Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 10.3. ОБЛІК ЗНОШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

10.3. ОБЛІК ЗНОШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ


До основних засобів відносяться, згідно з П(С)БО № 7, об’єкти служби терміном понад один рік. Основні засоби в про-цесі експлуатації зношуються. Грошове вираження і втрати об’єктами своїх фізичних техніко-економічних якостей назива-ється зношенням основних засобів. Тому їх вартість слід систе-матично і раціонально розподіляти протягом терміну корисного використання (його банк визначає самостійно) на витрати шля-хом щомісячного нарахування амортизації.
Її нарахування починається з першого числа місяця, наступно-го за місяцем введення об’єкта в експлуатацію, і припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта.
Згідно з «Інструкцією з бухгалтерського обліку основних за-собів і нематеріальних активів комерційних банків України» за-твердженою Постановою НБУ № 475 від 11 грудня 2000 р. (з на-ступними змінами), для нарахування амортизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) банки за-стосовують такі п’ять методів: 1) прямолінійний; 2) зменшення залишкової вартості; 3) прискорений; 4) кумулятивний; 5) вироб-ничий.
Оскільки завданням цього підручника і теми основних засобів є не техніка бухгалтерського обліку, а економічний зміст госпо-дарських операцій, то ми розглянемо тільки останнє, надаючи можливість студенту, за необхідності самостійно ознайомитися з технікою нарахування амортизації за вказаними методами, ви-кладеною у зазначеній Інструкції або в П(С)БО № 7 «Основні за-соби».
На нарахування амортизації за об’єктами виробничого приз-начення складається бухгалтерське проведення:
Д-т 742 «Витрати на утримання власних основних засобів та нематеріальних активів», рахунок четвертого порядку 7423 «Амортизація»;
К-т 4409 «Знос основних засобів».
Нарахування амортизації за об’єктами невиробничого призна-чення здійснюється за рахунок власного прибутку, що залиша-ється у розпорядженні банку:
Д-т 5020 «Загальні резерви»;
К-т 4409 «Знос основних засобів».Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)