланки таких документів:
• довідка-certificate за формою № 377;
• квитанція за формою № 377-А;
• довідка за формою № 06;
• квитанція за формою № 377-і;
• квитанція за формою № 377-І.
Бланки довідок та квитанцій є бланками суворого обліку.
Операції з купівлі готівкової іноземної валюти за готівкові гривні у фізичних осіб здійснюють:
• каси банку з оформленням прибуткових касових ордерів, ви-даткових касових ордерів із зазначенням у них часу здійснення операції та додатково для фізичних осіб-нерезидентів — довідок за формою № 377;
• пункти обміну валюти з оформленням квитанцій про здійс-нення купівлі іноземної валюти за формою № 377-А для фізич-них осіб-резидентів, а для фізичних осіб-нерезидентів — довідок за формою № 377.
Операції з продажу готівкової іноземної валюти за готівкові гривні фізичним особам-резидентам здійснюють:
• каси банку (фінансової установи) з оформленням прибутко-вих касових ордерів, видаткових касових ордерів із зазначенням у них часу здійснення операції та за усною заявою фізичної осо-би-резидента, яка здійснює операцію через касу банку, з надан-ням довідки за формою № 06;
• пункти обміну валюти з оформленням квитанції про здійс-нення продажу іноземної валюти за формою № 377-А та за усною заявою фізичної особи-резидента, яка здійснює операцію через пункт обміну валюти банку, з наданням довідки за формою № 06.
Усі операції відображаються касою банку, пунктом обміну ва-люти у реєстрі проданої іноземної валюти.

Приклад 10.
Купівля банком 100 дол. США.
Курс купівлі: 1 дол. — 5,20 грн.
Офіційний курс НБУ: 1 дол. — 5,40 грн.
Здійснюється таке бухгалтерське проведення:
1. Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;
К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських ме-талів» — на суму 100 дол. США (540 грн).
2. Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та ба-нківських металів» — на суму 520 грн;
Д-т 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськи-ми металами» на суму 20 грн;
К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» на суму 540 грн.

Приклад 11.
Продаж банком 100 євро.
Курс продажу: 1 євро — 6,00 грн.
Офіційний курс НБУ: 1 євро — 6,10 грн.
Здійснюється таке бухгалтерське проведення:
1. Д-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» — на суму 100 євро (610 грн).
2. Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» — на суму 600 грн;
Д-т 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськи-ми металами» на суму 10 грн;
К-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та бан-ківських металів» на суму 610 грн.

До валютообмінних операцій належать також операції конве-ртації, які проводяться лише з тими валютами, що належать до І групи Класифікатора іноземних валют.
За операціями конвертації готівкової іноземної валюти вико-ристовується крос-курс, який розраховується як співвідношення офіційних курсів гривні до відповідних іноземних валют, що встановлений Національним банком України на день проведення операції.

Наприклад, на певну дату офіційний курс гривні становить:
гривня/долар США — X грн за долар США;
гривня/євро — Y грн за євро.
Крос-курс долара США до євро становитиме X / Y євро за до-лар США.

Якщо клієнт бажає в цей день обміняти N доларів США на єв-ро, то з урахуванням крос-курсу він має отримати N • (X : Y) євро. У такий самий спосіб визначається крос-курс і для інших валют у разі здійснення конверсійних операцій з готівковою іноземною валютою.
Операції з конверсії однієї готівкової іноземної валюти в іншу готівкову іноземну валюту здійснюються:
• для фізичних осіб — резидентів і нерезидентів — у касі бан-ку з оформленням прибуткового та видаткового касових ордерів;
• для фізичних осіб-резидентів — у пункті обміну валюти бан-ку з видачею квитанції за формою № 377-А про конвертацію ва-лют.
Здійснені операції відображаються касою банку та пунктом обміну валюти в реєстрі конверсії іноземної валюти.
Комісійну винагороду за здійснення операцій з конвертації за бажанням клієнта може сплачуватись як у гривнях, так і в інозе-мній валюті.

Приклад 12.
Конвертація 200 дол. США у євро.
Офіційний курс НБУ: 1 дол. США — 5,40 грн, 1 євро — 6,10 грн.
Розраховуємо крос-курс — (5,40 / 6,10 = 0,8852).
Розраховуємо суму коштів у євро: 200 дол. США • 0,8852 = 177,05 євро.
Комісія — 1 % від суми операції становить 1,77 євро або у гривні за офіційним курсом НБУ — на суму 10,80 грн.

1. Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;
К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських ме-талів» — на суму 200 дол. США (1080 грн);
Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та бан-ківських металів»;
К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» — на суму 177 євро (1079,70 грн).
У разі відсутності розмінної монети, банк може розрахуватись з клі-єнтом у національній валюті.
2. Видача 0,05 євро у національній валюті через операцію продажу іноземної валюти.
Курс продажу євро становить 6,00 грн.
0,05 • 6,00 = 0,30 грн.
Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та бан-ківських металів»;
К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» — на суму 0,30 грн.
3. Сплата комісії у національній валюті.
Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»
К-т рахунок доходів — на суму 10,80 грн.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)