Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 11.2.2. Облік фінансового лізингу на балансі лізингоодержувача

11.2.2. Облік фінансового лізингу на балансі лізингоодержувача


Облікові процедури фінансового лізингу на балансі лізингоо-держувача за своїм економічним змістом зворотні, до тих, які ви-конує лізингодавець. Умовно їх можна згрупувати у такі етапи: 1) оприбуткування об’єктів; 2) нарахування витрат за користування об’єктами лізингу; 3) нарахування амортизації за об’єктами фі-нансового лізингу; 4) погашення кредиторської заборгованості, що відповідає вартості прийнятих об’єктів; 5) сплата процентних витрат; 6) повернення лізингодавцю необоротних активів по за-кінченню терміну угоди про фінансовий лізинг.
Отримані лізингоодержувачем у фінансовий лізинг основні засоби та нематеріальні активи обліковуються за найменшою оцінкою на початок терміну лізингу: справедливою вартістю не-оборотного активу або теперішньою вартістю суми мінімальних лізингових платежів на окремому аналітичному рахунку «Фінан-совий лізинг (оренда)» рахунків 4300 «Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби». Виконується запис:
Д-т 4300 «Нематеріальні активи», аналітичний рахунок «Фі-нансовий лізинг»;
Д-т 4400 «Основні засоби», аналітичний рахунок «Фінансовий лізинг»;
К-т 3615 «Кредиторська заборгованість за фінансовим лізин-гом (орендою)».
Витрати лізингоодержувача на поліпшення об’єкта фінансово-го лізингу (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), відображаються як капітальні інвестиції, що включаються до вартості об’єкта фінансового лізингу (оренди), тобто обліковуються на рахунку 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами», аналітичний рахунок «Фінансовий лізинг (оренда)». На суму завершених капітальних інвестицій збільшу-ється залишкова вартість активу, що відповідає запису:
Д-т 4400 «Основні засоби», аналітичний рахунок «Фінансовий лізинг (оренда)»;
К-т 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівницт-вом і за не введеними в експлуатацію основними засобами».
Різниця між сумою мінімальних лізингових (орендних) пла-тежів і вартістю об’єкта фінансового лізингу на початку строку фінансового лізингу — це фінансові витрати лізингоодержувача, які відображаються в бухгалтерському обліку лише на суму, що належить до звітного періоду.
Розподіл фінансових витрат між звітними періодами протягом строку лізингу здійснюється із застосуванням лізингової ставки процента до залишку зобов’язань на початок звітного періоду. Якщо в угоді про фінансовий лізинг не зазначено лізингової ста-вки процента, то застосовується ставка процента за можливими позиками лізингоодержувача.
Нараховані витрати за активами, отриманими у фінансовий лі-зинг об’єктами обліковуються на рахунку 3678 «Інші нараховані витрати», через бухгалтерське проведення:
Д-т 7028 «Процентні витрати за фінансовим лізингом (орен-дою)»;
К-т 3678 «Інші нараховані витрати».
• На суму сплачених нарахованих витрат за фінансовим лізин-гом (орендою) лізингоодержувач здійснює проведення:
Д-т 3678 «Інші нараховані витрати»;
К-т 1200 «Кореспондентський рахунок»;
К-т 1001 «Рахунок готівкових коштів».
• На суму здійсненого платежу за об’єктом лізингу (оренди)»:
Д-т 3615 «Кредиторська заборгованість за фінансовим лізин-гом (орендою)»;
К-т 1200 «Кореспондентський рахунок»;
К-т 1001 «Рахунок готівкових коштів».
Лізингоодержувач протягом періоду очікуваного використан-ня активу нараховує амортизацію основних засобів і нематеріа-льних активів, отриманих у фінансовий лізинг. Періодом очіку-ваного використання об’єкта фінансового лізингу вважається строк корисного використання (якщо угодою передбачено пере-хід права власності на актив до лізингоодержувача) або корот-ший з двох періодів — строк лізингу або строк корисного вико-ристання об’єкта фінансового лізингу (якщо переходу права власності на об’єкт фінансового лізингу (оренди) після закінчення строку лізингу (оренди) не передбачено). Метод нарахування амортизації об’єкта фінансового лізингу визначається лізингоодержувачем відповідно до порядку нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів, а нараховані суми обліковуються за рахунком 4309 «Знос нематеріальних активів» аналітичний рахунок «Фінансовий лізинг (оренда)»; 4409 «Знос основних засобів», аналітичний рахунок «Фінансовий лізинг (оренда)». На суму на-рахованого зносу складається проведення:
Д-т 7423 «Амортизація», аналітичний рахунок «Фінансовий лізинг (оренда)»;
К-т 4309 «Знос нематеріальних активів», аналітичний рахунок «Фінансовий лізинг (оренда)»;
К-т 4409 «Знос основних засобів», аналітичний рахунок «Фі-нансовий лізинг (оренда)».
Під час переходу за умовою лізингу основних засобів і нема-теріальних активів, отриманих у фінансовий лізинг у власність лізингоодержувача, в обліку здійснюється такий запис:
Д-т 4300 «Нематеріальні активи», аналітичний рахунок «Вла-сні нематеріальні активи»;
Д-т 4400 «Основні засоби», аналітичний рахунок «Власні ос-новні засоби»;
К-т 4300 «Нематеріальні активи», аналітичний рахунок «Фі-нансовий лізинг (оренда)»;
К-т 4400 «Основні засоби», аналітичний рахунок «Фінансовий лізинг (оренда)».
Одночасно на суму зносу:
Д-т 4309 «Знос нематеріальних активів», аналітичний рахунок «Фінансовий лізинг (оренда)»;
Д-т 4409 «Знос основних засобів», аналітичний рахунок «Фі-нансовий лізинг (оренда)»;
К-т 4309 «Знос нематеріальних активів», аналітичний рахунок «Власні нематеріальні активи»;
К-т 4409 «Знос основних засобів», аналітичний рахунок «Влас¬ні основні засоби».
Якщо за умовами угоди об’єкт фінансового лізингу повернено лізингодавцю, то на суму негарантованої ліквідаційної вартості в обліку здійснюється таке проведення:
Д-т 3615 «Кредиторська заборгованість за фінансовим лізин-гом (орендою)»;
Д-т 4309 «Знос нематеріальних активів»;
Д-т 4409 «Знос основних засобів»;
К-т 4300 «Нематеріальні активи»;
К-т 4400 «Основні засоби».
Для кращого розуміння облікових процедур щодо фінансового лізингу, розглянемо приклад на основі такої інформації лізинго-вої угоди:
1. Лізингодавець і лізингоодержувач — банки;
2. Об’єкт лізингової угоди — комп’ютерне обладнання варті-стю 125 000 грн;
3. Строк лізингу 4 роки;
4. Комісійна винагорода 10 % річних;
5. Сплата лізингових платежів проводиться наприкінці кож-ного періоду платежу;
6. По закінченні строку дії лізингової угоди лізингоодержувач викуповує обладнання за залишковою вартістю (угодою передба-чено 0 грн);
7. Термін корисного використання обладнання сім років.
Для спрощення розрахунків періодом сплати лізингових пла-тежів вважатимемо рік, а розрахунок виконаємо поетапно.
1. Установимо теперішню вартість майбутніх лізингових пла-тежів на 1 грн, скориставшись відомими таблицями ануїтету, зо-крема табл. 11.2: 4-й період сплати — 10 % – К = 3,1699.
2. Розрахуємо суму теперішньої вартості мінімального лізин-гового платежу, яку повинен сплачувати лізингоодержувач на-прикінці кожного періоду (умовно рік, відповідно 1/12 суми — в місяць): 125 000 : 3,1699 = 39 433 грн.
3. Розрахуємо загальну суму витрат теперішньої вартості мі-німальних лізингових платежів на весь період дії лізингової уго-ди (чотири роки) 39 433 • 4 = 157 732 грн.
4. Фіксований дохід лізингодавця складатиме 157 732 – 125 000 = 32 732 грн.
5. Далі складаємо таблицю лізингових
6. Відобразимо зміст операцій з фінансового лізингу на бала-нсі лізингодавця та лізингоодержувачаПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)