Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 12.3. ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКУ

12.3. ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКУ


Ведення обліку доходів і витрат банків регламентується «Пра-вилами бухгалтерського обліку доходів та витрат банків Украї-ни», затвердженими постановою Правління НБУ від 18 червня 2003 р. № 255.
При розрахунку сум процентних доходів і витрат за кредит-ними і депозитними угодами враховується перший і не врахову-ється останній день дії договору. У банківській практиці можуть використовуватися три методи визначення кількості днів, які бе-руться в розрахунок під час нарахування сум процентних доходів і витрат:
1) метод «факт/факт» — при нарахуванні процентів виходять з фактичної кількості днів у місяці та у році;
2) метод «факт/360» — при розрахунку виходять з фактичної кількості днів у місяці, а кількість днів у році приймають умовно за 360;
3) метод «30/360» — при розрахунку суми відсотків умовно приймають кількість днів у місяці за 30, а в році — за 360.
Метод визначення кількості днів для нарахування процентів указують в угоді.
Приклад 1. Визначити суму процентних платежів за терміно-вим депозитом на суму 500 грн, який розміщений в іншому банку на строк з 21 вересня до 10 листопада під процентну ставку 17 % річних.
Процентні доходи і витрати та прирівняні до них комісії по-винні обліковуватися регулярно, не рідше одного разу на місяць, незалежно від періодичності розрахунків, указаній в угоді.
Наприкінці кожного місяця (або щоденно — залежно від облі-кової політики банку) в обліку здійснюються такі бухгалтерські записи.
При нарахуванні доходів:
Д-т «Нараховані доходи».
К-т «Доходи».
При нарахуванні витрат:
Д-т «Витрати».
К-т «Нараховані витрати».
При отриманні банком сум нарахованих доходів:
Д-т «Поточний рахунок клієнта» (або кореспондентський ра-хунок банку, або каса).
К-т «Нараховані доходи».
При сплаті банком сум нарахованих витрат:
Д-т «Нараховані витрати».
К-т «Поточний рахунок клієнта» (або кореспондентський ра-хунок банку, або каса).
У разі непогашення боржником заборгованості за нарахова-ними доходами в строк, передбачений угодою, наступного робо-чого дня несплачена сума обліковується на відповідних рахунках з обліку прострочених нарахованих доходів класів 1, 2, 3.
При неотриманні банком сум нарахованих доходів в обумов-лений в угоді термін:
Д-т «Прострочені нараховані доходи».
К-т «Нараховані доходи».
Якщо банк не має впевненості в погашенні заборгованості за основним боргом і процентами, ураховуючи фінансовий стан бо-ржника (контрагента банку), то така заборгованість має бути ви-знана та відображена в обліку як сумнівна щодо отримання.
За умови визнання основного боргу сумнівним заборгованість за нарахованими доходами також має визнаватися сумнівною щодо отримання і відображатися на відповідних рахунках для обліку сумнівної заборгованості за нарахованими доходами кла-сів 1, 2, 3, і навпаки, у разі визнання нарахованих доходів сумні-вними щодо отримання сума основного боргу теж має визнавати-ся в бухгалтерському обліку сумнівною.
При визнанні дебіторської заборгованості за нарахованими доходами сумнівною:
Д-т «Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами».
К-т «Прострочені нараховані доходи».
У разі наявності простроченої та сумнівної заборгованості за нарахованими доходами банк формує спеціальні резерви у відпо-відній валюті за рахунок витрат.
При формуванні резерву під сумнівну заборгованість за нара-хованими доходами:
Д-т «Відрахування в резерв».
К-т «Резерв».
Якщо заборгованість за нарахованими доходами визнана сум-нівною та обліковується за відповідними рахунками сумнівної заборгованості, то подальше нарахування доходів та їх облік банк здійснює за позабалансовими рахунками групи 960 «Не сплачені в строк доходи» до терміну їх погашення клієнтом (поручителем) або до строку, визначеного угодою.
Якщо заборгованість за нарахованими доходами, що обліко-вується за відповідними рахунками класів 1, 2, 3, визнана безна-дійною, то банк списує її за рахунок сформованих резервів.
Заборгованість, що списана за рахунок спеціальних резервів, банк обліковує за позабалансовими рахунками групи 960 «Не сплачені в строк доходи». Критерії, строки та порядок визнання заборгованості за нарахованими доходами сумнівною, безнадій-ною визначаються обліковою політикою банку.
При списанні безнадійної заборгованості за нарахованими до-ходами:
Д-т «Резерв».
К-т «Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами».
І одночасно на позабалансових рахунках:
Д-т «Борги, списані у збиток».
К-т «Контррахунок».
При отриманні банком коштів авансом:
Д-т «Поточний рахунок клієнта» (або кореспондентський ра-хунок банку).
К-т «Доходи майбутніх періодів».
У кінці кожного місяця на суму, що відноситься до звітного періоду:
Д-т «Доходи майбутніх періодів».
К-т «Доходи».
При сплаті банком коштів авансом:
Д-т «Витрати майбутніх періодів».
К-т «Поточний рахунок клієнта» (або кореспондентський ра-хунок банку).
У кінці кожного місяця на суму, що відноситься до звітного періоду:
Д-т «Витрати».
К-т «Витрати майбутніх періодів».
Облік процентних доходів. До процентних доходів відносять проценти за користування банківськими кредитами, проценти за придбаними борговими цінними паперами і прирівняні до проце-нтів комісії (які обраховуються так само, як проценти, тобто про-порційно терміну і сумі активу). Комісійні доходи, подібні за природою до процентних, підлягають щомісячному відображен-ню в банківському обліку, незалежно від періодичності розраху-нків за ними, зазначеній в угоді з контрагентом.
Розглянемо на прикладах облік операцій з нарахування і стяг-нення процентів за банківським кредитом та розміщеним в іншо-му банку міжбанківським депозитом.
Приклад 2. Банк надав кредит на закупівлю сировини ТОВ «Прогрес» 20 березня 2004 р. з обумовленим в угоді строком по-гашення 20 квітня 2004 р. на суму 100 000 грн під процентну ста-вку 33 % річних. В угоді термін сплати процентів визначений пі-сля закінчення строку користування кредитом, тобто 20 квітня. Банк використовує метод нарахування процентів «факт/360 днів».
3. Банк «Аркада» розмістив 20 січня депозит на су-му 120 000 грн у банку «Надра» строком на 15 днів під процент-ну ставку 12 % річних. Строк повернення депозиту і сплати про-центів — 4 лютого:На процентні доходи банку за операціями з борговими цінни-ми паперами, придбаними банком, впливають власне проценти (за фіксованою або плаваючою процентною ставкою), а також амортизація дисконту чи премії.
Дисконт — це різниця між номіналом цінних паперів і ціною придбання, якщо остання нижче номіналу. Сума дисконту у разі купівлі цінних паперів ураховується як елемент ціни придбання на рахунку «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами». Фактично банк одержує суму дисконту при погашен-ні облігацій.
Премія — це перевищення ринкової вартості (вартості прид-бання) цінного папера над його номінальною вартістю без ураху-вання нарахованих на момент придбання процентів (купона).
Реалізація принципів нарахування і відповідності за операція-ми з борговими цінними паперами в портфелі банку потребує щомісячного відображення в обліку:
1. Нарахованих процентів.
2. Амортизації дисконту чи премії.
Амортизація дисконту збільшує процентний дохід, а аморти-зація премії зменшує процентний дохід за операціями з боргови-ми цінними паперами в портфелі банку. Для розрахунку аморти-зації дисконту чи премії на практиці використовується метод ефективної ставки процента. У наведених прикладах застосовано з навчальною метою простіший — прямолінійний метод аморти-зації дисконту (премії) за борговими цінними паперами.
Приклад 4. Банк придбав 1 липня 2002 р. 100 шт. 12-процентних облігацій на суму 10 000 грн за 9500 грн (тобто по 95 грн за 1 облігацію, номінал якої 100 грн). Погашення облігацій через п’ять років. Облігації придбані на дату випуску. Мета при-дбання — інвестиції. Дата сплати процентів 31 грудня і 30 черв-ня. Метод нарахування процентів «30/360».
Розглянемо відображення операцій в обліку під час придбання цінних паперів, з нарахування і одержання процентів, з аморти-зації дисконту.
У разі купівлі боргових цінних паперів за ціною, вищою від номіналу, виникає такий об’єкт обліку, як неамортизована пре-мія, що обчислюється як різниця між ціною придбання і номіна-льною вартістю цінного папера. Сума амортизації премії відно-ситься на зменшення процентного доходу за борговим цінним папером.
Приклад 5. Банк придбав 1 липня 2002 р. 100 шт. 12-процентних облігацій на суму 10 000 грн за 10 200 грн (тобто по 102 грн за одну облігацію, номінал якої 100 грн). Погашення об-лігацій через п’ять років. Облігації придбані на дату випуску. Мета придбання — інвестиції. Дата сплати процентів 31 грудня і 30 червня. Метод нарахування процентів «30/360».
Розглянемо відображення операцій в обліку під час придбання цінних паперів, з нарахування і одержання процентів, за обліком амортизації премії.
Облік комісійних доходів. У складі комісій, які банк одержує за надані послуги, виділяють:
• комісії за одноразові послуги;
• комісії за послуги, які надаються протягом періоду, що обу-мовлений в угоді;
• комісії за послуги з обов’язковим результатом.
Комісії за одноразові послуги. До цього виду комісій відносять комісії за послуги з обміну валют, за видачу готівкових коштів, за видачу поручительства тощо.
Одержання комісії відображається в обліку записом:
Д-т «Поточний рахунок клієнта» або «Каса»;
К-т «Комісійні доходи».
Облік комісії за послуги постійного характеру. До них нале-жать комісії за розрахунково-касове обслуговування, інкасатор-ські послуги, орендні платежі тощо.
Приклад 6. Відображення в обліку комісійних доходів за пос-луги постійного характеру.
Облік результатів від торговельних операцій. Результат від торговельних операцій відображається на активно-пасивних ра-хунках.
Розглянемо відображення в обліку результатів від торговель-них операцій на прикладі торгівлі цінними паперами (акціями, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо). Прибуток чи збиток від реалізації цінних паперів відображається на рахунку № 6393 «Результат від продажу цінних паперів з портфеля банку на продаж».
Приклад 7.
Отже, у результаті продажу акцій за ціною, нижчою ціни при-дбання, збиток від операції становив 2100 грн.
Облік дивідендного доходу. Дивіденди, які підлягають одер-жанню банком за інвестиціями, відображаються в банківському обліку після їх оголошення на загальних зборах акціонерів:
Д-т «Нараховані дивіденди»;
К-т «Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладеннями».
Надходження дивідендів на кореспондентський рахунок у ба-нку:
Д-т «Кореспондентський рахунок»;
К-т «Нараховані дивіденди».
Приклад 8. 1 грудня 2003 р. банк придбав 1000 простих акцій за 12 000 грн (з урахуванням витрат на придбання). 20 січня 2004 р. оголошені дивіденди за 2003 р. у розмірі 0,15 грн за ак-цію.
Сума нарахованих дивідендів (1000 • 0,15 = 150 грн) відобра-жається в обліку записом:
Д-т 3108 «Нараховані доходи за акціями у портфелі банку на продаж»;
К-т 6300 «Дивідендний дохід за акціями».
2 лютого 2004 р. Отримано дивіденди за акціями за 2003 р. За цією операцією складають проведення:
Д-т «Коррахунок»;
К-т 3108 «Нараховані доходи за акціями у портфелі банку на продаж».
Облік процентних витрат. Більша частина процентів до ви-плати припадає на депозитні операції і за борговими цінними па-перами, випущеними банком (векселі, ощадні сертифікати).
Нарахування процентних витрат здійснюється щомісячно:
Д-т «Відсоткові витрати»;
К-т «Нараховані витрати».
У разі перерахування процентів на користь клієнтів:
Д-т «Нараховані витрати»;
К-т «Поточний рахунок клієнта або коррахунок банку».
За борговими цінними паперами, емітованими банком, до складу процентних витрат відносять власне проценти, а також амортизацію дисконту (знижки) чи премії (надбавки) за боргови-ми зобов’язаннями банку. У банку щомісячно нараховують про-центи, а також амортизацію дисконту і премії за борговими цін-ними паперами, емітованими банком. Амортизація дисконту збільшує процентні витрати, а амортизація премії зменшує про-центні витрати за цінними паперами власного боргу.
Приклад 9. Банк випустив 1 липня 2002 р. 50 шт. 10-процентних ощадних сертифікатів загальним номіналом 50 000 грн і продав їх за 49 000 грн (тобто по 980 грн за один ощадний сертифікат, номінал якого дорівнює 1000 грн). Пога-шення сертифікатів через шість місяців. Сплата процентів під час погашення. Метод нарахування процентів «30/360».
Розглянемо відображення операцій в обліку під час емісії бор-гових зобов’язань банку, з нарахування і сплати процентів, з амортизації дисконту.
У разі випуску боргових цінних паперів власного боргу за ці-ною, вищою номіналу, окремому відображенню в обліку підлягає неамортизована премія, яка обчислюється як різниця між ціною продажу і номінальною вартістю боргового цінного папера. Сума амортизації премії відноситься на зменшення процентних витрат за борговими зобов’язаннями банку.
Приклад 10. Банк випустив 1 липня 2002 р. 50 шт. 10-процентних ощадних сертифікатів загальним номіналом 50 000 грн і продав їх за 50 500 грн (тобто по 1010 грн за один ощадний сертифікат, номінал якого 1000 грн). Погашення серти-фікатів через шість місяців. Сплата процентів під час погашення. Метод нарахування процентів «30/360».
Облік комісійних витрат. У разі сплати комісій у момент отримання послуги банком:
Д-т «Комісійні витрати»;
К-т «Коррахунок банку».
У разі сплати послуг авансом:
Д-т «Витрати майбутніх періодів»;
К-т «Коррахунок банку».
При отриманні послуги банком:
Д-т «Комісійні витрати»;
К-т «Витрати майбутніх періодів».
Облік негрошових витрат. Негрошові витрати пов’язані з формуванням резервів для покриття можливих збитків від креди-тних операцій, резервів під сумнівну заборгованість за нарахова-ними доходами, резервів під знецінення цінних паперів, резервів під можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю, резервів на покриття ризиків і втрат.
При формуванні резерву роблять запис за дебетом відповідно-го рахунка 770 групи «Відрахування в резерви»:
Д-т «Відрахування в резерв»;
К-т «Резерв».
У разі поліпшення якості активу і зменшення ризиковості ко-ригують розрахункову суму резерву:
Д-т «Резерв»;
К-т «Відрахування в резерв».
У разі списання безнадійної заборгованості з балансу за раху-нок резерву:
Д-т «Резерв»;
К-т «Сумнівна заборгованість» (приклади 2, 7).
Облік витрат на утримання персоналу банку. У кожній установі банку розробляється штатний розклад працівників та схема посадових окладів і на їх основі, залежно від рівня кваліфі-кації та складності робіт, формується фонд основної та додатко-вої заробітної плати.
Приймання на роботу здійснюється на підставі поданих заяв, укладених контрактів і наказу керівника банку про призначення на посаду і розмір посадового окладу.
На кожного працівника відділ кадрів відкриває особову карт-ку, яка містить довідкові дані, і призначена для відображення всіх службових переміщень під час роботи її власника в банку.
У бухгалтерії банку на кожного співробітника відкриваються особові рахунки для щомісячної реєстрації всіх видів нарахувань оплати праці і утримань з неї. Оплата нараховується на основі даних табеля обліку відпрацьованого часу, про чергову й адміні-стративну відпустки, хворобу, виконання громадських обов’язків тощо.
Нарахована заробітна плата включається до складу адмініст-ративно-управлінських витрат (дебет рахунка 7400 «Основна і додаткова заробітна плата» у кореспонденції з кредитом рахунка 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»). Крім основної заробітної плати, внутрішнім положенням банк може передбачати премії за виробничі результати, інші надбавки, доплати, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; їх обліковують на особових рахунках окремо з метою надання інформації податковим органам про сукупний до-хід кожного працівника.
Щомісячно бухгалтерія здійснює всі розрахунки щодо нара-хування оплати праці та утримання як податків, зборів, так і алі-ментів, погашення виданих кредитів, нестач, різних штрафів то-що.
Одночасно з нарахуванням оплати праці бухгалтерія здійснює також нарахування обов’язкових платежів у різні державні фон-ди: пенсійний фонд — 32 %, фонд обов’язкового страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності — 2,9 %, фонд со-ціального страхування на випадок безробіття — 2,1 %, фонд страхування від нещасного випадку на виробництві — у відсот-ках до фактичних витрат на оплату праці залежно від класу про-фесійного ризику виробництва. Усі обов’язкові нарахування до зазначених фондів, поряд з заробітною платою, включаються у витрати основної діяльності банку (собівартість банківських пос-луг) і обліковуються за групою рахунків 740 «Витрати на утри-мання персоналу». Здійснюється бухгалтерський запис:
Д-т 7401 «Внески на державне соціальне страхування», або 7402 «Інші обов’язкові нарахування на заробітну плату»;
К-т 3622 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток».
Нарахування оплати за лікарняними листками, довідками про виконання громадських обов’язків здійснюються згідно з інстру-ктивними вказівками Міністерства праці та Державного комітету статистики України.
На всі утримання із заробітної плати складаються бухгалтер-ські проведення:
Д-т 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною пла-тою»;
К-т рахунків:
3622 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток»;
3653 «Утримання з працівників банку на користь третіх осіб».
Банки можуть формувати резерви на оплату відпусток для за-безпечення рівномірного розподілу цих витрат протягом звітного періоду шляхом щомісячного проведення нарахувань за встанов-леним нормативом від витрат на оплату праці. Облік операцій з формування і використання резервів на оплату відпусток ведеть-ся на рахунку 3658 «Забезпечення оплати відпусток».
Якщо у банку не створюють резерв на оплату відпусток, то нарахування відпускних майбутніх періодів та обов’язкових дер-жавних перерахувань на відпускні майбутніх періодів облікову-ються на окремих аналітичних рахунках до балансового рахунка 3500 «Витрати майбутніх періодів» і амортизуються на витрати банку звітного періоду.
Нарахування заробітної плати працівникам банку здійснюєть-ся в розрахунково-платіжній або платіжній відомості, де вказу-ється:
• сума нарахованої заробітної плати;
• надбавки та доплати;
• нарахування відпускних та за листками тимчасової непраце-здатності;
• утримання із заробітної плати.
Відображені бухгалтерськими проведеннями операції з нара-хування заробітної плати, утримань із неї, відрахувань в обов’язкові державні фонди оформляються меморіальними орде-рами.
Усі витрати на оплату праці, у тому числі доплати за кваліфі-кацію та за обсяги робіт, відносяться на витрати того звітного пе-ріоду, коли вони мали місце.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)