Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 11.2.1. Облік фінансового лізингу на балансі лізингодавця

11.2.1. Облік фінансового лізингу на балансі лізингодавця


Для розмежування в обліку сум вартості об’єктів лізингу та процентних доходів за передані об’єкти у лізинговій угоді необ-хідно передбачити розрахунок лізингових платежів на весь тер-мін її дії за формою Певна річ, цей розрахунок як раз і базується на концепції те-перішньої вартості грошей.
Важливо також уже на початковій стадії здійснення лізингової операції визначити залишкову вартість об’єкта фінансового лізи-нгу. Саме за цією вартістю об’єкт виключається з балансу лізин-годавця, а недоамортизована частина первісної вартості відобра-жається у складі витрат від реалізації необоротних активів.
Процедура списання з балансу необоротних активів за залиш-ковою вартістю супроводжується бухгалтерськими проведеннями:
Д-т 4309 «Знос нематеріальних активів»;
Д-т 4409 «Знос основних засобів»;
Д-т 7490 «Негативний результат від вибуття нематеріальних активів основних засобів»;
К-т 4300 «Нематеріальні активи»;
К-т 4400 «Основні засоби».
Водночас, на балансі лізингодавця фіксується фінансовий до-хід, що відповідає бухгалтерському запису:
Д-т 1525 «Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим бан¬кам»;
Д-т 2075 «Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб’єктам господарської діяльності»;
К-т 6490 «Позитивний результат від продажу нематеріальних Активів та основних засобів».
Певна річ, передаванню необоротних активів у фінансовий лі-зинг за первісною вартістю відповідає проведення:
Д-т рахунків 1525, 2075;
К-т рахунків 4300, 4400.
Наведені бухгалтерські проведення узагальнюють основне правило обліку об’єктів лізингу на балансі лізингодавця: лізинго-давець відображає наданий у фінансовий лізинг об’єкт у розмірі мінімальних лізингових платежів і негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням фінансового доходу, що підлягає одер-жанню з визначенням доходу від реалізації необоротних активів.
Різниця між сумою мінімальних лізингових платежів і негара-нтованої ліквідаційної вартості об’єкта фінансового лізингу та теперішньою його вартістю, що визначена за лізинговою став-кою, є доходом лізингодавця.
Розподіл доходу між звітними періодами протягом строку лі-зингу здійснюється із застосуванням лізингової ставки процента до залишку кредитної заборгованості лізингоодержувача на по-чаток звітного періоду.
У бухгалтерському обліку виконуються такі проведення:
а) на суму нарахованих лізингових платежів:
Д-т 3578 «Інші нараховані доходи»;
К-т 1525 «Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим бан¬кам»;
К-т 2075 «Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб’єктам господарської діяльності»;
б) на суму нарахованого доходу:
Д-т 1528 «Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам»;
Д-т 2078 «Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну дія-льність, які надані суб’єктам господарської діяльності»;
К-т 6018 «Процентні доходи за фінансовим лізингом (орен-дою), який наданий іншим банкам»;
К-т 6028 «Процентні доходи за фінансовим лізингом (орен-дою), який наданий суб’єктам господарської діяльності».
На суму отриманих нарахованих доходів за фінансовим лізин-гом лізингодавець виконує проведення:
Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок»;
Д-т 2600 «Поточний рахунок»;
Д-т 1001 «Рахунок готівкових коштів»;
К-т 1528 «Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам»;
К-т 2078 «Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну дія-льність, які надані суб’єктам господарської діяльності»;
К-т 3578 «Інші нараховані доходи».
Не сплачені в установлений термін нараховані доходи за фі-нансовим лізингом лізингодавець обліковує на рахунках 1529 «Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам», 2079 «Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської дія-льності», що відповідає бухгалтерському проведенню:
Д-т 1529 «Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам»;
Д-т 2079 «Прострочені нараховані доходи за кредитами в ін-вестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяль-ності»;
К-т 1528 «Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам»;
К-т 2078 «Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну дія-льність, які надані суб’єктам господарської діяльності».
Доходи за фінансовим лізингом, сумнівні до отримання, спи-суються з рахунків нарахованих прострочених доходів і обліко-вуються на позабалансових рахунках 9600 «Не сплачені банками доходи», 9601 «Не сплачені клієнтами доходи».
Виконуючи процедури відображення в обліку записів за лізи-нговими операціями, слід керуватися «Правилами бухгалтерсько-го обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків» (по-станова Правління НБУ від 18 червня 2003 р. за № 255).
Якщо за умовами угоди об’єкт фінансового лізингу поверта-ється лізингодавцю, то на суму негарантованої ліквідаційної вар-тості здійснюється проведення:
Д-т 4300 «Нематеріальні активи»;
Д-т 4400 «Основні засоби»;
К-т 3578 «Інші нараховані доходи».Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)