Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 10.5. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ПРИЙНЯТИХ БАНКОМ ПІД ЗАСТАВУ НАДАНОГО КРЕДИТУ

10.5. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ПРИЙНЯТИХ БАНКОМ ПІД ЗАСТАВУ НАДАНОГО КРЕДИТУ


Відповідно до Закону України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 р. банки можуть надавати кредити під заставу майна. До-тримання Закону має забезпечувати своєчасне повернення нада-них банками кредитів.
Предметом застави можуть бути власні основні засоби та не-матеріальні активи.
Незалежно від того, перебуває заставлене майно у заставодав-ця чи заставотримача, експлуатується чи зберігається, до момен-ту реалізації застави облік його та нарахування амортизації (зно-шення) здійснюється заставодавцем.
Розглянемо методику обліку одержаних і переданих під заста-ву основних засобів.
1. Одержане на зберігання майно під заставу банк-заставодержатель обліковує на позабалансових рахунках бухгал-терським проведенням:
Д-т 9900 «Контррахунки для рахунків
розділів 90—95» 500 000 грн.
К-т 9501 «Застава, за якої предмет застави передається
на зберігання заставодержателю» 50 000 грн.
2. Видано короткостроковий кредит заставодавцю під застав-лене ним майно:
Д-т «Позичковий рахунок заставодавця» 50 000 грн.
К-т «Кореспондентський рахунок у Національному банку
України», поточний рахунок заставодавця 50 000 грн.
3. У випадку неплатоспроможності заставодавця погасити кредит, банк-заставодержатель майна реалізує його, відображаю-чи операцію надходження грошей і погашення виданого кредиту бухгалтерським проведенням:
Д-т «Коррахунок у Національному банку України» 45 000 грн.
К-т «Позичковий рахунок заставодавця» 45 000 грн.
4. Недостатньо виручена сума від продажу майна може бути компенсована реалізацією іншого майна боржника. Різниця може бути списана також за рахунок спеціальних резервів бухгалтер-ським проведенням:
Д-т 1590 «Резерви під заборгованість інших банків»
(або 2400 «Резерви під заборгованість за кредитами,
які надані клієнтам») 5000 грн.
К-т «Позичковий рахунок (клієнта)» 5000 грн.
5. Після цього з позабалансового обліку списується вартість об’єкта, одержаного під заставу:
Д-т 9501 «Застава, за якої предмет застави передається
на зберігання заставоодержателю» 50 000 грн.
К-т 9900 «Контррахунки для рахунків
розділів 90—95» 50 000 грн.
6. Якщо заставлене майно згідно з угодою переходить у влас-ність банка-заставотримача за ринковою ціною, то в обліку цю операцію відображають таким чином:
Д-т 4400 «Основні засоби»;
К-т «Позичковий рахунок клієнта»;
К-т «Відсоткові доходи банку».
І одночасно списання із позабалансових рахунків:
Д-т 9500 «Застава, за якої предмет застави залишається у за-ставника» (або 9501 «Застава, за якої предмет застави передаєть-ся банку»);
К-т 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90—95».
7. У випадку, якщо сам банк передає основні засоби під заста-ву, то це відображається бухгалтерськими проведеннями:
1) на передання під заставу:
Д-т 4400 «Основні засоби», субрахунок «Надана застава»;
К-т 4400 «Основні засоби»;
2) одночасно сума застави відображається на позабалансових рахунках:
Д-т 9501 «Застава, за якої предмет застави передається на збе-рігання заставодержателю»;
К-т 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90—95».
Якщо заборгованість за одержаний кредит погашена банком, то вищенаведені проведення складаються у зворотному напрямі.
Якщо операції застави здійснюються з нематеріальними акти-вами, то в обліку вони відображаються на тих самих методичних принципах, що й з основними засобами, які розглянуті вище.
Витрати, пов’язані зі зберіганням, ремонтом, реалізацією за-ставленого майна, відносять на операційні витрати заставодержа-теля.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)