Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 10.7. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

10.7. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ


Згідно з «Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку» 8 «Нематеріальні активи» у складі нематеріальних активів відо-бражаються придбані банком права користування землею, водою, іншими природними ресурсами, місцем на фондовій біржі, об’єктами інтелектуальної власності на інші подібні майнові пра-ва, програмне забезпечення ЕОМ тощо.
Характерною особливістю об’єктів нематеріальних активів є тривалий період їх використання і поступове передання вартості через нарахування зношування на витрати банку за нормами, ви-значеними банком, експертним шляхом, ураховуючи термін їх використання. Якщо цей термін визначити неможливо, то норми зношення запроваджуються з розрахунку на двадцять років (але не більше терміну діяльності установи банку). Для їх обліку пе-редбачено активний рахунок 4300 «Нематеріальні активи».
Аналітичний облік ведеться в книзі пооб’єктного обліку нема-теріальних активів стосовно показників: початкової вартості, строку корисного використання, суми щомісячно нараховуваного зношення і залишкової вартості об’єкта.
Нематеріальні активи можуть купуватися, отримуватися без-коштовно, а також безоплатно передаватися і реалізовуватися, що в обліку відображається відповідними бухгалтерськими про-веденнями. Розглянемо їх.
Придбання об’єктів нематеріальних активів за гроші. В їх вартість входить і податок на додану вартість, який згідно з чин-ним законодавством не відшкодовується банкам з бюджету, як це здійснюється для торгівлі й виробничих підприємств, а покрива-ється за рахунок власного прибутку. Тому:
• якщо це об’єкт виробничого призначення, то на його вели-чину зменшується вартість об’єкта, що включається до складу основних засобів, щоб не завищувати в подальшому нарахування зношення, які відносять на собівартість банківських послуг;
• якщо це об’єкт невиробничого характеру, призначений для культурно-побутового і соціального обслуговування працівників банку, то ПДВ включається у вартість об’єкта цих основних за-собів. При цьому нараховувана надалі амортизація буде віднесе-на за рахунок власного прибутку.
Придбання в обліку відображають так:
а) наприклад, продавцю здійснено передоплату згідно з уго-дою за програмне забезпечення ЕОМ:
Д-т 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріа-льних активів та основних засобів»;
К-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України»;
б) при надходженні від продавця програмного забезпечення ЕОМ згідно з рахунком-фактурою або накладною, вартість якого включає і податок на додану вартість:
Д-т 4310 «Капітальні інвестиції за не введеними в експлуата-цію нематеріальними активами»;
К-т 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріа-льних активів та основних засобів;
в) програмне забезпечення вводиться в експлуатацію і зарахо-вується до складу нематеріальних активів (оприбуткування в ме-жах основних засобів):
Д-т 4300 «Нематеріальні активи»;
К-т 4310 «Капітальні інвестиції за невведеними в експлуата-цію нематеріальними активами».
Безоплатне придбання нематеріальних активів. Нематеріа-льні активи можуть надходити у вигляді дарунка від фізичних та юридичних осіб. Безоплатне отримання їх ураховується за ціна-ми, визначеними експертним шляхом, чи за даними документів приймання-передавання.
На підставі акта приймання-передавання вартість безкоштов-но отриманих нематеріальних активів відображається проведен-ням:
Д-т 4300 «Нематеріальні активи» (відповідний субрахунок);
К-т 6490 «Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів».
Облік зношення нематеріальних активів у системі рахун-ків бухгалтерського обліку. Згідно П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» їх амортизація нараховується щомісячно прямолінійним методом, тобто виходячи із вартості об’єкта під час зарахування на баланс і встановленої банком терміну його служби, але не бі-льше 20 років. Наприклад, вартість програмного забезпечення ЕОМ становить 12 000 грн з терміном використання 10 років. Звідси місячна норма амортизації:
12 000 : 10 років : 12 місяців = 100 грн.
Нарахування зношення припиняється за досягнення її рівня до балансової вартості об’єкта нематеріальних активів. Для нараху-вання зношення складають проведення:
Д-т 742 «Витрати на утримання та експлуатацію основних за-собів та нематеріальних активів», субрахунок 7423 «Амортиза-ція»;
К-т 4309 «Знос нематеріальних активів».
Облік вибуття об’єктів нематеріальних активів. Вибуває повністю амортизований (зношений) об’єкт, розмір зношення якого досяг балансової вартості об’єкта:
Д-т 4309 «Знос нематеріальних активів»;
К-т 4300 «Нематеріальні активи» (відповідний субрахунок).
Списання з балансу неповністю зношеного об’єкта нема-теріальних активів (наприклад, програмного забезпечення ЕОМ):
а) на суму зношення:
Д-т 4309 «Знос нематеріальних активів»;
К-т 4300 «Нематеріальні активи».
б) на залишкову (за мінусом зносу) балансову вартість:
Д-т 7490 «Негативний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів»
або 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;
К-т 4300 «Нематеріальні активи».
Реалізація нематеріальних активів. Тут може виникати різ-ниця між балансовою вартістю і ціною реалізації на перевищення виручки (як доходу). Наприклад, якщо реалізовано об’єкт за 1500 грн за балансової вартості 1000 грн і зношенні 200 грн, то складається бухгалтерське проведення:
а) на суму зношення:
Д-т 4309 «Знос нематеріальних активів» 200 грн.
К-т 4300 «Нематеріальні активи» 200 грн.
б) на суму перевищення:
Д-т 3519 «Інша дебіторська заборгованість
за господарською діяльністю банку» 1500 грн.
К-т 4300 «Нематеріальні активи» 800 грн.
К-т 6490 «Позитивний результат від продажу
нематеріальних активів та основних засобів» 700 грн.
в) на надходження оплати:
Д-т 1200 «Коррахунок у Національному
банку України» 1500 грн.
К-т 3519 «Інша дебіторська заборгованість
за господарською діяльністю банку» 1500 грн.
Якщо ж виручка нижча балансової вартості, то вона відобра-жається на рахунку 7490 «Негативний результат від продажу не-матеріальних активів та основних засобів». Наприклад, якщо ба-лансова вартість об’єкта становить 1 500 грн, зношення — 400 грн, а виручка — 1000 грн, то складається бухгалтерське проведення такого змісту:
Д-т 1200 «Коррахунок у Національному
банку України» 1000 грн.
Д-т 4309 «Зношення нематеріальних активів» 400 грн.
Д-т 7490 «Негативний результат від продажу
нематеріальних активів та основних засобів» 100 грн.
К-т 4300 «Нематеріальні активи» 1500 грн.
Безоплатне передання нематеріальних активів відображається такими самими бухгалтерськими проведеннями, як і їх реалізація.
За безкоштовного передання нематеріальних активів операції відображаються через реалізацію з нарахуванням, згідно з чин-ним законодавством, податку на додану вартість із залишкової вартості.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)