Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 10.4. ОБЛІК ВИБУТТЯ ОБ’ЄКТІВ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ЛІКВІДАЦІЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ, БЕЗОПЛАТНЕ ПЕРЕДАННЯ

10.4. ОБЛІК ВИБУТТЯ ОБ’ЄКТІВ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ЛІКВІДАЦІЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ, БЕЗОПЛАТНЕ ПЕРЕДАННЯ


Облік ліквідації неповністю зношених основних засобів. На їх списання з балансу складаються бухгалтерські проведення:
а) на суму зношення:
Д-т 4409 «Знос основних засобів»;
К-т 4400 «Основні засоби».
б) на залишкову (за вирахуванням зносу) балансову вартість:
Д-т 7490 «Негативний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів» або
3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;
К-т 4400 «Операційні основні засоби».
Одержані від ліквідації різні види матеріалів або запчастин обліковуються поза балансом, а у разі їх реалізації виручка зара-ховується до непередбачених доходів бухгалтерським проведен-ням:
Д-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України»;
К-т 6809 «Інші непередбачені доходи».
У процесі діяльності банку основні засоби можуть вибувати в результаті ліквідації через непридатність до подальшої експлуа-тації або реалізації чи безоплатного передання.
Облік реалізації основних засобів. Під час реалізації може виникати різниця між балансовою вартістю і ціною реалізації ос-новних засобів.
У випадку перевищення виручки над балансовою вартістю об’єкта сума перевищення зараховується на кредит рахунка 6490 «Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів», а за перевищення балансової вартості над ви-ручкою різниця відноситься на дебет рахунка 7490 «Негативний результат від продажу нематеріальних активів та основних засо-бів». Розглянемо це на прикладах.
1. Випадок перевищення виручки від реалізації над балан-совою вартістю об’єктів. На реалізацію автомобіля за 15 000 грн за його первісної вартості 10 000 грн і зношенні 2000 грн склада-ють бухгалтерські проведення:
а) на списання зношення автомобіля, що підлягає реалізації:
Д-т 4409 «Знос основних засобів» 2000 грн.
К-т 4400 «Основні засоби» 2000 грн.
б) виходячи з залишкової (балансової) вартості об’єкта основ-них засобів (10 000 – 2000 = 8000 грн) і ціни реалізації дебітора-покупця (15 000 грн), визначається сума перевищення реалізації і відображається за кредитом рахунка 6490 «Позитивний результат від продажу основних засобів»:
Д-т 3519 «Інша дебіторська заборгованість
за господарською діяльністю банку» 15 000 грн.
К-т 4400 «Основні засоби» 8000 грн.
К-т 6490 «Позитивний результат від продажу
основних засобів» 7000 грн.
в) на надходження грошей від дебітора-покупця:
Д-т 1200 «Коррахунок у Національному
банку України» 15 000 грн.
К-т 3519 «Інша дебіторська заборгованість
за господарською діяльністю банку» 15 000 грн.
При перевищенні балансової вартості над виручкою від реалі-зації об’єкта різниця відноситься на рахунок 7490 таким бухгал-терським проведенням:
Д-т 1200 «Коррахунок у Національному
банку України» 10 000 грн.
Д-т 4409 «Знос основних засобів» 1000 грн.
Д-т 7490 «Негативний результат від продажу
нематеріальних активів та основних засобів» 4000 грн.
К-т 4400 «Основні засоби» 15 000 грн.
Безоплатне передання основних засобів відображається таки-ми ж бухгалтерськими проведеннями, як і їх реалізація.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)