Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 11.3. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ОПЕРАТИВНОГО ЛІЗИНГУ

11.3. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ОПЕРАТИВНОГО ЛІЗИНГУ


Відображення операцій лізингодавцем. Облік основних за-собів і нематеріальних активів, переданих в оперативний лізинг ведеться лізингодавцем на окремому аналітичному рахунку «Оперативний лізинг (оренда)» балансових рахунків 4300 «Нема-теріальні активи», 4400 «Основні засоби». При цьому здійсню-ються такі проведення:
Д-т 4300 «Нематеріальні активи», аналітичний рахунок «Опе-ративний лізинг (оренда)»;
Д-т 4400 «Основні засоби», аналітичний рахунок «Оператив-ний лізинг (оренда)»;
Д-т 4309 «Знос нематеріальних активів», аналітичний рахунок «Власні основні засоби»;
Д-т 4409 «Знос основних засобів», аналітичний рахунок «Влас¬ні основні засоби».
К-т 4300 «Нематеріальні активи», аналітичний рахунок «Власні нематеріальні активи»;
К-т 4400 «Основні засоби», аналітичний рахунок «Власні ос-новні засоби»; 4309 «Знос нематеріальних активів», аналітичний рахунок «Оперативний лізинг (оренда)»;
К-т 4409 «Знос основних засобів», аналітичний рахунок «Опе-ративний лізинг (оренда)».
Лізингодавець протягом строку лізингу (оренди) нараховує амортизацію за активами, переданими в оперативний лізинг. В обліку цій операції відповідає запис:
Д-т 7423 «Амортизація», аналітичний рахунок «Оперативний лізинг (оренда)»,
К-т 4309 «Знос нематеріальних активів», аналітичний рахунок «Оперативний лізинг (оренда)»;
К-т 4409 «Знос основних засобів», аналітичний рахунок «Опе-ративний лізинг (оренда)».
Лізингодавець здійснює нарахування лізингових (орендних) платежів, які обліковуються на рахунку 3578 «Інші нараховані доходи», що відображається записом Д-т рахунка 3578 «Інші на-раховані доходи», К-т рахунка 6395 «Доходи від оперативного лізингу (оренди). На суму отриманих лізингових (орендних) пла-тежів Лізингодавець здійснює таке проведення:
Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок»;
Д-т 1001 «Рахунок готівкових коштів»;
К-т 3578 «Інші нараховані доходи».
Основні засоби та нематеріальні активи, повернені лізингоо-держувачем, лізингодавець відображає записом:
Д-т 4300 «Нематеріальні активи», аналітичний рахунок «Влас¬ні нематеріальні активи»;
Д-т 4400 «основні засоби», аналітичний рахунок «Власні ос-новні засоби»,
К-т 4300 «Нематеріальні активи», аналітичний рахунок «Опе-ративний лізинг (оренда)»;
К-т 4400 «Основні засоби», аналітичний рахунок «Оператив-ний лізинг (оренда)»,
одночасно
Д-т 4309 «Знос нематеріальних активів», аналітичний рахунок «Оперативний лізинг (оренда)»;
Д-т 4409 «Знос основних засобів», аналітичний рахунок «Опе-ративний лізинг»;
К-т 4309 «Знос нематеріальних активів», аналітичний рахунок «Власні основні засоби»;
К-т 4409 «Знос основних засобів», аналітичний рахунок «Влас¬ні основні засоби».
Відображення операцій лізингоодержувачем. Прийняті в оперативний лізинг основні засоби на підставі акта приймання передавання обліковуються лізингоодержувачем на позабалансо-вому рахунку 9840 «Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)» за балансовою вартістю лізингодавця, яка зазначається в угоді з оперативного лізингу. При цьому виконується проведення:
Д-т 9840 «Основні засоби та нематеріальні активи, що прийн-яті в оперативний лізинг (оренду)»,
К-т 9910 «Контррахунки» (для рахунків розділів 96—98).
До акта приймання-передавання орендованих основних засо-бів додається копія інвентарної картки з обліку основних засобів. Отримані картки зберігаються бухгалтерією лізингоодержувача окремо. Прийняті в оперативний лізинг основні засоби лізингоо-держувач обліковує за інвентарними номерами лізингодавця.
Прийняті в оперативний лізинг не цілі об’єкти основних засо-бів, а їх частини (наприклад, частина приміщення), оприбутко-вуються в частині вартості на рахунку 9840 «Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг (орен-ду)». За зміни лізингових платежів (якщо це передбачено угодою) сума відображена рахунком 9840 не змінюється.
Лізингоодержувач нараховує лізингові платежі, які облікову-ються за рахунком 3678 «Інші нараховані витрати», через бухгал-терське проведення:
Д-т 7395 «Витрати на оперативний лізинг»;
К-т 3678 «Інші нараховані витрати», а сума сплачених лізин-гових платежів:
Д-т 3678 «Інші нараховані витрати»;
К-т 1200 «Кореспондентський рахунок»;
К-т 2600 «Поточний рахунок»;
К-т 1001 «Рахунок готівкових коштів».
Якщо лізингоодержувач здійснює добудову, дообладнання, реконструкцію чи капітальний ремонт об’єкта лізингу, то відпо-відні витрати він ураховує як капітальні вкладення й обліковує їх за paxyнком 4430 «Капітальні вкладення за основними засобами, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)». Після закінчення робіт протягом періоду лізингу витрати враховуються на рахун-ках 4500 «Інші необоротні матеріальні активи», 9840 «Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лі-зинг (оренду)». На завершені капітальні вкладення основних за-собів лізингоодержувач нараховує амортизацію.
Амортизація вартості поліпшення об’єкта оперативного лізин-гу нараховується із застосуванням прямолінійного або виробни-чого методів. Амортизовані суми поліпшення відображаються на рахунку 4509 «Знос інших необоротних матеріальних активів», аналітичний рахунок „Інші необоротні матеріальні активи». Про-цедурі поліпшення об’єкта оперативного лізингу відповідають такі проведення:
* попередня оплата:
Д-т 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріа-льних основних засобів»;
К-т 1200 «Кореспондентський рахунок»;
К-т 1001 «Рахунок готівкових коштів»; «незавершене поліп-шення:
Д-т 4530 «Капітальні інвестиції за основними засобами, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)»;
К-т 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріа-льних активів та основних засобів»; завершеня робіт з поліпшення:
Д-т 4500 «Інші необоротні матеріальні активи», аналітичний рахунок «Інші необоротні матеріальні активи»,
К-т 4530 «Капітальні інвестиції за основними засобами, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)».
Якщо об’єкт оперативного лізингу повертається лізингодавцю у зв’язку з достроковим припиненням угоди лізингу, а також у зв’язку з неможливістю відокремити створений об’єкт від об’єкта лізингу (оренди), то недоамортизована частина витрат на поліп-шення об’єкта лізингу (оренди) відображається на рахунку 7421 «Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)», через таке проведення:
Д-т 4509 «Знос інших необоротних матеріальних активів»;
Д-т 7421 «Витрати на утримання основних засобів, що отри-мані в лізинг (оренду)»,
К-т 4500 «Інші необоротні матеріальні активи», аналітичний рахунок «Інші необоротні матеріальні активи».
Розглянемо приклад.
Приклад 2.
Відповідно до угоди банк «А» передав банкові «К» в операти-вний лізинг автомобіль на умовах оперативного лізингу терміном на 10 років. Вартість автомобіля — 65 000,00 грн. Термін корис-ного використання 15 років. Визначена ліквідаційна вартість ав-томобіля 5000 грн. Угодою передбачено, що лізингоодержувач може здійснювати поліпшення автомобіля, отриманого в лізинг. Лізингодавець витрат не враховує. Угодою визначена щорічна лі-зингова плата у розмірі 24 000 грн. Відобразимо дану операцію оперативного лізингу в бухгалтерському обліку з позиції лізин-гоодержувача та лізингодавця (табл. 11.4).

Спочатку визначаємо розмір щомісячних платежів:
24 000,00 / 12 = 2000,00 грн.
Розраховуємо суму річних амортизаційних відрахувань:
(65 000 – 5000) / 15 = 4000,00 грн.
Щомісячна сума амортизаційних відрахувань становить:
4000 / 12 = 333,00 грн.
Припустимо, що через рік лізингоодержувач здійснив капіта-льний ремонт автомобіля. Вартість виконаних робіт 1500,00 грн. Оскільки угодою передбачено, що всі витрати, пов’язані з капіта-льними вкладеннями, несе лізингоодержувач, лізингодавець лі-зингову плату не переглядає.
Витрати, понесені лізингоодержувачем, визнаються поточни-ми у відповідних облікових періодах протягом визначеного тер-міну корисної служби автомобіля чи решти строку лізингу (зале-жно від того, який з цих періодів коротший) і відносяться на витрати з нарахуванням амортизації
Лізингоодержувач визначив строк корисного використання капітальних вкладень — чотири роки. Оскільки цей термін коро-тший, ніж решта строку лізингу, то витрати будуть розподілені на чотири роки.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)