Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 9.4. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ГОТІВКОВОЮ ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ ТА ПЛАТІЖНИМИ ДОКУМЕНТАМИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

9.4. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ГОТІВКОВОЮ ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ ТА ПЛАТІЖНИМИ ДОКУМЕНТАМИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ


Залежно від умов, обсягів і режиму роботи банку можуть бути організовані прибуткові, видаткові, прибутково-видаткові каси й обмінні пункти. Операційні каси з подовженим днем і обмінні пункти відкриваються згідно з наказом по установі банку, в яко-му визначаються перелік здійснюваних ними операцій і час їх роботи. Для здійснення операцій касовим працівникам видаються валютні цінності. Видача цінностей зі сховища проводиться під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих цінностей завідува-чем касою.
Працівники операційних кас приймають і видають цінності на підставі прибуткових та видаткових касових документів, які ма-ють єдину типову форму як для операцій у національній так, і в іноземній валюті. До цих документів належать прибуткові касові ордери та видаткові касові ордери. У касових документах обов’язково зазначається загальна сума з урахуванням комісій-них за кожним найменуванням цінностей.
Під час оформлення прибуткових та видаткових ордерів на купівлю та продаж іноземної валюти у фізичної особи в реквізиті «Сума загальна» зазначаються сума в іноземній валюті та її грив-невий еквівалент цифрами і код відповідно до Класифікатора іно-земних валют, у реквізиті «Сума словами» зазначаються сума в іноземній валюті та її гривневий еквівалент словами і код відпо-відно до Класифікатора.
Якщо клієнт здійснює операції з купівлі або продажу інозем-ної валюти, а також банківських металів на суму, що перевищує еквівалент 10 000 євро за офіційним курсом гривні до іноземних валют, то в прибуткових та видаткових касових ордерах обов’язково мають зазначатися прізвище, ім’я, по батькові (для нерезидентів — за їх наявності) клієнта, дані паспорта або доку-мента, що його замінює, дата народження, адреса та підпис осо-би, яка вносить або одержує іноземну валюту та/або банківські метали.
Касові працівники здійснюють операції щодо приймання (ку-півлі) лише тих видів і номіналів цінностей, які вказані в довід-кових матеріалах і керівником банку визначені для купівлі. Ви-даючи дорожні чеки, працівник каси повинен проконтролювати, щоб клієнт у його присутності розписався на кожному чеку в то-му місці, яке спеціально відведено для зразка підпису власника чеку.
Після закінчення операційного дня касовий працівник опера-ційної каси підраховує за касовими документами суми прибутку і видатку за кожним видом і найменуванням цінностей, заповнює звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей, підписує її, попередньо звіривши залишки цінностей, показані в довідці, з їх фактичною наявністю. Потім довідка про касові обо-роти операційної каси передається завідувачу каси для складання Зведеної довідки про касові обороти і виведення залишків цінно-стей за станом на наступний робочий день у Книзі обліку наявно-сті іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що перебувають у сховищі. Крім того, звітна довідка складається касовими працівниками операційних кас з подовженим днем, з підготовки авансів і матеріально відповідальними особами, що мають перехідні авансові залишки, які звіряють довідку з даними обліку операційних працівників не пізніше наступного дня. Звір-ка оформлюється їх підписами. При цьому звітну довідку і доку-менти за здійсненими операціями вони вкладають у мішки, опломбовують їх і замикають у металеву шафу. Опломбовані мі-шки зі звітними документами наступного робочого дня вилуча-ються з металевої шафи завідувачем каси або спеціально виділе-ним касовим працівником, у якого є дублікати ключів.
При здаванні завідувачеві каси цінностей (у чемоданах, візках, інкасаторських сумках, мішках) звітна довідка може складатися в двох примірниках. У цьому випадку другий примірник викорис-товується як ярлик до цінностей, що здаються.
Сформовані у належний спосіб цінності, прибуткові і видат-кові касові документи передаються завідувачеві каси під розпис-ку в Книзі обліку прийнятих і виданих цінностей, а придбані пла-тіжні документи в іноземній валюті з зазначенням їх кількості та суми передаються під розписку в контрольному листі обліково-операційному працівникові.
Завідувач каси перевіряє правильність виведення залишків у звітних довідках, складає зведену довідку про касові обороти, яку звіряє з даними касових журналів обліково-операційних праців-ників. Результати перевірки і звірки оформляються підписами.
Обмінні операції банків здійснюються через операційні каси, власні обмінні пункти та пункти обміну валют, що діють на підс-таві агентської угоди.
З метою забезпечення безперебійної роботи обмінних пунктів, включаючи вихідні і святкові дні, начальник відділу обмінних пунктів напередодні робочого дня подає авансові заявки на вида-чу валютних та інших цінностей касовим працівникам і бланки суворої звітності. Вказані заявки передаються обліково-операційним працівникам для складання видаткових ордерів або супровідних відомостей на одержання цінностей обмінними пунк¬тами.
Підготовлені видаткові ордери передаються завідувачеві каси, а супровідні відомості в трьох примірниках — касовим працівни-кам, відповідальним за формування авансів. Доставка інкасатор-ських сумок з цінностями в обмінні пункти здійснюється інкаса-торами. Після здавання сумок з цінностями працівникам обмінних пунктів інкасатори, які здійснювали їх доставку, повер-тають у банк другі примірники супровідної відомості касовим працівникам, які оформляли аванси і які перевіряють наявність підписів працівників, що прийняли сумки, повноту приймання сумок. Після зазначеної перевірки супровідні відомості переда-ються обліково-операційним працівникам для списання сум ви-даних авансів з касових працівників, що формували сумки з цін-ностями, і зарахування на рахунки працівників обмінних пунктів, які одержали аванси.
Доставлені інкасаторами в обмінний пункт сумки з цінностя-ми приймаються тими працівниками пункту, на ім’я яких оформ-лені супровідні відомості. У разі їх відсутності на всіх примірни-ках супровідної відомості проставляється прізвище працівника, який одержав цінності.
Після закінчення операційного дня працівники обмінного пу-нкту підраховують цінності, звіряють їх відповідність з даними звітних документів і складають супровідні відомості до кожної інкасаторської сумки з цінностями. При цьому грошові білети (платіжні документи), що прийняті на інкасо і експертизу, запа-ковуються і відображаються у супровідній відомості окремо.
Видача сумок з цінностями інкасаторам здійснюється під роз-писку на третьому примірнику супровідної відомості, завірену відбитком печатки інкасації.
У тих випадках, коли касири обмінних пунктів одержують грошові аванси безпосередньо в установі банку, касир розпису-ється на видаткових валютних ордерах. В обмінний пункт касир з цінностями приїздить у супроводі озброєної охорони.
Під час приймання й оброблення грошових знаків (банкнот) іноземної валюти касові працівники установи банку стежать за їх платіжністю та справжністю. Для цього використовуються інфо-рмаційні матеріали, що видаються банками-емітентами, іншими уповноваженими іноземними банками, Національним банком, Ін-терполом або іншими уповноваженими установами.
Фальшиві, перероблені та сумнівні щодо справжності банкно-ти іноземної валюти мають вилучатися та передаватися на дослі-дження до Національного банку. Платіжність за станом зношення справжніх банкнот іноземної валюти визначається установами банків відповідно до вимог банків-емітентів та уповноважених банків.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)