Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 10.8. ОБЛІК МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ

10.8. ОБЛІК МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ


Відповідно до «Інструкції з бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей комерційних банків», затверджених Пос-тановою НБУ № 419 від 20 серпня 1999 р. (з наступними зміна-ми) до малоцінних та швидкозношуваних належать предмети, строк служби яких не перевищує одного року незалежно від вар-тості. Вони обліковуються на рахунку 3410 «Малоцінні та швид-козношувані предмети» (МШП), до якого рекомендуємо відкрити такі субрахунки:
«МШП на складі»;
«МШП в експлуатації»;
«МШП у підзвітних осіб та в переробці»;
«МШП в дорозі»;
«Результати переоцінки вартості МШП»;
«Знос МШП».
Аналітичний облік здійснюється за наведеними субрахунками у розрізі їх місцезнаходження та матеріально-відповідальних осіб, які входять до складу кожної групи МШП (відповідно за номенклатурними номерами).
Наказом Міністерства статистики України № 145 від 22 трав-ня 1996 р. «Про затвердження типових форм первинних обліко-вих документів по обліку малоцінних і швидкозношуваних пред-метів» передбачено такі форми:
МШ-1 «Відомість на поповнення (вилучення) сталого запасу інструментів (пристосувань)»;
МШ-2 «Картка обліку МШП»;
МШ-3 «Замовлення на ремонт або заточку інструментів (при-стосувань)»;
МШ-4 «Акт вибуття МШП»;
МШ-5 «Акт на списання інструментів (пристосувань) і обмін їх на придатні»;
МШ-6 «Персональна картка № __ обліку спецодягу, спецвзут-тя і захисних пристосувань»;
МШ-7 «Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття і захисних пристосувань»;
МШ-8 «Акт на списання МШП».
В установі банку необхідно забезпечити контроль за збере-женням малоцінних і швидкозношуваних предметів шляхом об-ліку їх наявності й руху за місцями зберігання і використання — на складі, у сховищах, у матеріально-відповідальних осіб.
Картка обліку МШП (форма № МШ-2) застосовується для об-ліку МШП (інструменту, спецодягу, спецвзуття), виданих під ро-зписку працівникові або бригадиру із місць зберігання для трива-лого користування. Вона заповнюється в одному примірнику на кожного працівника, який одержав ці предмети.
Облік переданого в експлуатацію інвентарю здійснюється у «Відомості обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття і захисних пристосувань» (форма № МШ-7) шляхом опису цього інвентарю по кожній особі, яка відповідає за збереження мало-цінного інвентарю.
Розглянемо методику відображення в бухгалтерському обліку основних господарських операцій щодо надходження від поста-чальників, безкоштовно, як лишків, виявлених під час інвентари-зації, в експлуатації та вибуття (на реалізацію, безкоштовно і ви-явлених нестач при інвентаризації) МШП.
1. Надходження МШП відображається в регістрах бухгалтер-ського обліку за ціною придбання, до якої додаються витрати на доставку їх в установу банку.
У бухгалтерському обліку операції з оплатою, надходженням МШП та їх оприбуткуванням на склад відображаються у такий спосіб.
Здійснено попередню оплату постачальнику за МШП:
Д-т 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господар-ських матеріалів та МШП»;
К-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України».
Аналогічним бухгалтерським проведенням відображається та-кож оплата послуг за доставку закуплених у постачальника МШП.
Одержані МШП оприбутковуються на склад (разом з витра-тами на доставку):
Д-т 3410 «МШП на складі»;
К-т 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господар-ських матеріалів та МШП».
Оскільки згідно з чинним законодавством банки звільнені від сплати податку на додану вартість з виручки від реалізації своїх послуг, то з оплаченої постачальниками вартості МШП також не відшкодовується розмір цього податку, що входить у вартість оплачених матеріалів. Це означає, що банки оприбутковують і списують на свої витрати вартість придбаних МШП разом з по-датком на додану вартість.
2. На безкоштовне одержання МШП збільшуються доходи ба-нку бухгалтерським проведенням:
Д-т 3410 «МШП на складі»;
К-т 6499 «Інші небанківські операційні доходи».
3. На дооцінку МШП на складі, яка може здійснюватися від-повідно до чинних П(С)БО 9 «Запаси», в обліку складають бух-галтерський запис:
Д-т 3410 «МШП на складі»;
К-т 3408 «Результати переоцінки вартості господарських ма-теріалів».
4. У банківській системі під час передання МШП в експлуата-цію на їх вартість одразу нараховується зношення в розмірі 100 % їх облікової вартості з віднесенням на собівартість банків-ських послуг (якщо це пов’язано з основною діяльністю устано-ви), або за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні установи, або коштів спецфондів, якщо МШП призначені для за-безпечення культурних і соціально-побутових потреб працівни-ків банку.
5. У разі повернення МШП після експлуатації на склад вони оприбутковуються за цінами можливого використання або реалі-зації, наприклад, на 400 грн, порівняно із переданими з початко-вою вартістю 1000 грн. При цьому на суму оприбуткування зме-ншуються витрати за відповідними рахунками, на які раніше була списана вартість МШП. Ця операція відображається в бух-галтерському обліку таким записом.
На оприбуткування на склад повернених МШП на суму 400 грн:
Д-т 3410 «МШП на складі» 400 грн.
К-т 743 «Інші експлуатаційні та господарські витрати» субра-хунок
7431 «Господарські витрати» 400 грн.
На зменшення МШП, що обліковуються ще як в експлуатації, але вже повернутих на склад з початковою вартістю і нарахова-ним при цьому 100-відсотковим зношенням на суму 1000 грн:
Д-т 341, субрахунок «Знос МШП» 1000 грн.
К-т 341, субрахунок «МШП в експлуатації» 1000 грн.
6. Безкоштовне передання МШП, що були в експлуатації, ві-дображається такими бухгалтерськими проведеннями:
7. Для визначення фінансового результату від реалізації над-лишкових МШП використовують рахунок 6499 «Інші небанків-ські операційні доходи». Розглянемо це на прикладі реалізації покупцеві МШП за договірною ціною 5000 грн, якщо на балансі банку вони обліковувалися у 3000 грн:
а) списано на реалізацію МШП за їх обліковою вартістю (фак-тичною собівартістю):
Д-т 6499 «Інші небанківські операційні доходи» 3000 грн.
К-т 3410 «МШП па складі» 3000 грн;
б) нараховується для сплати покупцем за договірною ціною:
Д-т 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання
господарських матеріалів і МШП» 5000 грн.
К-т 6499 «Інші небанківські операційні доходи» 5000 грн;
в) надходження оплати від дебітора за МШП:
Д-т 1200 «Коррахунок у Національному
банку України» 5000 грн.
К-т 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання
господарських матеріалів і МШП» 5000 грн.
8. Інвентаризація МШП здійснюється за місцем їх надходжен-ня. Виявлені надлишки оприбутковуються бухгалтерським про-веденням:
Д-т 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», субраху-нки:
«МШП на складі»;
«МШП в експлуатації»;
«МШП у підзвітних осіб».
К-т 6800 «Непередбачені доходи», що підлягають оподатку-ванню, згідно з чинним законодавством, податком на прибуток за ставкою 30 %.
Виявлені нестачі відносять на окремий рахунок нестач у скла-ді дебіторської заборгованості та відшкодовуються (повністю чи частково) з винних або списуються згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. за рахунок власного прибутку (спецфондів), що залишається в розпорядженні банківської установи.
Під час інвентаризації товарно-матеріальних цінностей з’ясовують, що низка об’єктів основних засобів за своєю балан-совою вартістю підлягають переведенню в склад малоцінних і швидкозношуваних предметів. Цей процес відображають такими бухгалтерськими проведеннями:
а) на балансову вартість МШП, що вилучаються з розряду ос-новних засобів:
Д-т 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» (відповід¬ний субрахунок);
К-т 4400 «Операційні основні засоби» (відповідний субраху-нок) або 4500 «Неопераційні основні засоби»;
б) переведення суми зношення, що була нарахована на МШП, які вилучаються зі складу основних засобів:
Д-т 4409 «Зношення операційних основних засобів»;
Д-т 4509 «Зношення неопераційних основних засобів»;
К-т 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», субраху-нок «Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів»;
в) на суму зношення, що донараховується за МШП (колишні основні засоби):
Д-т 5020 «Загальні резерви» (за рахунок спецфондів банку);
К-т 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», субраху-нок «Зношення МШП»;
г) на суму зношення надлишково нарахованого за МШП (ко-лишні основні засоби):
Д-т 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», субраху-нок «Знос МШП»;
К-т 6800 «Непередбачені доходи».
Облік господарських матеріалів. Необхідні для діяльності установ банку матеріали (пальне, мастильні матеріали, матеріали для поточного ремонту приміщень та інвентарю, запасні частини до автомобілів, канцелярське приладдя, інкасаторські сумки для збирання грошової виручки, пакувальний матеріал для грошей) обліковуються на рахунку третього порядку № 340 «Господарсь-кі матеріали» (на відповідних субрахунках — на складі, у підзві-ті, у дорозі).
Будівельні та інші матеріали для капітальних вкладень і капі-тального ремонту також обліковуються на рахунку 340.
Аналітичний облік матеріалів здійснюється в бухгалтерії на ЕОМ в обіговій відомості кількісно-сумарного обліку за групами: на складі; у підзвітних осіб; у ремонті чи переробленні; тимчасові пристосування й обладнання на будові; у дорозі.
На складі ведеться кількісний за ґатунками облік у картках або в книзі складського обліку.
Наказом керівника банку призначається матеріально відпові-дальна особа (завідувач складу, завідувач господарства, заступ-ник керівника банку з господарської діяльності тощо), яка відпо-відає за збереження матеріалів.
Матеріали видаються зі складу за вимогами або накладними, що виписуються у трьох примірниках, за підписами осіб, уповно-важених на це керівником банку. Перший примірник з відміткою завідувача складу про видачу і розпискою про отримання надхо-дить у бухгалтерію, другий — залишається у завскладом, а третій — видається одержувачу. У бухгалтерії видані матеріали розці-нюються, і вартість їх списується за кредитом рахунка 340 «Гос-подарські матеріали» (відповідний субрахунок) і дебетом відпо-відного рахунка (за напрямом використання матеріалів).
В установах банку, де запаси господарських матеріалів неве-ликі й передаються на зберігання особам, які їх використовують, складський облік не ведеться і вимоги на видачу матеріалів не складаються. Замість цього відпуск матеріалів щомісячно обліко-вується оперативно за відомістю, на основі якої вартість витраче-них матеріалів списують у дебет рахунків за напрямами їх вико-ристання і кредит рахунка 340 «Господарські матеріали» (з відповідного субрахунка).
Зберігання матеріалів періодично перевіряється на складі та в інших місцях зберігання, виходячи із фактичних їх залишків і да-них обліку. Так, бухгалтер, який здійснює контроль за обліком матеріалів на складі, щоквартально звіряє їх кількісні залишки на складі за карточками з даними залишків за обіговою відомістю, що складається і ведеться в бухгалтерії банку. Фактичні залишки деяких найбільш дефіцитних матеріалів перевіряються щоквар-тально.
Періодично або в разі зміни матеріально відповідальних осіб чи у зв’язку з крадіжками, пожежами, а також обов’язково ста-ном на кінець звітного року на складі проводиться інвентаризація матеріалів.
У системі рахунків облік надходження і використання госпо-дарських матеріалів відображають у такий спосіб:
На придбання господарських матеріалів:
а) на здійснення попередньої оплати постачальнику:
Д-т 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господар-ських матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів»;
К-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України»;
б) на оприбуткування матеріалів від постачальника (разом з податком на додану вартість):
Д-т 340 «Господарські матеріали» (відповідний субрахунок);
К-т 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господар-ських матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів».
2. На безкоштовне одержання і оприбутковування надлишків, виявлених під час інвентаризації:
Д-т 340 «Господарські матеріали» (відповідний субрахунок);
К-т 6800 «Непередбачені доходи».
3. Дооцінку матеріалів фіксують бухгалтерськими записами:
Д-т 340 «Господарські матеріали» (відповідний субрахунок);
К-т 3408 «Результати переоцінки вартості господарських ма-теріалів».
4. На списання матеріалів, запасних частин, пального, на ви-конання робіт і різні господарські витрати (разом з податком на додану вартість):
Д-т 742 «Витрати на утримання та експлуатацію основних за-собів та нематеріальних активів» (відповідний субрахунок);
Д-т 743 «Інші експлуатаційні витрати» (відповідний субраху-нок);
Д-т 350 «Витрати майбутніх періодів»;
К-т 340 «Господарські матеріали» (відповідний субрахунок).
Методика відображення в бухгалтерському обліку операцій з реалізації господарських матеріалів, а також результатів їх інвен-таризації подібна до методики з малоцінними і швидкозношува-ними предметами, розглянутою вище в цьому ж параграфі.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)