Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> РОЗДІЛ 10. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА МАТЕРІАЛІВ 10.1. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ

РОЗДІЛ 10. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА МАТЕРІАЛІВ 10.1. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ


Основні засоби — це матеріально-майнові цінності, що функ-ціонують у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфе-рі матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, збері-гають початковий зовнішній вигляд (форму) та поступово зношуються протягом тривалого періоду.
До основних засобів відповідно до П(С)БО7 належать предме-ти зі строком служби понад один рік.
За функціональним призначенням розрізняють операційні ос-новні засоби, що беруть безпосередньо участь у банківській дія-льності або сприяють її здійсненню (будівлі, споруди, силові ма-шини, обладнання, робочі машини і обладнання тощо, що діють у сфері матеріального виробництва) і неопераційні основні засоби, що не беруть безпосередньо або опосередковано участі у банків-ській діяльності та призначені здебільшого для обслуговування комунальних, культурно-побутових потреб працівників банку (будівлі, споруди, обладнання, машини й апарати тощо, що вико-ристовуються у невиробничій сфері).
Незалежно від вартості та строку служби до основних засобів належать бібліотечні фонди, а також зброя та засоби охоронно-пожежної сигналізації.
Основні засоби в процесі експлуатації зношуються, і пога-шення їх вартості здійснюється щомісяця шляхом нарахування амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних ви-робничих фондів.
Амортизація не нараховується на бібліотечні фонди. Прид-бання бібліотечних фондів здійснюється за рахунок відповідних джерел фінансування.
Метою обліку основних засобів та нематеріальних активів є:
• правильне і своєчасне документування і відображення опе-рацій за їх рухом;
• контроль за збереженням;
• правильне своєчасне нарахування амортизації (зношення).
На практиці наказом керівника установи банку призначається особа, відповідальна за збереження основних засобів, з якою ук-ладається угода про матеріальну відповідальність згідно з чин-ним законодавством.
Кожному інвентарному об’єкту незалежно від того, перебуває він в експлуатації чи в запасі, надається відповідний інвентарний номер, який проставляється на предметі та в інвентарній картці (додаток 28), або в книзі обліку основних засобів та нематеріаль-них активів (додаток 29), якщо кількість об’єктів незначна (кіль-ка десятків найменувань).
Картки розміщуються в картотеці за групами однорідних пре-дметів. Надані номери зберігаються за об’єктом на весь період його перебування в певній установі. Інвентарні номери об’єктів, що вибули, не можуть бути передані іншим об’єктам.
Інвентарні номери основних засобів мають відрізнятися від інвентарних номерів малоцінних та швидкозношуваних предме-тів. Установлюючи інвентарний номер предмету, рекомендується включати в нього номер балансового рахунка.
Облік основних засобів в інвентарних картках, а також в інве-нтарній книзі обліку основних засобів та нематеріальних активів називається аналітичним.
Записи в інвентарній книзі здійснюються на кожний об’єкт окремо. Допускається ведення інвентарних карток на групу од-норідних об’єктів, одночасно придбаних та однакової вартості.
Картки об’єктів основних засобів, що не експлуатуються, гру-пуються окремо.
Облік зброї ведеться в окремій інвентарній книзі. Ведення ін-вентарної книги та інвентарних карток може здійснюватися ав-томатизовано або вручну. При цьому будь-яка форма ведення да-них регістрів має забезпечити наявність усіх необхідних реквізитів і звіряння аналітичного обліку з синтетичним на будь-яку дату.
Якщо облік ведеться в автоматизованому режимі, то матеріали звірки даних аналітичного обліку з синтетичним роздруковують-ся на перше число кожного місяця.
Зміна первісної вартості допускається лише у разі добудови, дообладнання, реконструкції, частково ліквідації об’єктів, а та-кож переоцінки та індексації.
Проіндексовані об’єкти основних засобів згідно з «Відомістю індексації балансової вартості основних фондів та їх зношення» (додаток 30) записуються за відновною вартістю в розділ картки «Добудовування, доустаткування, модернізація, переоцінка, ін-дексація».
Інвентарна книга (картка) обліку основних засобів наприкінці року не закривається, і записи в ній продовжуються в новому році.
Після завершення звітного року в книзі робиться відмітка про звірку аналітичного обліку з синтетичним станом на 1 січня року, яка підтверджується підписом головного бухгалтера чи іншою відповідальною особою.
Облік об’єктів основних засобів за місцем експлуатації (зна-ходження) здійснюється в інвентарному списку (додаток 31). Да-ні пооб’єктного обліку основних засобів за місцем знаходження повинні відповідати записам в інвентарних картках (книгах).
Для отримання аналітичних даних про наявність і рух основ-них засобів за їх класифікаційними ознаками за підсумковими даними записів у звітному місяці в інвентарних картках (книгах) заповнюється «Картка обліку руху основних засобів» визначеної форми (додаток 32). Ці картки ведуться окремо за кожною галу-зевою групою і ознакою використання основних засобів, а також за галузевою групою основної діяльності, крім цього, за видами основних засобів.
Придбані, змонтовані, заново побудовані та безкоштовно оде-ржані об’єкти основних засобів оприбутковуються на підставі ак-тів приймання-передавання основних засобів за формою, наведе-ною у додатку 33, які складаються на кожний об’єкт окремо.
Складання акта на кілька об’єктів основних засобів допуска-ється у разі, якщо ці об’єкти однотипні, мають однакову вартість, приймаються одночасно і під відповідальність однієї особи.
Акт є єдиним первинним бухгалтерським документом, в яко-му подається склад комісії, детальна характеристика об’єкта, джерело придбання (введення), рік побудови чи випуску заводом, дата введення в експлуатацію, коротка технічна характеристика, відповідність технічним умовам, висновок комісії. Указується та-кож, хто прийняв, необхідні відомості для нарахування зношен-ня. Якщо в установу надходять основні засоби, що були в екс-плуатації, в акті приймання-передавання вказують суму зношення.
Акт затверджується керівником установи і зберігається разом з технічною документацією в бухгалтерських документах дня.
Якщо вводяться в дію деякі об’єкти, що потребують спеціаль-них актів державного приймання, вищевказаний акт не склада-ється.
Приймання закінчених робіт з добудови і дообладнання об’єкта, що здійснюється шляхом капітальних вкладень, які збі-льшують його балансову вартість, оформляється «Актом прий-мання-здачі добудованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів» установленої форми.
На підставі цих документів відкривається інвентарна картка об’єкта, присвоюється йому порядковий номер, який потім про-ставляється в акті приймання-передавання. Інвентарні картки є підставою для ведення аналітичного пооб’єктного обліку основ-них засобів.
Основні засоби можуть вибувати внаслідок безкоштовного передання юридичній чи фізичній особі обладнання чи інвента-рю, закінчення строку їх служби, повного зношення об’єкта облі-ку, реалізації через недоцільність подальшого використання, в результаті морального зношення, а також внаслідок крадіжки чи руйнування через аварії, стихійні лиха тощо. Записи в бухгалтер-ському обліку за вибуттям основних засобів здійснюються на пі-дставі акта вибуття.
Для списання з балансу основних засобів створюється постій-но діюча комісія в складі: заступника керівника (голова комісії), головного бухгалтера або його заступника, матеріально-відповідальних та інших осіб.
Постійно діюча комісія:
• здійснює безпосередній огляд основних засобів, що підляга-ють списанню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (паспорт) та ін., а також дані бухгалтерського об-ліку, і визначає можливість його подальшого використання;
• виявляє причини списання основних засобів (зношення, ре-конструкція, порушення нормальних умов експлуатації, аварія тощо). Якщо втрата майна виявилася наслідком безгосподарнос-ті, безконтрольності, комісія вносить пропозиції щодо притяг-нення винних осіб до відповідальності згідно з законом;
• визначає можливість використання окремих вузлів, деталей матеріалів об’єкта, що списується, і здійснює їх оцінку;
• складає акт на списання. Під час огляду об’єктів, що спису-ються, і складання актів на їх списання використовується необ-хідна технічна документація. Акти складаються за формами, які наведені у додатках 34, 35;
• здійснює контроль за вилученням з основних засобів, що списуються, придатних для використання вузлів, деталей, матері-алів, кольорових і дорогоцінних металів (за даними паспортів), визначає їх кількість, масу і контролює передання під матеріаль-ну відповідальність визначеним особам.
В актах на списання вказуються основні дані, що характери-зують об’єкт: рік виготовлення чи побудови, дата його надхо-дження в установу банку, період (час) введення в експлуатацію, первісна вартість об’єкта (для проіндексованих — відновлена), сума нарахованого зношення за даними бухгалтерського обліку, кількість капітальних ремонтів та інші дані. Докладно висвітлю-ються також причини вибуття об’єкта основних засобів, стан йо-го основних частин, деталей, вузлів.
Під час списання автотранспортних засобів, крім того, зазна-чається пробіг автомобіля і подається технічна характеристика основних агрегатів і деталей, можливість їх подальшого викорис-тання.
У разі списання з балансу основних засобів, що вибули вна-слідок аварії, до акта на списання додається копія акта про ава-рію, а також наводяться причини, що зумовили аварію, та заходи, вжиті щодо винних осіб.
Складені постійно діючою комісією акти на списання основ-них засобів затверджуються керівником установи чи його засту-пником протягом 10 днів.
Непридатні деталі машин, повністю непридатні машини та інші предмети, інвентар, матеріали, отримані під час розбирання будівель, споруд, устаткування, обчислювальної техніки, списа-них з балансу за непридатністю, якщо вони можуть бути викори-стані як брухт, паливо тощо, ураховуються позасистемно. При цьому в книзі позасистемного обліку вказується інвентарний но-мер, балансова вартість списаних предметів, вартість предметів за цінами можливого використання, сума, отримана від реалізації брухту. Особа, якій доручено зберігання майна, списаного з ба-лансу (комірник чи механік), розписується в акті про його прий-мання. Після використання чи реалізації предметів, урахованих позасистемно, їх списують у встановленому порядку.
Списання з балансу автомобілів здійснюється після зняття їх з обліку в місцевому органі Державтоінспекції.
У разі знищення списаних основних засобів складається акт про їх знищення довільної форми.
Для виявлення і приведення у відповідність даних бухгалтер-ського обліку з фактичною наявністю основних засобів, у банках не менше одного разу на рік, перед складанням річного звіту, здійснюється інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів.
Інвентаризація також потрібна у разі зміни матеріально відпо-відальних осіб (на день прийняття-передання справ); установлен-ня фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей; у разі пожежі або стихійного лиха; реорганізації чи ліквідації установи банку.
Для проведення інвентаризації основних засобів створюється інвентаризаційна комісія, персональний склад якої затверджуєть-ся наказом керівника.
За неповного складу інвентаризаційних комісій та відсутності матеріально відповідальних осіб інвентаризація не проводиться.
Наявність основних засобів реєструється в інвентаризаційно-му описі, форма якого наведена у додатку 37. Після звіряння да-них описів з даними обліку виявляються розбіжності, причини яких з’ясовуються.
Члени інвентаризаційної комісії несуть відповідальність за внесення до опису неправильних даних про інвентаризовані об’єкти.
До опису забороняється вносити дані про залишки цінностей зі слів матеріально відповідальних осіб або за даними тільки об-ліку, але без перевірки їх фактичної наявності.
Під час інвентаризації основних засобів установлюється не лише їх наявність, а й фактичний стан (міра спрацювання), пра-вильність зарахування до відповідної групи активів установи (ос-новних засобів чи малоцінних і швидкозношуваних предметів). Якщо в процесі інвентаризації виявлено факти віднесення основ-них засобів до розряду малоцінних і швидкозношуваних предме-тів, чи навпаки, а також наявність предметів, стосовно яких не-має записів в облікових регістрах, то комісія з’ясовує, коли і за чиїм розпорядженням побудовано (придбано, оплачено) такі об’єкти (роботи), за рахунок яких джерел списано відповідні за-трати, та відображає ці дані у протоколі засідання комісії пропо-нуючи внести зміни до облікових даних. Дооцінка об’єктів, вияв-лених інвентаризацією як не взятих на облік, здійснюється згідно з сучасною вартістю їх відтворення, а зношення відповідно ви-значається технічним станом з оформленням акта оцінки їх зно-шення.
Основні засоби, що перебувають в оренді, у ремонті тощо, вносяться до інвентаризаційного опису на підставі актів, наклад-них, квитанцій та інших документів, які засвідчують приймання зазначеного майна ремонтними, обслуговуючими та іншими під-приємствами. На основні засоби, не придатні для використання, інвентаризаційні комісії складають акти на списання.
Основні засоби, що надходять під час інвентаризації, прийма-ються матеріально відповідальною особою в присутності членів інвентаризаційної комісії та вносяться до окремого інвентариза-ційного опису.
За тривалої інвентаризації, у виняткових випадках, матеріаль-ні цінності можуть відпускатися матеріально відповідальними особами в присутності членів інвентаризаційної комісії. Такі цін-ності відносять до окремого інвентаризаційного опису.
Під час інвентаризації основних засобів установлюється, коли і за чиїм розпорядженням прийняті невраховані об’єкти, виявлені у процесі інвентаризації, за рахунок яких джерел списані затрати на їх придбання. Ці дані відображаються у протоколі засідання інвентаризаційної комісії.
Протокол інвентаризаційної комісії у п’ятиденний термін не-обхідно розглянути і затвердити керівником установи банку.
Результати інвентаризації мають бути відображені в обліку і звітності того місяця, в якому закінчено інвентаризацію.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)