Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 9.6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

9.6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК


Дедалі більшого поширення набувають розрахунки з викорис-танням платіжних карток. Ними користуються фізичні особи та суб’єкти підприємницької діяльності. Платіжна картка — спе-ціальний платіжний засіб, що використовується для ініціювання переказування грошей з рахунка клієнта з метою оплати вартості товарів і послуг та отримання грошей у готівковій формі в касах банків, через банківські автомати.
Банківські платіжні картки бувають різних видів, і розподіли-ти їх можна за різними ознаками.
Нині у світі найвідомішими міжнародними платіжними сис-темами є VISA, EUROPAY, DINERS CLUB, JCB, AMERICAN EXPRESS. Тому картки відрізняються насамперед платіжної сис-темою, учасники якої її емітують.
Відповідно до чинного законодавства, міжнародна платіж-на система — платіжна система, в якій платіжна організація мо-же бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує прове-дення переказування грошей з однієї країни в іншу.
Порядок діяльності платіжної системи визначається її прави-лами, які встановлюють її організаційну структуру, умови членс-тва, порядок вступу та виходу із системи, принципи розрахунків та порядок документообігу, порядок вирішення спорів, управлін-ня ризиками в системі, систему страхування, систему захисту ін-формації, процедури реконсиляції (контролю) тощо.
Другою, важливою ознакою є платіжна схема, відповідно до якої установлюється порядок розрахунків з використанням пла-тіжної картки. Платіжна схема може бути дебетовою або кредит-ною, відповідно до чого картки поділяються на дебетові та кре-дитні. Є платіжні системи, які можуть випускати тільки дебетові або тільки кредитні картки. Так, наприклад, картки внутрішньо-державної платіжної системи частіше випускають тільки дебетові картки. Такі лідери карткового бізнесу, як VISA International та Europay International, підтримують одночасно як кредитні, так і дебетові продукти.
Відмінність кредитних карток від дебетових, полягає і в тех-нології здійснення операцій. Дебетові картки при розрахунках завжди використовують процедури авторизації, а кредитні картки в окремих випадках їх не виконують.
Авторизація — процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням платіжної картки. Під час цієї процеду-ри здійснюється зв’язок з процесинговим центром, де утримуєть-ся інформація про стан карткового рахунка.
Дебетна платіжна картка використовується для розрахунків за товари та послуги в межах власних коштів на картковому рахун-ку клієнта. Однак якщо умовами договору з банком передбачено овердрафт, то розрахунки клієнта можуть вийти за межі залишку на його рахунку. Овердрафт — це короткостроковий кредит, що надається банком у разі перевищення суми операції за платіжною карткою встановленого ліміту витрат. Сума такого ліміту визна-чається та установлюється банком виходячи з середньомісячного обороту коштів на рахунку клієнта, «кредитної історії» останньо-го та інших показників довіри до клієнта. Плата за овердрафт значно вища від плати за звичайний кредит.
Кредитна платіжна картка дає можливість її власникові здійс-нювати розрахунки за рахунок наданого банком кредиту. Проце-дура установлення ліміту кредиту банком за картковим рахунком аналогічна процедурі надання кредиту, тобто необхідно мати ві-дповідне забезпечення кредитного ризику. На практиці для тако-го забезпечення використовують форми гарантійного депозиту, поруки, застави. З одного боку, такий підхід цілком виправданий, оскільки кредитні карткові продукти мають значно вищий ризик несанкціонованих операцій. З іншого боку, це істотно відрізняє вітчизняну кредитну картку від її традиційної зарубіжної моделі.
Банківські операції з платіжними картками можна розподіли-ти на операції емісії та еквайрингу.
Емісія — проведення операцій з відкриття картрахунків і ви-пуску платіжних карток. Для отримання платіжної картки клієн-ти банку відкривають карткові рахунки:
• картковий рахунок для юридичних та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності — на балансовому рахунку 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками»;
• картковий рахунок для фізичних осіб — на балансовому ра-хунку 2625.
До операцій емісії належать — вкладення, перерахування або поповнення коштів на картрахунки шляхом вкладення готівкових коштів через банкомат, касу банку-емітента, банку, що працює за агентською угодою, іншого банку шляхом переказування коштів із своїх поточних або депозитних рахунків, а також з рахунків інших осіб за їх дорученням.
У бухгалтерському обліку такі операції відображаються у та-кий спосіб:
1. Поповнення коштів на картковий рахунок фізичної особи у банку-емітенті:
• у разі внесення готівкових коштів через касу:
Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;
К-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
• у разі переказування з поточних та інших рахунків:
Д-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»
Д-т 2630 «Короткострокові депозити фізичних осіб», інші ра-хунки;
К-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками».
2. Поповнення коштів на картрахунки може здійснюватися безготівковим шляхом через інший банк як у національній, так і в іноземній валюті:
Д-т коррахунка
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;

Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками».

Одночасно платіжні картки можуть бути індивідуальними (приватними) та корпоративними. Індивідуальні (приватні) карт-ки надаються фізичним особам, які здійснюють розрахунки в межах власних коштів на картковому рахунку або наданого бан-ком кредиту. При цьому на одну й ту саму особу може бути відк-рито необмежену кількість карткових рахунків. Рахунки можуть бути як у національній, так і в іноземній валюті.
Корпоративні картки надаються підприємствам, організаціям та фізичним особам — суб’єктам підприємницької діяльності.
У разі використання корпоративної картки довіреною особою — працівником банку для проведення розрахунків під час здійс-нення витрат, пов’язаних з відрядженням, з виробничими (госпо-дарськими) потребами, для здійснення інших операцій, викорис-товується кредитна схема.
Використання корпоративної картки має низку суттєвих пере-ваг перед традиційними схемами розрахунків:
• Чинне законодавство дає змогу за допомогою корпоративної платіжної картки здійснювати будь-які господарські та представ-ницькі витрати, за винятком оплати контрактів та отримання за-робітної плати;
• Банки пропонують зручні системи документообороту для бухгалтерії підприємства. Банк надає витяг з рахунку за операці-ями, проведеними з використанням картки, в якому відображено всі надходження на рахунок та списання з нього як у валюті опе-рації, так і у валюті рахунка. Документи, що підтверджують опе-рацію, залишаються у держателя картки (копії чеків з видачі го-тівки та за розрахунками в мережі підприємств торгівлі та сервісу);
• Виключення процедури купівлі валюти для закордонних від-ряджень та надання її під звіт. Кошти просто перераховуються клієнтові на картковий рахунок, де стають доступними для вико-ристання протягом одного банківського дня з моменту їх отри-мання. При цьому кошти у національній валюті на картрахунку без ускладнення конвертування доступні для розрахунків у валю-ті країни перебування;
• Уникнення обмежень на вивіз валютної готівки за межі України;
• Збільшення коштів на рахунку може бути здійснено у будь-який час за заявою держателя картки;

Крім того, для держателів корпоративних карток залишаються дійсними всі послуги та переваги, які притаманні будь-яким між-народним платіжним карткам.
Після використання коштів на господарські та інші потреби або на витрати, пов’язані з відрядженням, працівник банку в установлені строки подає авансовий звіт використаних коштів. Розрахунки з використанням корпоративних карток відобража-ються у бухгалтерському обліку у такий спосіб:
1. Під час оформлення звіту працівником банку до отримання банком платіжного повідомлення (клірингової інформації) здійс-нюються такі проведення:
• на загальну суму використаних працівником коштів устано-вленого ліміту:
Д-т рахунка витрат;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»
• на суму повернення коштів, використаних на власні потреби:
Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
у разі надходження платіжного повідомлення з процесингово-го центру (розрахункового банку):
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т коррахунка.
2. Під час оформлення звіту працівником банку після отри-мання платіжного повідомлення з процесингового центру (розра-хункового банку) здійснюються такі проведення:
на суму списаних коштів з коррахунка в розрахунковому бан-ку:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т Коррахунка;
одночасно:
Д-т 3550 «Аванси працівникам банку на витрати з відряджен-ня»
3551 «Аванси працівникам банку на господарські витрати»
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» на суму оформленого працівником банку авансового звіту:
Д-т рахунка витрат;
К-т 3550 «Аванси працівникам банку на витрати з відряджен-ня»
К-т 3551 «Аванси працівникам банку на господарські витрати»

Жорсткі умови конкуренції спонукають банки до впровад¬ження нових послуг та форм співробітництва, таких як інтернет-розрахунки, споживчі кредити, дисконти, бонуси, мобільний «бе-нкінг», віртуальні рахунки тощо. Характерною ознакою часу стає, те що, платіжна картка перестає бути тільки інструментом отримання готівкових коштів, а дедалі переконливіше набуває ознак універсального інструменту доступу до рахунка, задоволь-няючи тим самим зростаючі потреби клієнтів.
Для забезпечення розрахунків з використанням банківських платіжних карток банки впроваджують широку мережу облад-нання — банкомати, пос-термінали та імпринтери, що забезпечує їм можливість здійснювати другу функції — еквайринг. Еквай-ринг — це виконання розрахунків за операціями з використанням платіжних карток. Важливо розрізняти, який банк є еквайром, а який — емітентом.
Банк-еквайр — банк, що здійснює технологічну обробку та забезпечує надання необхідної інформації щодо обслуговування торговців, розрахунків за операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, розрахунків у мережі банкоматів та іншого обладнання.
Банк-емітент — це банк, що є членом платіжної системи та здійснює емісію платіжних карток.
З огляду на те, що історично платіжна картка призначалася для обслуговування розрахунків у торгівлі та сфері послуг, поміт¬но поширюються саме ці операції. Обслуговування торговців і виконання розрахунків з ними за операціями, здійсненими із за-стосуванням платіжних карток, банк-еквайр проводить на підста-ві договору.
1. У разі проведення розрахунків за придбані із застосуванням платіжної картки товари та отримані послуги в банку-еквайрі (тобто банку, який обслуговує торговельний заклад) здійснюють-ся такі проведення:
на суму оплати за товари (послуги), здійсненої банком-еквайром до одержання коштів від банку-емітента:
Д-т — 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т — 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяль-ності»

на суму одержаного грошового покриття з банку-емітента:
Д-т коррахунок;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками».

2. Якщо, переказування коштів торговцю за товари (послуги) здійснюється після одержання коштів з банку-емітента здійсню-ються такі проведення:
на суму одержаних коштів від банку-емітента:
Д-т Коррахунок;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
на суму коштів під час зарахування їх на рахунки торговців:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»
3. Правилами розрахунків з використанням платіжних карток передбачається можливість повернення держателем платіжної картки придбаного товару торговцю після здійснення трансакції. Торговець повертає кошти готівкою шляхом видачі їх з каси або в безготівковій формі, переказуючи кошти на картковий рахунок.
1. Під час переказування коштів на картковий рахунок за по-вернений товар у банку-еквайрі, який одночасно є банком-емітентом, здійснюється таке проведення:
Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльнос-ті»
К-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для роз-рахунків платіжними картками»;
К-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками».
2. Під час переказування коштів на карткові рахунки в інший банк-емітент у банку-еквайрі здійснюються такі проведення:
Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльнос-ті»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т Коррахунка.

Банки України отримують комісійну винагороду за операція-ми еквайрингу з використанням банківських платіжних карток міжнародних платіжних систем у гривнях. Одночасно, не заборо-няється отримувати комісійну винагороду за операціями під час видачі готівки з використанням платіжних карток міжнародних платіжних систем у валюті видачі готівки. За допомогою банко-матів здійснюється видача лише грошової одиниці України. За умови використання українських та міжнародних банківських платіжних карток (VISA, EUROPAY, DINERS CLUB, JCB, AMERICAN EXPRESS) на території України уповноважені банки та комерсанти (торговці) зобов’язані проводити авторизацію опе-рацій та розрахунки тільки у грошовій одиниці України.
Банки можуть виконувати авторизацію в іноземній валюті під час проведення операції видачі готівкової іноземної валюти за допомогою банківських платіжних карток міжнародних платіж-них систем лише:
• за власними платіжними картками (тобто картками, що емі-товані цим банком);
• за платіжними картками нерезидентів України, які емітовані банками-нерезидентами.
У бухгалтерському обліку видача готівки через банкомат ві-дображається так:
1. Видача готівки через банкомат держателю платіжної картки на суму заявленої готівки за вирахуванням комісійної винагоро-ди:
Д-т 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат»;
К-т 1004 «Банкноти та монети в банкоматах».
На підставі отриманої інформації (файл банкоматних тран-сакцій):
2. Якщо клієнт отримав готівку у банкоматі, що належить ба-нку, у якому він відкрив картковий рахунок (тобто операція про-ведена у банку, котрий одночасно є банком-емітентом та еквай-ром),
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для роз-рахунків платіжними картками»,
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат».
3. Якщо операція отримання готівки проведена у банкоматі іншого банку (під час переказування з карткових рахунків держа-телів платіжних карток, відкритих в інших банках):
у банку-емітенті:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для роз-рахунків платіжними картками»,
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т Коррахунка;
у банку-еквайрі:
Д-т Коррахунка;
К-т 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат».
4. Якщо картковий рахунок відкрито в іноземній валюті, а ви-дача готівкових коштів у національній валюті через банкомат, у банку-еквайрі здійснюються такі проведення:
у разі видачі коштів у національній валюті:
Д-т 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат»;
К-т 1004 «Банкноти та монети в банкоматах»;
у разі надходження відшкодування з карткових рахунків в іно-земній валюті:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для роз-рахунків платіжними картками»,
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківсь-ких металів»;
на суму гривневого еквівалента іноземної валюти:
Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
К-т 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат».
Курсові різниці, що виникають під час здійснення зазначених операцій, обліковуються за рахунком 6204 «Результат від торгі-влі іноземною валютою та банківськими металами».
у банку-емітенті, іншому банку на суму одержаних коштів:
Д-т Коррахунка;
К-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб», або
2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними карт-ками».

Розглянемо операції видачі готівки через касу банку.
1. Видача готівкових коштів у національній та іноземній ва-люті з картрахунків клієнтів з використанням платіжних карток через каси банку, пункти обміну валюти на суму заявленої готів-ки відображається у бухгалтерському обліку у такий спосіб:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку».
2. Під час списання сум коштів, які отримані держателями платіжних карток через каси банку, з карткових рахунків, відкри-тих у банку-емітенті, що є одночасно банком-еквайром, здійсню-ється таке проведення:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для роз-рахунків платіжними картками»;
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками».
3. Видача готівки через каси банку держателям платіжних ка-рток, емітованих іншими банками, здійснюються такі проведен-ня:
на суму заявленої готівки:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;
на суму одержаних коштів від інших банків-емітентів:
Д-т Коррахунка;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками».

Як зазначалось вище, картки поділяються на дебетові та кре-дитні. У тому разі, коли обслуговування карткового рахунка здійснюється за кредитною платіжною схемою, банк установлює клієнту ліміт кредиту.
1. Після укладення угоди між клієнтом і банком, щодо видачі кредитної картки банком установлюється ліміт кредиту, який об-ліковуються за позабалансовим рахунком.
Д-т 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієн-там»;
К-т 990 «Контррахунки для рахунків розділів 90—95».

2. Якщо, клієнт здійснив розрахунки з використанням коштів установленого ліміту здійснюються такі проведення:
Д-т 2061 «Кредити під платіжні картки, які надані суб’єктам господарської діяльності»;
Д-т 2201 «Кредити під платіжні картки, які надані фізичним особам»;
К-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для роз-рахунків платіжними картками»,
2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними карт-ками»;
одночасно на суму виконаного зобов’язання з кредитування:
Д-т 990 «Контррахунки для рахунків розділів 90—95»;
К-т 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієн-там».
3. Погашення кредиту може здійснюватись у різній формі:
• внесенням готівки до каси банку;
• перерахуванням коштів з іншого банку;
• перерахуванням коштів з поточного або депозитного рахун-ка.
3.1. Погашення заборгованості внесенням готівки до каси бан-ку за кредитною карткою фізичними особами відображається у такий спосіб:
Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;
Д-т Коррахунка;
Д-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»;
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
Д-т 2630 «Короткострокові депозити фізичних осіб»;
К-т 2201 «Кредити під платіжні картки, які надані фізичним особам».
3.2. Погашення кредиту юридичними особами здійснюється безготівковим шляхом:
Д-т Коррахунка;
Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльнос-ті»;
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для роз-рахунків платіжними картками»;
К-т 2061 «Кредити під платіжні картки, які надані суб’єктам господарської діяльності»

Для банків робота з кредитними картками є досить прибутко-вим напрямом діяльності.
За користування кредитом держатель платіжної картки спла-чує банку проценти. У бухгалтерському обліку здійснюються та-кі проведення:
1) на суму нарахованих процентів у національній валюті:
Д-т 2068 «Нараховані доходи за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»;
Д-т 2208 «Нараховані доходи за кредитами, які надані фізич-ним особам на поточні потреби»;
К-т 6026 «Процентні доходи за іншими кредитами суб’єктам господарської діяльності в поточну діяльність»;
К-т 6041 «Процентні доходи за кредитами під платіжні картки фізичним особам»;
2) на суму нарахованих процентів в іноземній валюті:
Д-т 2068 «Нараховані доходи за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»;;
Д-т 2208 «Нараховані доходи за кредитами, які надані фізич-ним особам на поточні потреби»;
К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківсь-ких металів»
на суму гривневого еквівалента нарахованих доходів:
Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
К-т 6026 «Процентні доходи за іншими кредитами суб’єктам господарської діяльності в поточну діяльність»;
К-т 6041 «Процентні доходи за кредитами під платіжні картки фізичним особам»;
3) на суму сплачених процентів фізичними особами:
Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»
коррахунка;
Д-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»;
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2208 «Нараховані доходи за кредитами, які надані фізич-ним особам на поточні потреби»;
4) на суму сплачених процентів юридичними особами:
Д-т коррахунка;
Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльнос-ті»;
Д-т 2605 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2068 «Нараховані доходи за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності».

Якщо клієнт своєчасно не розрахувався за нарахованими про-центами за користування кредитом, банк визнає їх прострочени-ми або сумнівними.
Крім кредиту, банк може установлювати ліміт овердрафту. Розрахунки з використанням кредиту овердрафт відображаються у бухгалтерському обліку так:
1. Після укладення угоди про кредит овердрафт на суму зо-бов’язання з кредитування:
Д-т 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієн-там»;
К-т 990 «Контррахунки для рахунків розділів 90—95».
2. Сума використаних коштів кредиту овердрафт відобража-ється за дебетом карткових рахунків 2605 та 2625;
одночасно на суму використаного кредиту здійснюється таке проведення:
Д-т 990 «Контррахунки для рахунків розділів 90—95»;
К-т 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієн-там»;
на суму нарахованих процентів:
Д-т 2607 «Нараховані доходи за кредитами овердрафт, які на-дані суб’єктам господарської діяльності»;
Д-т 2627 Нараховані доходи за кредитами овердрафт, які на-дані фізичним особам;
К-т 6020 «Процентні доходи за рахунками суб’єктів господар-ської діяльності за овердрафтом»;
К-т 6040 «Процентні доходи за рахунками фізичних осіб за овердрафтом»;
на суму нарахованих процентів в іноземній валюті:
Д-т 2607 «Нараховані доходи за кредитами овердрафт, які на-дані суб’єктам господарської діяльності»;
Д-т 2627 «Нараховані доходи за кредитами овердрафт, які на-дані фізичним особам»;
К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківсь-ких металів»;
на суму гривневого еквівалента нарахованих процентів:
Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
К-т 6020 «Процентні доходи за рахунками суб’єктів господар-ської діяльності за овердрафтом»;
К-т 6040 «Процентні доходи за рахунками фізичних осіб за овердрафтом».
Погашення заборгованості за кредитом овердрафт здійсню-ється за рахунок надходження коштів на картковий рахунок.
Незалежно від платіжної схеми, типу (виду) платіжних карток, які використовуються під час здійснення операцій, на картрахун-ку може виникати дебетове сальдо, що не було обумовлене дого-вором емітента з клієнтом та є непрогнозованим у розмірі та за часом виникнення.
Дебетове сальдо на картрахунку, що не обумовлене догово-ром, може виникати у результаті:
• надходження в клірингу операції за якими еквайр (платіжна система) попередньо не надсилав емітентові платіжних повідом-лень;
• надходження в клірингу операції, за якими еквайр (платіжна система) попередньо надсилав емітентові платіжні повідомлення, але відповідні суми не було заблоковано на картрахунку клієнта для забезпечення його зобов’язань за здійсненими операціями або такі суми було розблоковано до надходження з платіжної си-стеми клірингової інформації;
• зміни курсів валют і надходження в клірингу операції в іно-земній валюті на суму більшу, ніж та, яку еквайр (платіжна сис-тема) попередньо надсилав емітентові в платіжному повідомлен-ні, і яку було заблоковано на картрахунку клієнта для забезпечення його зобов’язань за здійсненними операціями;
• примусового списання (стягнення) коштів з картрахунку та накладання арешту на кошти, що обліковуються на ньому, у ви-падках, передбачених законодавством;
• нарахування процентів (комісій та інших платежів за обслу-говування клієнта);
• технічних помилок у роботі обладнання емітента, еквайра або процесингового центру.
Операції, у результаті яких виникає дебетове сальдо за карт-ковим рахунком відображаються у бухгалтерському обліку за де-бетом рахунків 2605 та 2625.
У разі непогашення боргу за умови виникнення дебетового сальдо за картрахунком, яке не було обумовлене договором, установа банку застосовує штрафні санкції у розмірах, передба-чених тарифами банку та договором.

Для розрахунків між учасниками платіжної системи визнача-ється розрахунковий банк, який виконує міжбанківські розрахун-ки за операціями з використанням платіжних карток. На балансі цього банку інші банки-учасники відкривають кореспондентські рахунки, за якими здійснюються розрахунки за кліринговою схе-мою міжбанківських розрахунків.
1. Міжбанківський переказ грошей за операціями, що здійсне-ні в межах України з використанням платіжних карток, викону-ється розрахунковим банком на основі клірингу або за кожним платіжним повідомленням окремо в порядку, передбаченому но-рмативно-правовими актами Національного банку України з пи-тань організації міжбанківських розрахунків.
2. У розрахунковому банку для обліку коштів у розрахунках платіжними картками кожному банку — основному члену платі-жної системи відкривається кореспондентський рахунок на бала-нсовому рахунку 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» (або використовується раніше відкритий кореспондентський ра-хунок).
3. Для обліку взаємних грошових зобов’язань та зведення ре-зультатів клірингу в розрахунковому банку відкривається клірин-говий рахунок на балансовому рахунку 3705 «Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками».
Банк — основний член платіжної системи на підставі повідо-млення з розрахункового банку здійснює такі проведення:
за результатами клірингу:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших ба-нках»;
під час зарахування коштів на відповідні рахунки:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльнос-ті»;
К-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для роз-рахунків платіжними картками»;
К-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб», 2625 «Кошти фі-зичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат»;
при списанні коштів з відповідних рахунків клієнтів:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для роз-рахунків платіжними картками»;
Д-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»;
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками».
При зарахуванні коштів на коррахунок банку — основного члена платіжної системи, що за результатами клірингу перебуває в кредитній кліринговій позиції, з клірингового рахунка в розра-хунковому банку здійснюється таке проведення:
Д-т 3705 «Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками»;
К-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків»;
Банк — основний член платіжної системи на підставі платіж-ного повідомлення з розрахункового банку здійснює такі прове-дення:
за результатом клірингу:
Д-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших ба-нках»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
при зарахуванні коштів на відповідні рахунки:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
К-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для роз-рахунків платіжними картками»;
К-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»;
К-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат»;
при списанні коштів з відповідних рахунків:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для роз-рахунків платіжними картками»;
Д-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»;
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками».
У разі виконання банком — основним членом платіжної сис-теми функцій банку — агента з розрахунків за операціями з пла-тіжними картками між банками — членами платіжної системи, а також між банками, що не є членами платіжної системи, але бе-руть участь у розповсюдженні платіжних карток за агентськими угодами (далі — банки — учасники розрахунків), банк — агент з розрахунків за результатами проведеного розрахунковим банком переказування та на підставі платіжних повідомлень платіжної системи виконує розрахунки.
Відповідно до правил платіжної системи розрахунковий банк може здійснювати облік та контроль за формуванням основними членами платіжної системи страхового фонду, призначеного для погашення платіжною організацією або розрахунковим банком заборгованості члена платіжної системи в разі його неплатоспро-можності.
Зазначені в бухгалтерському обліку операції відображаються відповідно до порядку формування та використання страхового фонду, визначеного правилами відповідної платіжної системи.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з платі-жними картками під час фінансових розрахунків між членами міжнародних платіжних систем
Міжбанківський переказ коштів між членами міжнародних платіжних систем за операціями із застосуванням платіжних кар-ток, емітованих нерезидентами, що здійснені в межах України, та за операціями з застосуванням платіжних карток, емітованих ре-зидентами, що здійснені за межами України, проводиться через кореспондентські рахунки, відкриті в розрахунковому банку мі-жнародної платіжної системи або в банку — кореспонденті роз-рахункового банку міжнародної платіжної системи.
1. Розрахунки з платіжною системою банком — основним членом цієї системи здійснюються після надходження платіжно-го повідомлення з розрахункового банку. При цьому в банку — основному члені платіжної системи здійснюються такі проведен-ня:
при списанні коштів з коррахунка банку:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т коррахунка;
під час зарахування коштів на коррахунок банку:
Д-т коррахунка;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками».
2. У разі одержання банком від міжнародних платіжних сис-тем суми винагороди за проведення операцій з платіжними карт-ками цих платіжних систем здійснюються такі проведення:
на суму винагороди:
Д-т коррахунка;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
на суму винагороди в іноземній валюті:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківсь-ких металів»;
на суму гривневого еквівалента винагороди:
Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в бан-ках».
3. Якщо валюта, у якій здійснюється міжбанківський переказ, не відповідає валюті, переказаній з рахунка клієнта, то банк може виконати операції з купівлі-продажу необхідної валюти на між-банківському валютному ринку відповідно до установленого по-рядку.
Під час списання з коррахунка банку коштів в іноземній ва-люті, якщо картрахунки клієнтів відкриті в національній валюті, здійснюються такі проведення:
при списанні коштів в іноземній валюті з коррахунка банку платіжною системою:
Д-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківсь-ких металів»;
К-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших ба-нках»;
на суму гривневого еквівалента іноземної валюти:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
під час списання коштів у національній валюті з відповідних рахунків:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для роз-рахунків платіжними картками»;
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками».
4. Під час зарахування на коррахунок банку коштів в інозем-ній валюті, якщо розрахунок з клієнтами здійснюється в націона-льній валюті, банк здійснює такі проведення:
при зарахуванні коштів на коррахунок банку:
Д-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших ба-нках»;
К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківсь-ких металів»;
на суму гривневого еквівалента іноземної валюти:
Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
у разі зарахування коштів у національній валюті на відповідні рахунки:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків»;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльнос-ті».
Курсові різниці, що виникають під час здійснення зазначених операцій, обліковуються за рахунком 6204 «Результат від торгів-лі іноземною валютою та банківськими металами».
Незавершені та опротестовані операції з використанням платіжних карток.
Власник карткового рахунка періодично отримує від банку виписку про стан карткового рахунка, який включає всі операції з платіжними картками та комісійні платежі банку за розрахунко-вий цикл.
Розрахунковий цикл — це період між попередньою та остан-ньою датою виписки за картковим рахунком, у який здійснюва-лись розрахунки з держателем платіжної картки. Період установ-люється відповідно до календарного місяця.
Якщо останні дні місяця припадають на вихідні та святкові дні, розрахунковий цикл завершується в останній робочий день місяця. Усі операції, інформація за якими надійшла пізніше дати розрахункового циклу, входять до розрахунку наступного циклу.
Дата операції — це дата фактичного здійснення операції (отримання грошей, оплати покупки і т. п.), що відповідає даті розрахункового документа (сліпу, квитанції платіжного терміна-лу, чеку банкомата, касовому ордеру, платіжному дорученню, меморіальному ордеру та ін.). Ця дата використовується для ви-значення періоду заборгованості, за який нараховуються процен-ти.
Дата розрахунку — це дата фактичного проведення розраху-нку, у результаті якого власник карткового рахунка одержує або сплачує кошти.
Відповідно до умов укладеного з клієнтом Договору про ви-дачу та обслуговування кредитної (дебетної) платіжної картки, якщо власник рахунка виявив розбіжності між операціями та су-мами, указаними у звіті і фактично проведеними, він має право оскаржити операцію, подавши до банку заяву на опротестування.
За операціями з використанням платіжних карток можуть ви-никати суми до з’ясування.
У разі виявлення розбіжностей у реквізитах документів на пе-реказ суми за такими переказами зараховуються на рахунки 3710 «Дебетові суми до з’ясування» та 3720 «Кредитові суми до з’ясування». Порядок завершення розрахунків та контроль за їх урегулюванням здійснюються відповідно до чинного законодав-ства України, нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації безготівкових розрахунків, валютно-го регулювання та правил міжнародних платіжних систем.
Якщо за проведеною операцією з використанням платіжної картки надійшло опротестування клієнта, то списання та зараху-вання таких сум здійснюється згідно з правилами відповідної платіжної системи, нормативно-правовими актами Національно-го банку України.

За здійснення розрахункових операцій з використанням пла-тіжних карток установлюється комісійна винагорода (комісійні). Комісійні поділяються на загальносистемні та банківські.
Загальносистемні комісійні встановлюються відповідною пла-тіжною організацією централізовано.
Банківські комісійні встановлюються банками і є предметом їх фінансової політики під час визначення тарифів за банківські послуги.
1. У бухгалтерському обліку в разі сплати та/або одержанні банком комісійних за одноразові послуги за розрахунковими операціями з використанням платіжних карток відображаються на відповідних рахунках доходів та витрат:
Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;
Д-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших бан¬ках»;
Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
Д-т 2605 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
Д-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»;
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в бан-ках»;
одержання комісійних в іноземній валюті:
Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківсь-ких металів»;
на суму гривневого еквівалента валютної комісії:
Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в бан-ках»;
на суму сплачених комісійних банком:
Д-т 7100 «Процентні витрати за коштами до запитання інших банків»
К-т коррахунка;
на суму сплачених комісійних в іноземній валюті:
Д-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківсь-ких металів»;
К-т коррахунка;
на суму гривневого еквівалента комісійних:
Д-т 7100 «Процентні витрати за коштами до запитання інших банків»;
К-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів».
Нарахування банком комісійних за надані послуги здійснюєть-ся така проведення:
Д-т 3570 «Нараховані доходи за розрахунково-касове обслу-говування»;
К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в бан-ках».
2. Нарахування банком комісійних в іноземній валюті:
на суму комісійних в іноземній валюті:
Д-т 3570 «Нараховані доходи за розрахунково-касове обслу-говування»;
К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківсь-ких металів»;
на суму гривневого еквівалента комісійних:
Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в бан-ках».

Закриття карткового рахунка. Закриття карткових рахунків здійснюється за власним бажанням клієнта або у разі недотри-мання умов договору.
Повернення коштів за картковим рахунком може бути вико-нане як у безготівковій, так і в готівковій формі:
Під час видачі готівки:
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для роз-рахунків платіжними картками»;
К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;
під час безготівкового переказу коштів:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для роз-рахунків платіжними картками»;
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
К-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб».

Приклади.
1. Держатель платіжної картки придбав товар вартістю 100 єв-ро розрахувався в торговій точці через торговельний термінал з використанням платіжної картки.
Комісійна винагорода, яку сплачує торговець за здійснення за-значеної операції, становить 4 % (4 євро).
Комісійна винагорода розподіляється між банком-еквайром у розмірі 1 % (1 євро), банком-емітентом — 1 % (1 євро) та платіж-ною системою — 2 % (2 євро).
На поточний рахунок торговця, що відкритий у банку-емітенті, надійдуть кошти на суму 96 євро.
Розглянемо два варіанти розрахунків:
1-й варіант. Розрахунки здійснюються через розрахунковий банк за кліринговою системою із застосуванням договірного спи-сання
Для переказування коштів підприємству торгівлі розрахунко-вий банк на підставі даних процесингового центру здійснює від-повідні розрахунки.
У бухгалтерському обліку будуть здійснені такі проведення:
у розрахунковому банку:
при списанні з кореспондентського рахунка банку-емітента коштів на суму клірингових вимог:
Д-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків»;
К-т 3705 «Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками» — на суму 99 євро;
при зарахуванні суми комісійних платіжній системі:
Д-т 3705 «Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками»;
К-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших ба-нках»;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльнос-ті»;
К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в бан-ках» — на суму 2 євро;
при зарахуванні коштів на коррахунок банку-еквайра:
Д-т 3705 «Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками»;
К-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» — на су-му 97 євро.
У банку-емітенті здійснюються такі проведення:
при списанні коштів у сумі клірингових вимог з кореспондент-ського рахунка:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших бан¬ках» — на суму 99 євро;
при списанні коштів з картрахунків в оплату за придбаний товар:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для роз-рахунків платіжними картками»,
2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними карт-ками»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» — на суму 100 євро
при зарахуванні комісійних банку:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в бан-ках» — на суму 1 у.о.
У банку-еквайрі здійснюються такі проведення:
на суму коштів, зарахованих на коррахунок:
Д-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших ба-н¬ках»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» — на суму 97 євро;
при зарахуванні коштів на рахунки торговців:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльнос-ті» — на суму 96 євро;
при зарахуванні комісійних банку:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в бан-ках» — на суму 1 євро.

2-й варіант. Розрахунки здійснюються через розрахунковий банк за кожним повідомленням окремо із застосуванням договір-ного списання.
Зазначені у прикладі операції відображаються в бухгалтерсь-кому обліку такими проведеннями:
у розрахунковому банку:
при списанні з коррахунка банку-емітента та зарахування на коррахунок банку-еквайра на підставі платіжного повідомлення з процесингового центру:
Д-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» (корраху-нок банку-емітента);
К-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» (корраху-нок банку-еквайра) — на суму 97 євро;

при списанні з коррахунка банку-емітента та зарахування комісійних процесинговому центру:
Д-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» (корраху-нок банку-емітента);
К-т коррахунка;
2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»— на суму 2 євро;
у банку-емітенті:
при списанні з картрахунків держателів платіжних карток:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для роз-рахунків платіжними картками», 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших ба-нках»— на суму 99 євро;
при зарахуванні комісійних банку:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для роз-рахунків платіжними картками» 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в бан-ках» — 1 євро
у банку-еквайрі:
при здійсненні покупки:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльнос-ті» — на суму 96 євро;
під час зарахування грошового покриття на коррахунок бан-ку:
Д-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших ба-нках»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» — на суму 97 євро;
при зарахуванні комісійних:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в бан-ках» — на суму 1 євро.

2. Держатель платіжної картки одержав готівку з банкомата банку-еквайра із застосуванням платіжної картки в розмірі 100 євро. Комісія за видачу готівки банком-еквайром становить 1,5 % (1,5 євро), вартість авторизації, що здійснюється процесин-говим центром — 0,5 євро. Крім того, банк-емітент установлює комісійні в розмірі 1 % (1 євро). за одержання готівки в банкоматі іншого банку-еквайра.
Розрахунки здійснюються через розрахунковий банк за кліри-нговою схемою на умовах договірного списання.
Згідно з інформацією з процесингового центру здійснюються такі проведення:
у розрахунковому банку:
при списанні коштів з коррахунка банка-емітента на суму клірингових вимог:
Д-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків»;
К-т 3705 «Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками» — на суму 102 євро;
під час зарахування суми комісійних процесинговому центру:
Д-т 3705 «Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками»;
К-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків»;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльнос-ті» — на суму 0,5 євро;
при зарахуванні коштів на коррахунок банку-еквайра:
Д-т 3705 «Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками»;
К-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» — на су-му 101,5 євро;
у банку-емітенті:
при списанні суми клірингових вимог:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших ба-нках» — на суму 102 євро;
при списанні з картрахунків держателів платіжних карток на суму авторизації:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для роз-рахунків платіжними картками»;
Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» — на суму 102 євро;
при зарахуванні комісійних банку:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для роз-рахунків платіжними картками»;
2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними карт-ками»;
К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в бан-ках» — на суму 1 євро;
у банку-еквайрі:
під час видачі готівки держателю платіжної картки:
Д-т 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат»;
К-т 1004 «Банкноти та монети в банкоматах» — на суму 100 євро;
при зарахуванні коштів на коррахунок на суму клірингу:
Д-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших ба-нках»;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» — на суму 101,5 євро;
при зарахуванні грошового покриття та комісійних на відпо-відні рахунки:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» — на суму 101,5 євро;
К-т 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат» — на суму 100 євро;
К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в бан-ках» — на суму 1,5 євро.

3. Відображення в бухгалтерському обліку операцій, здійсне-них через розрахунковий банк за кліринговою схемою.
Розрахунковий банк отримав платіжне повідомлення від пла-тіжної системи у вигляді нетто-файлів від процесингового центру, згідно з яким за результатами розрахунків банки перебу-вають у таких позиціях (в умовних одиницях):
банк А — у дебетовій позиції — 100 євро;
банк В — у дебетовій позиції — 200 євро;
банк С — у кредитовій позиції — 300 євро.
Операції з використанням платіжних карток при розрахунках за кліринговою схемою в бухгалтерському обліку відображати-муться такими проведеннями.
1. У розрахунковому банку для обліку взаємних грошових зо-бов’язань між основними членами платіжної системи за резуль-татами клірингу відкрито рахунок 3705 «Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками».
2. Основним членам платіжної системи (банк А, банк В, банк С) у розрахунковому банку відкрито коррахунки на балансовому рахунку 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків».
3. Розрахунковий банк, отримавши платіжні повідомлення від платіжної системи (нетто-файл від процесингового центру), здій-снює такі проведення:
переказує кошти із кореспондентських рахунків банків, що за результатами клірингу перебувають у дебетовій позиції (банк А — 100 євро, банк В — 200 євро), на кліринговий рахунок. При цьому здійснюються такі проведення:
Д-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» (корраху-нок банку А);
К-т 3705 «Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками» — на суму 100 євро;
Д-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» (корраху-нок банку В);
К-т 3705 «Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками» на суму 200 євро.
перераховує кошти з клірингового рахунка на кореспондент-ський рахунок банку, що за результатами клірингу перебуває в кредитовій позиції (банк С — 300 у.о.). При цьому здійснюється таке проведення:
Д-т 3705 «Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками» — 300 євро;
К-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» (корраху-нок банку С).
Банки — основні члени платіжної системи відображають за-значені операції за рахунком 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках» та за відповідними рахунками одер-жувачів і платників. При цьому здійснюються такі проведення:
у банку А:
у разі списання з коррахунка:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших ба-нках» — на суму 100 євро;
у разі зарахування на відповідні рахунки:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» — на суму 20 євро;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльнос-ті», 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розраху-нків платіжними картками», 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб», 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками», 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійснени-ми платіжними картками через банкомат» та інші рахунки зале-жно від характеру операції;
при списанні з картрахунків:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для роз-рахунків платіжними картками» 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками», інші рахунки;
К-т 2924 — на суму 120 євро;
у банку В:
при списанні з коррахунка:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших ба-нках» — на суму 200 євро
при зарахуванні на відповідні рахунки:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» — на суму 20 євро;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльнос-ті», 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розраху-нків платіжними картками», 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб», 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками», 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійснени-ми платіжними картками через банкомат»;
у разі списання з картрахунків:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для роз-рахунків платіжними картками», 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками», інші рахунки;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» — на суму 220 євро
у банку С:
при зарахуванні на коррахунок:
Д-т коррахунок;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» — на суму 300 євро;
при зарахуванні на відповідні рахунки:
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльнос-ті», 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розраху-нків платіжними картками», 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб», 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками», 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійснени-ми платіжними картками через банкомат», інші рахунки на суму 350 євро;
при списанні з картрахунків:
Д-т 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для роз-рахунків платіжними картками», 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками», інші рахунки;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» на суму 50 євро.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)