Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 11.4. ПРОДАЖ НЕОБОРОТНОГО АКТИВУ З УКЛАДЕННЯМ УГОДИ ПРО ЙОГО ОДЕРЖАННЯ ПРОДАВЦЕМ У ЛІЗИНГ (ОРЕНДУ)

11.4. ПРОДАЖ НЕОБОРОТНОГО АКТИВУ З УКЛАДЕННЯМ УГОДИ ПРО ЙОГО ОДЕРЖАННЯ ПРОДАВЦЕМ У ЛІЗИНГ (ОРЕНДУ)


Під час продажу необоротного активу з укладанням угоди про його одержання продавцем у фінансовий лізинг дохід від прода-жу визнається:
• у розмірі вартості продажу необоротного активу, якщо вар-тість продажу (після відрахування непрямих податків та інших відрахувань з доходу) нижча або дорівнює балансовій вартості проданого необоротного активу;
• у розмірі балансової (залишкової) вартості проданого необо-ротного активу, якщо вартість продажу (після відрахування не-прямих податків та інших відрахувань з доходу) перевищує бала-нсову вартість проданого необоротного активу. Сума, перевищення вартості продажу включається продавцем-лізингоодержувачем до складу доходів майбутніх періодів, а та-кож відноситься до доходу відповідного звітного періоду протя-гом строку фінансового лізингу. Водночас балансова (залишкова) вартість проданого необоротного активу виключається з балансу лізингоодержувача з відображенням у складі витрат з реалізації необоротних активів. В обліку здійснюються такі записи:
• виключення з балансу залишкової вартості проданого необо-ротного активу: Д-т рахунків 4309 «Знос нематеріальних акти-вів», 4409 «Знос основних засобів», 7490 «Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів» К-т ра-хунків 4300 «Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби»;
• відображення доходу від продажу необоротного активу:
– сума вартості продажу необоротного активу:
Д-т 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку»;
К-т 6490 «Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів»;
– сума вартості продажу, що перевищує балансову:
К-т 3600 «Доходи майбутніх періодів»;
• надходження коштів в оплату проданих необоротних акти-вів:
Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок»;
Д-т 1001 «Рахунок готівкових коштів»;
К-т 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку»;
• відображення зобов’язання з фінансового лізингу (оренди) за найменшою на початок строку лізингу (оренди) оцінкою: за справедливою вартістю (вартістю продажу) або теперішньою ва-ртістю мінімальних лізингових (орендних) платежів:
Д-т 4300 «Нематеріальні активи»;
Д-т 4400 «Основні засоби»;
К-т 3615 «Кредиторська заборгованість за фінансовим лізин-гом (орендою)»;
• нарахування процентів за отриманим фінансовим лізингом (орендою):
Д-т 7028 «Процентні витрати за фінансовим лізингом (орен-дою)»;
К-т 3678 «Інші нараховані витрати»;
• сплата лізингової (орендної) плати та процентів:
Д-т 3615 «Кредиторська заборгованість за фінансовим лізин-гом (орендою)»;
Д-т 3678 «Інші нараховані витрати»;
К-т 1200 «Кореспондентський рахунок»;
К-т 1001 «Рахунок готівкових коштів»;
• нарахування амортизації на об’єкт фінансового лізингу (оре-нди):
Д-т 7421 «Витрати на утримання основних засобів, що отри-мані в лізинг (оренду)»;
К-т рахунків 4309 «Знос нематеріальних активів»;
К-т 4409 «Знос основних засобів»;
• включення до складу доходу звітного періоду частини суми вартості продажу, що перевищує балансову, на час продажу не-оборотного активу:
Д-т 3600 «Доходи майбутніх періодів»;
К-т 6499 «Інші небанківські операційні доходи».
Під час продажу необоротного активу з укладенням угоди про його одержання продавцем в оперативний лізинг (оренду) дохід від продажу визнається:
• за вартістю продажу необоротного активу, якщо вартість продажу необоротного активу дорівнює його справедливій вар-тості (або є меншою); у розмірі справедливої вартості проданого необоротного активу, якщо вартість продажу необоротного акти-ву вища, ніж його справедлива вартість, а справедлива вартість проданого необоротного активу (після відрахування непрямих податків та інших відрахувань із доходу) вища, ніж його балан-сова (залишкова) вартість. Сума вартості продажу, що перевищує справедливу вартість проданого необоротного активу, включа-ється до складу доходів майбутніх періодів продавця-лізингоодержувача з визнанням її доходом відповідного звітного періоду протягом строку лізингу (оренди);
• за балансовою (залишковою) вартістю необоротного активу, якщо вартість продажу необоротного активу вища, ніж його справедлива вартість і (після відрахування непрямих податків та інших відрахувань з доходу) балансова (залишкова) вартість, а справедлива вартість проданого активу (після відрахування не-прямих податків та інших відрахувань з доходу) нижча, ніж його балансова (залишкова) вартість. Вартість продажу необоротного активу (після відрахування непрямих податків та інших відраху-вань з доходу), що перевищує його балансову (залишкову) вар-тість, включається до складу доходів майбутніх періодів продав-ця-лізингоодержувача з визнанням її доходом відповідного звітного періоду протягом строку лізингу (оренди);
• за вартістю продажу необоротного активу, якщо вартість продажу активу вища, ніж його справедлива вартість, але (після врахування непрямих податків та інших відрахувань з доходу) нижча, ніж його балансова (залишкова) вартість.
Одночасно балансова (залишкова) вартість проданого необо-ротного активу виключається з балансу лізингоодержувача з ві-дображенням у складі витрат реалізованих необоротних активів, крім тих випадків, коли майбутні лізингові (орендні) платежі, що є заниженими порівняно з ринковими, компенсують втрати від продажу необоротного активу. Втрати, що компенсуються зни-женими лізинговими (орендними) платежами, виключаються у звітному періоді з балансової (залишкової) вартості реалізовано-го необоротного активу і зараховуються до складу витрат майбу-тніх періодів з включенням їх до витрат відповідного звітного періоду протягом строку лізингу (оренди).
В обліку здійснюються такі проведення:
• виключення з балансу залишкової вартості проданого необо-ротного активу;
Д-т рахунків: 3500 «Витрати майбутніх періодів», (на суму компенсації витрат зниження лізингової (орендної) плати);
Д-т 4309 «Знос нематеріальних активів»;
Д-т 4409 «Знос основних засобів»;
Д-т 7490 «Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів» (залишкова вартість зменшена на суму витрат, що компенсуються);
К-т рахунків 4300 «Нематеріальні активи»;
К-т 4400 «Основні засоби»;
• відображення доходу від продажу необоротного активу:
Д-т 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку»;
К-т 6490 «Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів»;
• надходження коштів в оплату проданого необоротного акти-ву:
Д-т рахунків: 1200 «Кореспондентський рахунок»;
Д-т 1001 «Рахунок готівкових коштів»;
К-т 6490 «Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів»;
• нарахування лізингових (орендних) платежів за оперативним лізингом (орендою) та їх сплата:
а) Д-т 7395 «Витрати на оперативний лізинг (оренду)»;
К-т 3678 «Інші нараховані витрати»;
б) Д-т 3678 «Інші нараховані витрати»;
К-т 1200 «Кореспондентський рахунок»;
К-т 1001 «Рахунок готівкових коштів»;
• включення до складу витрат звітного періоду частини ви-трат, раніше відображених як витрати майбутніх періодів:
Д-т 7499 «Інші небанківські операційні витрати»;
К-т 3500 «Витрати майбутніх періодів»;
• відображення поза балансом вартості необоротного активу, отриманого в оперативний лізинг за вартістю, що зазначена в угоді про лізинг:
Д-т 9840 «Основні засоби та нематеріальні активи, що прийн-яті в оперативний лізинг (оренду)»;
К-т 991 «Контррахунки для рахунків розділів 96—98».
Лізингодавець за операціями з продажу необоротного активу продавцем-лізингоодержувачем з укладанням угоди про його одержання продавцем в лізинг (оренду) здійснює такі проведен-ня:
• за фінансовим лізингом (орендою):
Д-т 1525 «Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим ба-нкам»;
Д-т 2075 «Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб’єктам господарської діяльності»;
К-т 1200 «Кореспондентський рахунок»;
К-т 1001 «Рахунок готівкових коштів»;
• за оперативним лізингом (орендою):
Д-т 4300 «Нематеріальні активи»;
Д-т 4400 «Основні засоби»;
К-т 1200 «Кореспондентський рахунок»;
К-т 1001 «Рахунок готівкових коштів».
Зазначимо, що лізинговий бізнес в Україні перебуває нині тільки на стадії зародження. Ухвалення спеціального Закону «Про лізинг» певною мірою активізувало лізингові процеси. Так, уже діє понад 30 структур, які проводять лізингові операції.
Розвиток лізингу в Україні передусім залежатиме від надійно-сті гарантій, що зменшують фінансові ризики, яких можуть за-знати учасники лізингових операцій. На користь лізингу свідчать його значні переваги порівняно з іншими формами бізнесу, пов’язаними з простим набуттям майна у власність.
Зі свого боку, банки як лізингодавці зацікавлені у своєчасному погашенні основної суми боргу за лізингом та процентів за на-дання об’єктів у лізинг. Отже, добре відпрацьована система облі-ку є важливим елементом загального процесу здійснення лізин-гової операції.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)