Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 12.5. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ТА ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ БАНКІВ

12.5. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ТА ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ БАНКІВ


Податки — це обов’язкові платежі, що утримуються держа-вою (центральними та місцевими органами влади) з юридичних та фізичних осіб у державний та місцевий бюджети. У податковій системі України податок на прибуток на сьогодні становить най-вагомішу частку надходжень у бюджет серед прямих податків. Визначення об’єкта оподаткування, ставки податку на прибуток, порядку нарахування, термінів сплати регламентуються Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції Закону України від 22 травня 1997 р. № 283/97 ВР зі змінами і доповненнями (далі — Закон).
Банки України, як платники податку на прибуток, ведуть окремий від фінансового податковий облік валових доходів і ва-лових витрат. Об’єктом оподаткування згідно з Законом є прибу-ток, визначений шляхом зменшення скоригованого валового до-ходу звітного періоду на суму валових витрат банку і суму амор-тизаційних відрахувань.
За даними фінансового обліку визначається економічний при-буток банку (різниця між даними за рахунками шостого класу «Доходи» і сьомого класу «Витрати»). Порядок фінансового об-ліку доходів і витрат банку базується на принципах нарахування, відповідності й обережності.
При визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток вживають терміни «валові доходи» та «валові витрати», склад яких відрізняється у ряді випадків від складу доходів і витрат фі-нансового обліку. Наприклад, доходи (витрати), отримані (спла-чені) достроково, у податковому обліку входять до складу вало-вих доходів (витрат) у податковому періоді їх фактичного отримання (сплати), тоді як у фінансовому обліку такі доходи (витрати) відображаються за рахунками доходів (витрат) майбут-ніх періодів (рахунки відповідно 3600 і 3500), а за рахунками шо-стого класу «Доходи» і сьомого класу «Витрати» суми, отримані (сплачені) авансом, поступово відображаються з настанням звіт-ного періоду, до якого вони відносяться.
Валовим доходом є загальна сума доходів банку від усіх видів діяльності, отримана (нарахована) протягом звітного періоду.
З метою правильного нарахування податку на прибуток чітко визначена дата отримання валового доходу. Датою збільшення валових доходів визнається дата події, яка відбулася раніше:
• зарахування коштів від замовника на коррахунок банку або дата оприбуткування коштів у касу банку;
• фактичного надання послуг.
Для визначення доходу від кредитно-депозитних операцій да-тою збільшення валового доходу є дата нарахування процентів, зазначена у договорі.
Валовими витратами банку є сума витрат банку, пов’язаних з його господарською діяльністю, у тому числі витрати, пов’язані з виплатою або нарахуванням процентів за борговими зо-бов’язаннями, орендні платежі, витрати зі страхування кредитних та інших комерційних ризиків, податки, збори та інші обов’язкові платежі, витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, витрати на відрядження. У податковому обліку до валових витрат відносять суми сформованого страхового резерву для по-криття ризиків неповернення основного боргу за нестандартними кредитами в обсязі, що не перевищує 20 % від суми сукупної за-боргованості за кредитами, гарантіями та поруками, фактично наданими дебіторам на останній робочий день звітного податко-вого кварталу.
Податковий облік ведеться з метою нагромадження даних про валові доходи та валові витрати і використовується для складан-ня податкової звітності (декларації про прибуток банківської установи). Податковий облік ведеться наростаючим підсумком з початку року.
Порядок ведення податкового обліку визначається банком са-мостійно.
Податковий облік може здійснюватись:
• позасистемно;
• на рахунках управлінського обліку за восьмим класом;
• на балансових рахунках.
У разі позасистемного ведення обліку валових доходів і вало-вих витрат установа банку здійснює окремий від бухгалтерського податковий облік. При виконанні будь-якої операції, яка згідно з чинним законодавством відноситься до валових доходів або ва-лових витрат, крім проведення за відповідними рахунками бухга-лтерського обліку, необхідно одночасно відобразити її зміст у си-стемі податкового обліку.
При веденні обліку валових доходів і валових витрат на раху-нках управлінського обліку установа банку здійснює податковий облік на окремих рахунках, які відкриваються банком самостійно й до фінансової звітності не включаються. Рахунки для ведення податкового обліку зручніше відкрити у розрізі статей податкової декларації та додатків до неї.
Установа банку може також поєднати бухгалтерський облік із податковим. Для цього достатньо:
• відкрити нові балансові рахунки (номери рахунків визнача-ються банком самостійно), які не включаються до фінансової зві-тності;
• вести аналітичні рахунки доходів і витрат у розрізі оподатко-вуваних і неоподатковуваних сум.
Для відображення щоденної облікової інформації в податко-вому обліку встановлюється відповідність аналітичних рахунків фінансового обліку рахункам податкового обліку. Прибуток до оподаткування визначається щомісячно для сплати авансових платежів, а в кінці податкового періоду (квартал, рік) за необхід-ності здійснюються коригування.
Наприкінці податкового періоду формують податкову декла-рацію з додатками.
В аналітичному обліку ведуться окремі субрахунки до рахунка 7900 для відображення сплаченого та відстроченого податку на прибуток.
У кінці року на рахунку 7900 відображається реальний пода-ток на прибуток.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)