Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> РОЗДІЛ 12. ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 12.1. ДОХОДИ І ВИТРАТИ БАНКУ ЯК ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ

РОЗДІЛ 12. ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 12.1. ДОХОДИ І ВИТРАТИ БАНКУ ЯК ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ


Склад доходів і витрат банку обумовлений фінансовою при-родою банківської справи, яка і визначає об’єкти обліку.
Доходи — це зростання економічних вигід протягом звітного періоду у вигляді надходження активів чи збільшення їх корис-ності або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення власного капіталу (причому таке збільшення не пов’язане з внесками засновників). Доходи визнаються в обліку в період, коли відбулося зростання майбутніх економічних вигід, пов’язаних із збільшенням активів або із зменшенням зо-бов’язань, і таке зростання (зменшення) можна достовірно оціни-ти. Це означає, що визнання доходу відбувається одночасно з ви-знанням зростання активу або зменшення зобов’язання.
Витрати — це зменшення економічних вигід протягом звіт-ного періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у ви-гляді виникнення зобов’язань, які призводять до зменшення вла-сного капіталу (причому таке зменшення не пов’язане з виплатами засновникам). Витрати визнаються в обліку, коли іс-нує ймовірність зменшення майбутніх економічних вигід, пов’язаних із зменшенням активів або зі збільшенням зо-бов’язань, що може бути вірогідно визначено. Витрати визнають-ся з урахуванням принципу відповідності. Вони включаються до Звіту про фінансові результати у періоді, в якому був визнаний дохід, для отримання котрого були здійснені ці витрати.
Різниця між доходами і витратами банку становить фінансо-вий результат його діяльності: Якщо доходи перевищують витра-ти — прибуток, якщо витрати перевищують доходи — збиток.
Прибуток — це збільшення власного капіталу в результаті фінансово-господарської діяльності, крім внесків засновників у капітал.
Збиток — це зменшення власного капіталу у результаті фі-нансово-господарської діяльності, крім вилучень частки заснов-ників із капіталу.
Доходи і витрати, визнані банком, розглядають як такі, що отримані в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності (рис. 12.1).
Операційна, або звичайна, діяльність — це будь-яка основна діяльність, а також операції, що забезпечують основну діяльність або виникають унаслідок неї. У складі звичайної діяльності виді-ляють основну діяльність (наприклад, проведення кредитних, де-позитних операцій) та інші операції (купівля-продаж основних засобів, товарно-матеріальних цінностей тощо). У складі звичай-ної діяльності виділяють діяльність, що триває та діяльність, що припиняється. Надзвичайними подіями є операції, які не трапля-ються регулярно і відрізняються від звичайної діяльності.
У результаті операційної діяльності банку виникають такі доходи і витрати:
1. Процентні доходи і витрати (відповідно 60 і 70 розділи Плану рахунків);
2. Комісійні доходи і витрати (відповідно 61 і 71 розділи Пла-ну рахунків);
3. Результат від торговельних операцій (62 розділ Плану ра-хунків);
4. Інші операційні доходи і витрати (відповідно 63 і 73 розді-ли Плану рахунків);
5. Загальні адміністративні витрати (74 розділ Плану рахун-ків);
6. Відрахування в резерви (77 розділ Плану рахунків);
7. Повернення списаних активів (67 розділ Плану рахунків);
8. Непередбачені доходи і витрати (відповідно 68 і 78 розділи Плану рахунків);
9. Податок на прибуток (79 розділ Плану рахунків).
Процентними називають доходи (витрати), які розрахову-ються пропорційно до часу і суми активу чи зобов’язання.
Розрізняють такі види процентних доходів (витрат):
1. Доходи (витрати) за операціями з коштами, розміщеними в інших банках (залученими від інших банків).
2. Доходи (витрати) за кредитами і депозитами наданими (отриманими) юридичним та фізичним особам та за іншими про-центними фінансовими інструментами, у тому числі за боргови-ми цінними паперами.
3. Доходи (витрати) у вигляді амортизації дисконту (премії) за борговими цінними паперами.
Комісійні доходи і витрати — це доходи, які банк отримує, або витрати, які банк несе за всіма наданими (отриманими) пос-лугами.
До комісійних доходів і витрат належать: суми грошових ко-штів, які одержані чи виплачені банками за розрахунково-касове обслуговування; за послуги кредитного характеру, а саме: видача й одержання гарантій, поручительств, відкриття кредитних ліній, акцептні операції; комісії, одержані і сплачені за операції з кон-вертації — обслуговування валютних рахунків, купівлі-продажу інвалюти, виконання трастових операцій і деякі інші.
Чистий комісійний дохід визначають відніманням від комісій-них доходів комісійних витрат.
Прибутки (збитки) від торговельних операцій — результат (прибуток чи збиток) від операцій з купівлі-продажу різних фі-нансових інструментів (за операціями з цінними паперами, за операціями з іноземною валютою та банківськими металами). Банк визнає торговельний результат:
• від реалізації фінансових інвестицій;
• від змін в оцінці (переоцінці) інвестицій до справедливої ва-ртості;
• від переоцінки активів і зобов’язань в іноземній валюті та банківських металах у разі зміни офіційного курсу гривні до іно-земних валют (банківських металів).
Так, наприклад, продаючи цінні папери за ціною, що переви-щує їх балансову вартість, банк одержує прибуток, і навпаки, якщо ціна продажу нижча балансової вартості, у банку утворю-ється збиток. Сума збитку зменшується на суму резерву під зне-цінення цінних паперів, якщо такий резерв нараховано за конкре-тним видом цінних паперів. Одержаний результат від торговельної операції у вигляді прибутку збільшує суму доходів банку, а у вигляді збитку — зараховується на зменшення доходів від торговельних операцій. Аналогічно визначається результат від інших торговельних операцій банку.
До інших операційних доходів і витрат відносять доходи і витрати від операцій, не пов’язаних з інвестиційною і фінансо-вою діяльністю: дивідендний дохід, штрафи, пені, отримані (сплачені) за банківськими операціями, доходи (витрати) від на-даних (отриманих) консультаційних послуг фінансового характе-ру, доходи (витрати) від оперативного лізингу тощо.
Загальні адміністративні витрати — це витрати, що пов’язані із забезпеченням діяльності банківської установи. До них відносять: витрати на утримання персоналу (заробітна плата, премії); нарахування податків, зборів та інших обов’язкових пла-тежів, крім податку на прибуток, витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів; на телекомунікації; експлуа-таційні та господарські витрати; інші адміністративні витрати (на відрядження, представницькі, на маркетинг та рекламу, спонсор-ство та доброчинність) та деякі інші.
Сума прибутку від операцій розраховується як різниця між операційними доходами за вирахуванням операційних витрат.
До особливої групи витрат належать витрати на формуван-ня резервів для покриття збитків від активних операцій. Це резерви під знецінення цінних паперів, на покриття можливих втрат від кредитних операцій, покриття збитків за сумнівною де-біторською заборгованістю, а також резервів під заборгованість за нарахованими доходами. Особливість цієї групи витрат поля-гає в тому, що це — негрошові витрати. Суми сформованих резе-рвів відображають оцінку якості активів з боку керівництва бан-ку.
Розрахунок прибутку до оподаткування проводиться з ураху-ванням витрат за сумнівними і безнадійними боргами.
До наступної групи відносять непередбачені доходи і витра-ти. Вони мають випадковий, разовий характер і тому справля-ють особливий вплив на фінансовий результат, одержаний бан-ком. Отже, вони є результатом надзвичайних подій, які можуть істотно вплинути на дохід банку, але не стосуються звичайної його діяльності. Непередбачені доходи і витрати не повторюють-ся по суті. До непередбачених належать, наприклад, доходи (ви-трати), поява яких пов’язана зі змінами правил бухгалтерського обліку активів і пасивів, збитки від стихійного лиха.
За результатами інвестиційної діяльності банк визнає:
• доходи (витрати) за операціями з реалізації (придбання) інве-стиційних цінних паперів, у тому числі цінних паперів до пога-шення;
• доходи (витрати) за операціями зі збільшення (зменшення) інвестицій в асоційовані компанії;
• доходи (витрати) за операціями зі збільшення (зменшення) інвестицій у дочірні установи;
• доходи (витрати) від реалізації (придбання) основних засобів та нематеріальних активів тощо.
За результатами операцій, пов’язаних із фінансовою діяльні-стю, банк визнає:
• доходи (витрати) за операціями з цінними паперами власного боргу;
• доходи (витрати) за субординованим боргом;
• дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду;
• доходи, які виникають у результаті випуску інструментів власного капіталу тощо.
Визнані банком доходи і витрати групуються за їх характером за відповідними статтями у фінансовій звітності «Звіт про фінан-сові результати».
Чистий прибуток банку, який утворюється після сплати пода-тку на прибуток, розподіляється за напрямами, затвердженими зборами акціонерів, наприклад, на виплату дивідендів акціонерам або на капіталізацію дивідендів, на формування загальних резер-вів і резервних фондів. Суму чистого прибутку, що залишається для розвитку банківського бізнесу, називають нерозподіленим прибутком.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)