Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 9.5. ОПЕРАЦІЇ З ІМЕННИМИ ТА ДОРОЖНІМИ ЧЕКАМИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, ЩО ЕМІТОВАНІ НЕРЕЗИДЕНТАМИ

9.5. ОПЕРАЦІЇ З ІМЕННИМИ ТА ДОРОЖНІМИ ЧЕКАМИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, ЩО ЕМІТОВАНІ НЕРЕЗИДЕНТАМИ


Сьогодні все більше людей під час подорожей, ділових поїз-док та просто для розрахунків користуються чеками. Однак на території України розрахунки між резидентами за допомогою че-ків в іноземній валюті забороняються. Дозволяється в окремих випадках використання чеків в іноземній валюті під час розраху-нків за зовнішньоекономічними операціями.
Іменний чек — паперовий розрахунковий документ, що ви-ражений в іноземній валюті, тобто є письмовим розпорядженням юридичної особи-нерезидента або фізичної особи-нерезидента, яка виписала чек (чекодавець), платнику про виплату певної суми коштів чекодержателю, зазначеному в чеку, або іншій особі за нотаріально посвідченою довіреністю за рахунок наданого плат-нику грошового покриття.
Дорожній чек — паперовий розрахунковий документ, що ви-ражений в іноземній валюті та використовується як засіб міжна-родних розрахунків неторговельного характеру і є грошовим зо-бов’язанням чекодавця виплатити зазначену в чеку суму чекодержателю (власнику), підпис якого проставляється в зазна-ченому місці під час продажу.
Сплата коштів за іменними чеками на території України здій-снюється шляхом інкасо. Кошти сплачуються клієнту після їх надходження на кореспондентський рахунок.
1. Розглянемо основні етапи розрахунків з використанням іменних чеків.
1.1. Інкасо іменних чеків.
Прийняті на інкасо іменні чеки обліковуються за позабалан-совим рахунком 9830 за номінальною вартістю з відображенням у бухгалтерському обліку такого проведення:
Д-т 9830 (А) «Документи і цінності, прийняті на інкасо»;
К-т 991 Контррахунки для рахунків розділів 96—98.

На суму відісланих іменних чеків на інкасо за номінальною ва-ртістю у банку виконуються такі бухгалтерські проведення:
Д-т 991 Контррахунки для рахунків розділів 96—98;
К-т 9830 (А) «Документи і цінності, прийняті на інкасо»;
Д-т 9831 (А) «Документи і цінності, відіслані на інкасо»;
К-т 991 Контррахунки для рахунків розділів 96—98.
1.2. Виплата коштів за іменними чеками.
Облік операцій з виплати коштів фізичним та юридичним особам за іменними чеками.
Одержання грошового покриття від платника за іменними чеками.
Д-т 1500 (А) «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»;
К-т 2909 (П) «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку».
Д-т 991 Контррахунки для рахунків розділів 96—98;
К-т 9831 А «Документи і цінності, відіслані на інкасо».

Зарахування банком коштів за інкасованими іменними чеками за вирахуванням комісійних винагород на поточні рахунки фізич-них осіб в іноземній валюті, які відкриті в цьому або іншому банку.
Д-т 2909 П «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку»;
К-т 1500 (А) «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»;
К-т 2620 (П) «Поточні рахунки фізичних осіб».

На бажання фізичної особи виплата коштів за іменним чеком в іноземній валюті може здійснюватись у гривнях.

а) виплата іноземної валюти за чеком:
Д-т 2909 (П) «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку»;
К-т 1001 (А) «Банкноти та монети в касі банку»;
б) купівля банком іноземної валюти за гривні у фізичної особи:
Д-т 1001 (А) «Банкноти та монети в касі банку»;
К-т 3800 (АП) «Позиція банку щодо іноземної валюти та бан-ківських металів»;
в) виплата гривень клієнтові за курсом купівлі іноземної ва-люти, що діє на день здійснення операції банком:
Д-т 3801 (АП) «Еквівалент позиції банку щодо іноземної ва-люти та банківських металів»;
К-т 1001 (А) «Банкноти та монети в касі банку».

Зарахування банком коштів за інкасованими іменними чеками в іноземній валюті на поточні рахунки юридичних осіб (резиден-тів) здійснюється через розподільний рахунок 2603.
Д-т 1500 (А) «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»;
Д-т 2909 (П) «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку»;
К-т 2603 (П) «Розподільчі рахунки суб’єктів господарської ді-яльності».

На суму іноземної валюти, що підлягає обов’язковому прода-жу.
Д-т 2603 (П) «Розподільчі рахунки суб’єктів господарської ді-яльності»;
К-т 1500 (А) «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»;
К-т 2900 (П) «Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі, продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів».

2. Облік операцій з продажу та купівлі (сплати) дорожніх че-ків:
У разі отримання банком від емітента дорожніх чеків на консигнацію на суму чеків за номінальною вартістю
Д-т 9819 А «Інші цінності і документи»;
К-т 991 Контррахунки для рахунків розділів 96—98.
Якщо банк здійснює купівлю дорожніх чеків в емітентів або в інших банків, то на суму попередньої оплати вартості чеків
Д-т 1819 (А) «Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками»;
Д-т 2809 (А) «Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку»;
К-т 1500 (А) «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках».
За отриманими (увезеними) банком бланками дорожніх чеків
Д-т 1011 (А) «Дорожні чеки в касі банку»;
К-т 1819 (А) «Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками»;
К-т 2809 (А) «Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку».
2.1. Продаж фізичним та юридичним особам дорожніх чеків, що раніше куплені в емітента, відображається таким бухгалтер-ським проведенням:
Д-т 1001 (А) «Банкноти та монети в касі банку»;
Д-т 1002 (А) «Банкноти та монети в касі безбалансових уста-нов банку»;
Д-т 1003 (А) «Банкноти та монети в обмінних пунктах»;
Д-т 2600 (П) «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяль-ності»;
Д-т 2620 (П) «Поточні рахунки фізичних осіб»;
К-т 1011 (А) «Дорожні чеки в касі банку»;
К-т 1012 (А) «Дорожні чеки в касі безбалансових установ бан-ку»;
К-т 1013 (А) «Дорожні чеки в обмінних пунктах».

На суму комісійних винагород, отриманих банком під час про-дажу дорожніх чеків
Д-т 1001 (А) «Банкноти та монети в касі банку»;
Д-т 1002 (А) «Банкноти та монети в касі безбалансових уста-нов банку»;
Д-т 1003 (А) «Банкноти та монети в обмінних пунктах»;
Д-т 2600 (П) «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяль-ності»;
Д-т 2620 (П) «Поточні рахунки фізичних осіб»;
К-т 6110 (П) «Комісійні доходи від розрахунково-касового об-слуговування клієнтів»;
К-т 6114 (П) «Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів»;
К-т 6119 (П) «Інші комісійні доходи за операціями з клієнта-ми».

2.2. Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків у фізичної осо-би:
Д-т 1819 (А) «Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками»;
Д-т 2809 (А) «Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку»;
К-т 1001 (А) «Банкноти та монети в касі банку»;
К-т 1002 (А) «Банкноти та монети в касі безбалансових уста-нов банку»;
К-т 1003 (А) «Банкноти та монети в обмінних пунктах»;
Д-т 9830 (А) «Документи і цінності, прийняті на інкасо»;
К-т 991 Контррахунки для рахунків розділів 96—98 — на су-му номінальної вартості дорожніх чеків.

2.3. Сплачені дорожні чеки відправляються платникам для отримання відшкодування за ними:
Д-т 991 Контррахунки для рахунків розділів 96—98;
К-т 9830 (А) «Документи і цінності, прийняті на інкасо» — на суму номінальної вартості відправлених дорожніх чеків;
Д-т 9831 (А) «Документи і цінності, відіслані на інкасо»;
К-т 991 Контррахунки для рахунків розділів 96—98.
Після отримання відшкодування від емітента
Д-т 1500 (А) «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»;
К-т 1819 (А) «Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками»;
К-т 2809 (А) «Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» — на суму відшкодування за дорожніми чека-ми.
Одночасно виконується таке бухгалтерське проведення за по-забалансовими рахунками:
Д-т 991 Контррахунки для рахунків розділів 96—98;
К-т 9831 (А) «Документи і цінності, відіслані на інкасо» — на номінальну вартість відшкодованих дорожніх чеків.
У разі списання платником з банку комісійної винагороди за оброблення дорожніх чеків здійснюються такі бухгалтерські проведення:
Д-т 7100 (А) «Комісійні витрати на розрахунково-касове об-слуговування»;
К-т 3801 (АП) «Еквівалент позиції банку щодо іноземної ва-люти та банківських металів»;
Д-т 3800 (АП) «Позиція банку щодо іноземної валюти та бан-ківських металів»;
К-т 1500 (А) «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках».Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)