Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> РОЗДІЛ 13. СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ БАНКУ 13.1. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ ПІДГОТОВКИ ТА ПОДАННЯ

РОЗДІЛ 13. СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ БАНКУ 13.1. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ ПІДГОТОВКИ ТА ПОДАННЯ


Завершальним етапом облікового циклу фінансового бухгал-терського обліку є процес складання та подання фінансової звіт-ності. Вона складається як для потреб менеджменту, так і для зо-внішніх користувачів. Як уже зазначалося, основною метою складання фінансових звітів є надання користувачам для прийн-яття економічних рішень повної, правдивої та неупередженої ін-формації про фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки банку.
Повна фінансова звітність банку включає:
балансовий звіт;
звіт про фінансові результати;
звіт про рух грошових коштів;
звіт про власний капітал;
Примітки до фінансових звітів.
Жоден із перелічених звітів окремо не може надати всієї пот-рібної користувачам інформації, а тому всі компоненти фінансо-вої звітності слід інтерпретувати та аналізувати у комплексі.
Насамперед фінансові звіти мають правдиво відображати фі-нансову інформацію щодо банку. Необхідною умовою правдиво-го відображення діяльності банку є подання інформації у певно-му форматі та за показниками, які забезпечують якісні характеристики фінансових звітів.
Основні вимоги щодо форм фінансової звітності банку такі:
• відповідність національним та міжнародним стандартам з бухгалтерського обліку;
• складання на підставі даних бухгалтерського обліку;
• оптимальність за кількістю і складом показників що відо-бражаються у фінансових звітах;
• розкриття кількісних та якісних характеристик господарсь-кого факту, явища чи процесу, які відображаються у фінансовому звіті;
• зручність формату форм фінансової звітності для заповнен-ня, розроблення та створення програм електронної обробки інфо-рмації.
Якісні характеристики визначають ступінь корисності інфор-мації, що містять фінансові звіти. Виділяють такі якісні характе-ристики фінансової інформації: дохідливість, доречність, досто-вірність і зіставність.
1. Дохідливість — це якість інформації. Інформація, що включена до форм звітності має бути зрозумілою користувачам. Однак це не означає, що користувачі зможуть правильно зрозумі-ти зміст фінансових звітів без необхідних базових знань у галузі банківського бізнесу, економіки та бухгалтерського обліку. Тому інформація про складні поняття, яка є корисною для прийняття рішень, не повинна виключатись із звітності через складність ро-зуміння її окремими користувачами. Отже, інформація, яка пода-ється у фінансових звітах, має бути розрахована на її розуміння та однозначне тлумачення користувачами.
2. Доречність означає здатність інформації впливати на рі-шення, що приймаються. Для користувачів інформація є дореч-ною, якщо вона дає їм змогу оцінити минулі, поточні події та зробити прогноз майбутніх подій і виходячи з отриманих виснов-ків прийняти обґрунтоване економічне рішення щодо діяльності банку. Доречність інформації визначається її суттєвістю, своє-часністю та можливістю використання для прогнозування.
Звітна інформація вважається суттєвою тоді, коли її упущен-ня або неправильний виклад можуть вплинути на реальну оцінку діяльності банку та його фінансовий стан.
Фінансові звіти мають бути надані користувачам своєчасно, тобто у строки, що забезпечують ефективне використання звітної інформації. Найвірогідніша інформація втрачає свою корисність, якщо вона надана користувачам із запізненням. Згідно з терміна-ми подання фінансової звітності, затвердженими чинним законо-давством, квартальна фінансова звітність надається банком не пі-зніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна — не пізніше 18 лютого наступного за звітним року.
Консолідована фінансова звітність має бути надана засновни-кам банку не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та не пізніше 15 квітня наступного за звітним року.
3. Достовірність інформації означає, що вона не містить по-милок та похибок, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності. Вимоги щодо достовірності передбачають:
• сумлінність подання інформації. Кожна стаття звіту повинна з достатньою точністю піддаватись конкретній оцінці;
• змістовність інформації. Відображення максимальних обся-гів інформації в межах форми;
• нейтральність. Подання звітної інформації не повинно мати вибіркового характеру для заздалегідь визначеного результату;
• відповідність. Для недопущення значних недооцінок чи пе-реоцінок окремих елементів звітів необхідна повна точність у ві-дображенні всіх показників діяльності банку.
4. Зіставність інформації означає надання користувачам мо-жливості порівнювати:
• фінансові звіти банку за різні періоди;
• фінансові звіти різних банків.
Передумовою зіставності є наведення звітної інформації по-переднього періоду у фінансових звітах та розкриття інформації про облікову політику та її зміни у примітках.
Склад і порядок заповнення форм, періодичність і строки по-дання фінансової звітності регламентовано законодавством. Пра-вила щодо складання форм фінансові звітності установами банків викладені у “Правилах організації фінансової та статистичної зві-тності банків України”, затверджених постановою Правління На-ціонального банку України № 436 від 12 грудня 1997 р. із зміна-ми і доповненнями; «Інструкції про складання річного фінансового звіту банків України», затвердженій постановою Правління Національного банку України № 545 від 26 грудня 2001 р.; в «Інструкції про складання проміжної (квартальної) фі-нансової звітності банків України», затвердженій постановою Національного банку України № 431 від 12 листопада 2002 р. Ві-дповідальність за складання та надання фінансової звітності несе керівництво банку в особі керівника та головного бухгалтера.
Повним звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік (починається 1 січня і закінчується 31 грудня). Звітний період ще часто називають обліковим періодом. У межах річного облікового періоду або циклу банки складають проміжні фінансові звіти.
Щоденна, місячна і квартальна звітність є проміжною і скла-дається наростаючим підсумком з початку року. Баланс банку складається на кінець останнього дня звітного періоду.
Зверніть увагу: на відміну від підприємств банки складають баланс щоденно. Щоденна звітність подається лише у складі од-нієї форми — Балансу.
Щомісячна фінансова звітність включає дві форми: баланс та звіт про прибутки та збитки. Щомісячний і щоденний баланси складаються за однаковим форматом.
Квартальна звітність включає такі три форми: балансовий звіт; звіт про фінансові результати; примітка «Зобов’язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках».
Найбільш вичерпною та змістовною є річна фінансова звіт-ність, яка надається у повному комплекті: балансовий звіт; звіт про фінансові результати; звіт про рух грошових коштів; звіт про власний капітал; примітки (їх усього 32). Слід зауважити, що ле-вова частка суттєвої та детальної фінансової інформації щодо ба-нку розкривається в примітках. За відсутності доступу до такої інформації об’єктивна та правдива оцінка фінансового стану і ре-зультатів діяльності банку неможлива.
Для зовнішніх користувачів доступна тільки квартальна та рі-чна фінансова звітність. Банки зобов’язані оприлюднювати річну та квартальну фінансову звітність. Такі публікації дають змогу громадськості певною мірою контролювати банки. Квартальна фінансова звітність підлягає публікації протягом місяця, наступ-ного за звітним кварталом. Річний фінансовий звіт банк мусить оприлюднити протягом п’яти місяців після закінчення звітного року разом з аудиторським висновком стосовно її достовірності.
Річна банківська звітність підлягає обов’язковій аудиторській перевірці та підтвердженню незалежним аудитором. Аудитор ви-кладає свою думку тільки щодо того, чи повною мірою фінансові звіти та примітки до них відображають фінансовий стан і резуль-тати діяльності банку. Наявність аудиторського підтвердження фінансової звітності банку дає громадськості додаткові гарантії щодо її правдивості.
Найбільш наочно процес складання фінансової звітності про-стежується за підсумкового узагальнення облікових даних у річ-ному фінансовому звіті.
Процес підготовки до складання та безпосереднє складання форм фінансових звітів включає кілька етапів:
1. Закриття рахунків доходів і витрат банку (шостого класу «Доходи» і сьомого класу «Витрати»);
2. Визначення чистого фінансового результату діяльності бан-ку за звітний період (записи на рахунку 5040 «Прибуток чи зби-ток звітного року, що очікує затвердження»);
3. Підтвердження залишків на рахунках активів, зобов’язань та капіталу через їх інвентаризацію (першого класу «Казначейсь-кі і міжбанківські операції», другого класу «Операції з клієнта-ми», третього класу «Операції з цінними паперами, інші активи і зобов’язання», четвертого класу «Довгострокові вкладення, ос-новні засоби і нематеріальні активи» і п’ятого класу «Капітал ба-нку»).
4. Внесення коригувань за наслідками інвентаризації (у разі виявлення відхилень даних обліку від даних інвентаризації);
5. Складання звіту про фінансові результати, Балансу та інших форм фінансової звітності;
6. Коригування показників звітності та формування Приміток щодо подій після дати балансу.
7. Перевірка узгодженості показників звітності.
Річна фінансова звітність банку складається на підставі даних бухгалтерського обліку банку з урахуванням коригувальних про-ведень за рік. Банки — юридичні особи складають консолідовану річну фінансову звітність. Порядок складання та надання звітно-сті філіями, відділеннями визначається банком самостійно.
Річна фінансова звітність складається у тисячах гривень. Ін-формація у річних фінансових звітах подається порівняно з попе-реднім роком.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)