Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 13.3. МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

13.3. МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Звіт про фінансові результати призначений для обчислення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Вивчаючи параграф 1.2 розділу 1, Ви вже ознайомилися з призначенням цього звіту та усвідомили, яке місце він посідає у системі фінансової звітно-сті. Цей звіт є своєрідним ланцюгом між балансами початку та кінця звітного періоду. Головна мета звіту про фінансові резуль-тати — продемонструвати менеджерам та зовнішнім користува-чам, які доходи отримав банк та які він мав витрати за певний звітний (обліковий період). Отже, зазначений звіт стосується ли-ше певного періоду. Банки складають звіт про фінансові резуль-тати за такі звітні періоди:
• місяць;
• квартал;
• рік.
Місячний і квартальний звіти є проміжними, а річний Звіт про фінансові результати — кінцевим. Він демонструє остаточно одержаний банком за рік фінансовий результат від діяльності: чистий прибуток або збиток.
Методика складання місячного звіту має певні відмінності від методики складання квартального та річного звіту про фінансові результати. Зупинимося на розгляді цих особливостей.
Місячний звіт має назву «Звіт про прибутки та збитки бан-ку». Головна його особливість полягає в тому, що він складаєть-ся за схемою бухгалтерських рахунків для обліку доходів та ви-трат, які передбачені в шостому та сьомому класах плану раху-нків комерційного банку, наростаючим підсумком з початку ро-ку. Цей звіт складається у форматі вертикальної таблиці, яка структурно включає три частини:
• доходи;
• витрати;
• чистий прибуток (збиток).
Місячний звіт про прибутки та збитки складається на базі да-них оборотно-сальдової відомості (сальдової відомості) за рахун-ками третього порядку (групами рахунків), які входять до складу бухгалтерських рахунків шостого та сьомого класів. Доходи та витрати показують у зазначеному Звіті згідно з класифікацією рахунків для їх обліку у шостому та сьомому класах плану раху-нків. У зазначений звіт переносяться кредитові залишки за раху-нками шостого класу і дебетові залишки за рахунками сьомого класу. Формою звіту передбачено визначення проміжних підсум-ків за рахунками другого порядку (розділами). Показник чистого прибутку (збитку) обчислюється як різниця між сумою сукупних доходів та сумою сукупних витрат (142 = 17441 – 17299). Рахун-ки доходів та витрат закриваються тільки один раз на рік в останній робочий день року. Протягом року в проміжних звітах про фінансові результати визначений поточний чистий прибуток (збиток) звітного періоду відображається наростаючим підсум-ком з початку року на тимчасовому рахунку «Поточний фінансо-вий результат».
Квартальний та річний звіти про фінансові результати скла-даються за методом послідовного розрахунку фінансового ре-зультату за звітний період.
Згідно з цим методом у формі квартального та річного звітів передбачено послідовне зіставлення їх статей з метою визначен-ня проміжних показників фінансового результату. Це досягається використанням класифікації доходів і витрат за їх типами та ви-дами діяльності банку. Кожна стаття розраховується через об’єднання залишків за певними рахунками доходів (шостого класу) і витрат (сьомого класу). Для правильного тлумачення впливу проміжних фінансових результатів на кінцевий фінансо-вий результат потрібно уважно вивчити методику їх розрахунку.
Процес розрахунку чистого прибутку (збитку) звітного періо-ду можна поділити на такі етапи:
перший етап — розрахунок валового прибутку (збитку) (п. 8 звіту);
другий етап — розрахунок прибутку (збитку) від здійснених банком операцій (п. 11 звіту);
третій етап — розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності банку до оподаткування (п. 13 звіту);
четвертий етап — розрахунок прибутку (збитку) від звичай-ної діяльності (п. 15 звіту);
п’ятий етап — визначення чистого прибутку (збитку) звітно-го періоду (п. 17 звіту).
З принципами, покладеними в основу побудови звіту про фі-нансові результати, ви ознайомилися, вивчаючи загальну харак-теристику фінансових звітів, викладену у першому розділі. В ос-нову побудови структури звіту покладені такі принципи:
1) класифікація господарської діяльності на звичайну та над-звичайну;
2) обчислення проміжного фінансового результату на базі класифікації доходів і витрат за їх типами та видами діяльності банку;
3) розподіл витрат на прямі та непрямі.
Розглянемо докладніше алгоритм розрахунку кожного з про-міжних показників фінансового результату.
Розрахунок валового прибутку (збитку). У звіті про фінан-сові результати термін «операційний дохід» використаний як си-нонім терміна «валовий прибуток». Застосування терміна «вало-вий прибуток» доцільніше, тому що він відповідає вимогам міжнародних і національних стандартів з бухгалтерського обліку.
Валовий прибуток — це різниця між сумою доходів, одержа-них банком, і сумою витрат, понесених банком від операцій, які здійснюються банком у процесі операційної, інвестиційної та фі-нансової діяльності і які безпосередньо пов’язані з цими операці-ями. Тобто для розрахунку валового прибутку ми приймаємо ти-пи доходів і витрат, що відповідають таким критеріям:
по-перше, це доходи і витрати, які виникають від звичайних банківських операцій з різноманітними фінансовими інструмен-тами та від послуг, що їх супроводжують;
по-друге, існує безпосередній зв’язок між операцією або пос-лугою і доходами чи витратами, одержаними або понесеними від цих операцій або послуг.
Валовий прибуток включає чистий процентний дохід; чистий ко-місійний дохід; чистий торговельний дохід від операцій з інозем-ною валютою, цінними паперами та похідними фінансовими ін-струментами; чистий прибуток від інвестиційних цінних паперів. Розглянемо алгоритм розрахунку валового прибутку
Прибуток від операцій — це різниця між сумою валового прибутку і сумою операційних витрат банку на забезпечення банківської діяльності. Такі операційні витрати банку включають адміністративні витрати і витрати на персонал. До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, які пов’язані з управлінням та обслуговуванням банку, крім витрат на утримання персоналу. Витрати на утримання персоналу охоплюють виплати основної та додаткової заробітної плати, внески на соціальне страхування, пенсійне забезпечення, інші обов’язкові нарахування на заробітну плату, матеріальну допомогу та інші соціальні виплати тощо.
Операційні витрати є найбільшою статтею видатків і значно впливають на розмір чистого прибутку.
Показник «прибуток від операцій» посідає особливе місце в сукупності показників прибутку (збитку), що відображаються у звіті про фінансові результати. Він демонструє здатність банківської установи отримувати доходи від ведення банківського бізнесу
Прибуток від операцій — це різниця між сумою валового прибутку і сумою операційних витрат банку на забезпечення ба-нківської діяльності. Такі операційні витрати банку включають адміністративні витрати і витрати на персонал. До адміністрати-вних витрат належать загальногосподарські витрати, які пов’язані з управлінням та обслуговуванням банку, крім витрат на утримання персоналу. Витрати на утримання персоналу охоп-люють виплати основної та додаткової заробітної плати, внески на соціальне страхування, пенсійне забезпечення, інші обов’язкові нарахування на заробітну плату, матеріальну допомо-гу та інші соціальні виплати тощо.
Операційні витрати є найбільшою статтею видатків і значно впливають на розмір чистого прибутку.
Показник «прибуток від операцій» посідає особливе місце в сукупності показників прибутку (збитку), що відображаються у звіті про фінансові результати. Він демонструє здатність банків-ської установи отримувати доходи від ведення банківського біз-несу
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування роз-раховується як різниця між прибутком від операцій і витратами на відрахування під безнадійні та сумнівні активи.
Витрати на відрахування під безнадійні та сумнівні активи включають відрахування в резерви на покриття втрат за кредита-ми, резерви під знецінення цінних паперів та деякі інші безнадій-ні активи. У сумі відрахувань у резерви частка відрахувань у ре-зерв на покриття втрат за кредитами є основною.
Необхідність відображення відрахувань у резерви окремою статтею у звіті про фінансові результати зумовлено виключним впливом цих витрат на кінцевий фінансовий результат від діяль-ності банку. Вони, як свідчить практика, складають великі суми, і для здійснення цих витрат не потрібні грошові кошти. Зауважи-мо, ці витрати мають негрошову природу.
Чистий прибуток (збиток) банку розраховується шляхом відрахування з суми прибутку від звичайної діяльності суми по-датку на прибуток та додавання суми непередбаченого доходу (витрат).
Показники «чистий прибуток на одну просту акцію» та «ско-ригований чистий прибуток на одну просту акцію» заповнюють тільки банки, які організовані у вигляді акціонерних товариств, і акції яких відкрито продаються та купуються на фондових бір-жах.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)