Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 12.4. ОБЛІК ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

12.4. ОБЛІК ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ


Доходи та витрати банку впродовж року обліковуються мето-дом накопичення, тобто записи за рахунками шостого і сьомого класів ведуться наростаючим підсумком із початку року. В останній робочий день року рахунки доходів і витрат закрива-ються на рахунок обліку фінансового результату діяльності бан-ку. Формування показників проміжної звітності про результати діяльності банку, а також щоденного балансу відбувається на те-хнічному рахунку 5999. Техніка записів за цим рахунком полягає в тому, що наприкінці кожного дня доходи порівнюються з ви-тратами, при цьому рахунки доходів і витрат не закриваються. Залишок на рахунку 5999 подається у звітності, але фактичних проведень за цим рахунком не виконується. Механізм визначення поточного (проміжного) фінансового результату є таким самим, як і при визначенні результату за рік. Зрозуміло, що в тому разі, коли потрібно уточнити записи, які стосуються звітного періоду, роблять коригувальні проведення з метою забезпечення реально-сті відображення фінансового результату діяльності банку.
Отже, в останній робочий день року залишки за рахунками доходів і витрат, нагромаджені з початку року, закриваються:
• за умови перевищення доходів над витратами — на рахунок 5040 П “Прибуток звітного року, що очікує затвердження”;
• за умови перевищення витрат над доходами — на рахунок 5041 (активний) “Збиток звітного року, що очікує затвердження”.
Якщо результатом діяльності банку за рік є прибуток:
Д-т Рахунки шостого класу «Доходи»;
К-т 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження».
І одночасно:
Д-т 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»
К-т Рахунки сьомого класу «Витрати».
Рахунки 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвер-дження» та 5041 “Збиток звітного року, що очікує затвердження” діють до дати проведення річних зборів акціонерів (засновників). На річних зборах зареєстрований фінансовий результат має бути затверджений. Водночас приймається рішення про розподіл чис-того прибутку після оподаткування.
Після закінчення кожного фінансового року Правління банку подає звіт про свою діяльність для затвердження на загальних зборах акціонерів, а також свої пропозиції щодо розподілу отри-маного прибутку, включаючи пропозиції про збільшення капіта-лу банку.
Порядок розподілу прибутку повинен відповідати чинному законодавству України та засновницьким документам банку.
Прибуток, що підлягає розподілу, розраховується так: чистий прибуток після оподаткування за звітний рік збільшується на ро-змір нерозподіленого і невикористаного прибутку за результата-ми попереднього фінансового року і зменшується на розмір від-рахувань в офіційні резерви, які формуються згідно з чинним законодавством. До офіційних резервів належать: резервний фонд; загальний резерв.
Резервний фонд створюється згідно з чинним законодавством у розмірі не менше 25 % від суми сплаченого акціонерного (ста-тутного) капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить не менше, ніж 5 % від суми чистого прибутку після оподаткування. Після досягнення встановленого розміру резервного фонду, відрахування можуть здійснюватися на підс-таві відповідного рішення акціонерів (засновників). Кошти резе-рвного фонду призначені для покриття можливих збитків від ба-нківської діяльності, а також як спосіб реалізації зобов’язань банку за неможливості забезпечити їх виконання за рахунок ін-ших джерел. Кошти резервного фонду обліковуються на рахунку 5021 «Резервні фонди».
Загальні резерви під певні ризики банку створюються згідно з чинним законодавством і відповідно до нормативних документів Національного банку України, а також якщо це передбачено ста-тутом банку або ж регламентоване спеціальними постановами за-гальних зборів акціонерів. Ці резерви обліковуються на рахунку 5020 «Загальні резерви».
На рівні аналітичного обліку в системі фінансового обліку банк на свій розсуд може відкривати окремі рахунки за видами активів, які забезпечуються повністю або частково власними ко-штами. Наприклад, це може бути фонд надання позик своїм пра-цівникам тощо.
За рахунок прибутків минулих років здійснюються покриття операційних збитків, списання емісійних різниць у разі недостат-ності коштів на рахунку 5010 «Емісійні різниці», компенсація не-гативного результату від операцій з власними акціями.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)