Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 10.6. ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

10.6. ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ


Під час інвентаризації можуть бути виявлені як надлишки, так і нестачі основних засобів та нематеріальних активів.
Основні засоби, що виявлені як надлишок, підлягають опри-буткуванню за цінами, визначеними інвентаризаційною комісією банку. Для їх зарахування на баланс складається бухгалтерське проведення:
Д-т 4400 «Основні засоби»;
Д-т 4300 «Нематеріальні активи»;
К-т 6809 «Інші непередбачені доходи».
1. Для списання з балансу виявленої нестачі, її відносять, за вирахуванням зношення, на рахунок 3552 «Нестачі та інші нара-хування на працівників банку» з метою відшкодування збитків матеріально відповідальними особами бухгалтерськими прове-деннями:
Д-т 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;
Д-т 4309 «Знос нематеріальних активів»;
Д-т 4409 «Знос основних засобів»;
К-т 4300 «Нематеріальні активи»;
К-т 4400 «Основні засоби».
На відшкодування нестачі:
Д-т «Кореспондентський рахунок, рахунок готівкових кош-тів»;
К-т 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку».
За відсутності винних чи відмови судом:
Д-т 780 «Непередбачені витрати»;
К-т 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;
Д-т 6499 «Інші небанківські операційні доходи»;
К-т 4400 «Основні засоби (відповідний субрахунок)».
б) як зношення у разі вибуття:
Д-т 4409 «Знос основних засобів»;
К-т 6499 «Інші небанківські операційні доходи».
в) як віднесення на окремий рахунок залишкової вартості не-стачі:
Д-т 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» (окремий аналітичний рахунок «Нестачі това-рно-матеріальних цінностей»);
К-т 6499 «Інші небанківські операційні доходи».
2. Суму нестачі основних засобів з окремого рахунка перено-сять на конкретні рахунки матеріально відповідальних осіб:
Д-т 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;
К-т 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» (окремий аналітичний рахунок «Нестачі това-рно-матеріальних цінностей»).
3. Додатково нараховується на винного різниця в нестачі між обліковими і роздрібними цінами:
Д-т 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;
К-т 6499 «Інші небанківські операційні доходи».
4. Додатково на винних нараховується податок на додану вар-тість на різницю між обліковими і роздрібними цінами для відш-кодування нестачі:
Д-т 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;
К-т 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами».
5. Утримана сума всіх видів нарахувань за виявленою неста-чею з винних осіб:
Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» (або рахунок 120 «Коррахунок у Національному банку України»);
К-т 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку».
У випадках, якщо конкретні винні особи не встановлені або в стягненні з них нестачі відмовлено судом, виявлена нестача ос-новних засобів списується за рахунок власного прибутку, що за-лишається в розпорядженні банку:
Д-т 502 «Загальні резерви банку» (відповідно за рахунок фон-ду розвитку або інших спецфондів);
К-т 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» (окремий аналітичний рахунок «Нестачі това-рно-матеріальних цінностей»).
При інвентаризації нематеріальних активів як таких, що не мають матеріально-фізичних ознак, їх наявність установлюється за документами, що були підставою для оприбуткування, а також за документами, якими підтверджуються майнові права. Програ-мне забезпечення обчислювальної техніки перевіряється за наяв-ністю відповідних носіїв, пояснень та інструкцій щодо їх засто-сування, а також експлуатаційним випробуванням у роботі. За усіма нематеріальними активами інвентаризаційною комісією встановлюється наявність розпорядчого документа керівника установи про затвердження термінів використання нематеріаль-них активів і норми їх зношення (амортизації).
Принципи методичного відображення в обліку результатів ін-вентаризації нематеріальних активів аналогічні методиці з осно-вними засобами.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)