Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 10.2. ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ, ПЕРЕОЦІНКИ ТА РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

10.2. ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ, ПЕРЕОЦІНКИ ТА РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ


Придбання об’єктів основних засобів за гроші. Вартість цих об’єктів включає податок на додану вартість (ПДВ), який згідно з чинним законодавством не відшкодовується банкам з бюджету, як це здійснюється для торгівлі та виробничих підприємств, а по-кривається за рахунок власного прибутку. Розглянемо ці операції на конкретному прикладі.
Банк придбав комп’ютери для операційного залу. У рахунку-фактурі зазначено, що:
Відпускна ціна — 10 000 грн.
Витрати на доставку — 1000 грн.
Разом до оплати — 11 000 грн.
На придбання в обліку відображають:
а) здійснення згідно з угодою попередньої оплати постачаль-нику, наприклад, за меблі:
Д-т 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання
нематеріальних активів та основних засобів» 11 000 грн.
К-т 1200 «Коррахунок у Національному банку
України» 11 000 грн.
б) надходження від постачальника комп’ютерного обладнання згідно з рахунком-фактурою або накладною. Вартість цього об-ладнання включає і податок на додану вартість:
Д-т рахунків:
4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним
будівництвом і за не введеними в експлуатацію
основними засобами» — на вартість доставки 1 000 грн.

4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним
будівництвом і за не введеними в експлуатацію
основними засобами» — на відпускну ціну 10 000 грн.
К-т рахунка
3511 «Дебіторська заборгованість з придбання
нематеріальних активів та основних засобів» 11 000 грн.
в) обладнання вводиться в експлуатацію і зараховується до складу основних засобів:
Д-т 4400 «Основні засоби» 11 000 грн.
К-т 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним
будівництвом і за не введеними в експлуатацію
основними засобами» 11 000 грн.

Виконання робіт з капітального будівництва, реконструкції, модернізації, добудови підрядним або господарським способом відображається в тій самій послідовності і на тих самих бухгал-терських рахунках розділу 4 «Довгострокові вкладення в основні засоби та нематеріальні активи», на яких ми вище відобразили придбання об’єкта, тільки з додатковим використанням рахунків на витрачені будівельні матеріали, оплату праці та нарахування на неї в різні бюджетні та позабюджетні фонди, які списуються з кредитів цих рахунків у дебет рахунка 4430 «Капітальні інвести-ції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуата-цію основними засобами».
Облік ремонтів. Витрати на виконання капітального та пото-чного ремонту основних засобів згідно з П(С)50 № 16 відносять на собівартість банківських послуг. Якщо, наприклад, з підряд-ником укладено угоду на виконання цих ремонтів кошторисною вартістю 7000 грн, то банк складає такі проведення:
а) на передоплату:
Д-т 3519 «Інша дебіторська заборгованість
за господарською діяльністю банку» 7000 грн.
К-т №1200 «Коррахунок у Національному банку
України» 7000 грн.
б) на виконані роботи згідно з актом приймання-передання робіт:
Д-т 7420 «Витрати на утримання власних основних
засобів та нематеріальних активів» 7000 грн.
К-т 3519 «Інша дебіторська заборгованість
за господарською діяльністю банку» 7000 грн.

Якщо здійснено капітальний або поточний ремонт неопера-ційних основних засобів, то його вартість відноситься за рахунок власного прибутку (спецфондів) банку, що залишаються в його розпорядженні.
Безоплатне одержання основних засобів. Основні засоби можуть надходити безоплатно (як дарунок) від фізичних та юри-дичних осіб. Безоплатно отримані основні засоби враховуються за цінами, визначеними експертним шляхом, чи за документами приймання-передавання.
На підставі акта приймання-передавання вартість безкоштов-но отриманих основних засобів відображається проведенням:
Д-т 4400 «Основні засоби»;
К-т 6490 «Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів».
При отриманні основних засобів за цінами, визначеними екс-пертним шляхом, проведення щодо зношення не здійснюються.
Операції з безкоштовного отримання основних засобів згідно з чинним законодавством є доходом і оподатковуються.
Відображення в обліку результатів переоцінки основних засобів. З метою приведення балансової вартості основних засо-бів у відповідність до ринкових цін і умов відтворення банки ма-ють право здійснювати їх переоцінку.
Ринкова вартість основних засобів визначається виходячи із її справедливої вартості за цінами прайсів або експертним шляхом. При цьому балансова вартість об’єкта може збільшуватися (доо-цінка) або зменшуватися (уцінка).
У випадку дооцінки складають проведення:
Д-т 4400 «Основні засоби»;
К-т 5100 «Результати переоцінки основних засобів».
Одночасно відображають збільшення зносу дооціненого об’єкта в кратному розмірі збільшення вартості об’єкта за прове-денням:
Д-т 5100 «Результати переоцінки основних засобів»;
К-т 4409 «Знос основних засобів».
У випадку уцінки: передусім вона здійснюється за рахунок суми раніше здійсненої дооцінки за цим об’єктом, а в разі недо-стачі останньої — за рахунок витрат банку з відображенням про-веденнями:
а) у межах суми попередньої дооцінки:
Д-т 5100 «Результати переоцінки основних засобів»;
К-т 4400 «Основні засоби».
б) за рахунок витрат банку у разі недостачі або відсутності сум попередньої дооцінки:
Д-т 7499 «Інші небанківські операційні витрати»;
К-т 4100 «Операційні основні засоби».
Одночасно кратно уцінці зменшується сума зносу об’єкту проведенням:
Д-т 4409 «Знос основних засобів»;
К-т 5100 «Результати переоцінки основних засобів».
Якщо ж під час наступної переоцінки вартість основних засо-бів зростає, то величина дооцінки враховується у складі доходів у розмірі раніше віднесеної на витрати суми оцінки конкретного об’єкта, а різниця — на кредит рахунка 5100 «Результати перео-цінки основних засобів». У подальшому за об’єктами, які цілком замортизовані або реалізуються, зазначена різниця дооцінки за-раховується до складу прибутків бухгалтерським проведенням:
Д-т 5100 «Результати переоцінки основних засобів»;
К-т 5040 «Прибуток чи збиток минулого року, що очікує за-твердження».Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)