Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 13.4. МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

13.4. МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ


Метою звіту про рух грошових коштів є надання користува-чам фінансових звітів відомостей для оцінювання спроможності банку генерувати грошові кошти, а також для оцінювання потре-би банку в них.
Звіт про рух грошових коштів відображає джерела отриманих банком готівкових і безготівкових коштів і напрями їх викорис-тання у звітному періоді, а також рух грошових коштів за звітний період залежно від видів діяльності — операційної, фінансової, інвестиційної.
Операційна діяльність — це основна діяльність банку, що дає дохід, а також інші види діяльності, що не входять до складу ін-вестиційної чи фінансової діяльності.
Інвестиційна діяльність — це придбання і продаж довгостро-кових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.
Фінансова діяльність — це діяльність, яка спричиняє зміни розміру та складу власного і запозиченого капіталу банку.
Звіт про рух грошових коштів може складатись одним з двох методів: прямим чи непрямим.
Прямий метод потребує постійного накопичення даних про рух грошових коштів, узагальнення потрібних показників в ана-літичному обліку.
Непрямий метод ґрунтується на максимальному використанні вже підготовлених показників фінансових звітів: балансу та звіту про фінансові результати, та мінімальному використанні даних первинних документів, облікових регістрів та аналітичних і син-тетичних рахунків бухгалтерського обліку.
Банк самостійно обирає метод складання звіту про рух грошо-вих коштів.
Терміни у цьому звіті використовуються у такому значенні:
Грошові кошти — це готівкові кошти в касі та депозити до запитання;
Еквіваленти грошових коштів — це короткострокові високо-ліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик змі-ни вартості;
Грошові потоки (рух коштів) — це надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів;
Негрошові операції — це операції, які не потребують викорис-тання грошових коштів та їх еквівалентів. Негрошовими операці-ями вважаються: формування резерву під наявний актив, аморти-зація дисконту чи премії за цінними паперами, амортизація основних засобів та нематеріальних активів, нараховані але не отримані доходи, нараховані але не сплачені витрати, у тому чи-слі нараховані не сплачені податки, нараховані, але не сплачені виплати працівникам; безоплатне отримання основних засобів.
Звіт про рух грошових коштів за прямим методом передбачає обчислення:
1. Припливу грошових коштів, а саме:
• грошового прибутку;
• зменшення активів;
• збільшення зобов’язань;
• грошового збільшення статутного капіталу.
2. Відпливу грошових коштів, а саме:
• грошового збитку;
• збільшення активів;
• зменшення зобов’язань;
• сплати дивідендів;
• грошового зменшення статутного капіталу.
Форма звіту поділяється на чотири розділи (табл. 13.9):
1) операційна діяльність;
2) інвестиційна діяльність;
3) фінансова діяльність;
4) вплив змін курсів валют.
Величина чистого збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів дорівнює сумі таких статей:
• чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності;
• чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльнос-ті;
• чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності.
При цьому грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року включають суму таких статей:
1) грошові кошти та їх еквіваленти на початок року;
2) чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх екві-валентів;
3) вплив зміни курсів валют (зазначається нереалізований ре-зультат переоцінки іноземної валюти).
Розділ «Операційна діяльність» складається з двох частин:
1) чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку. Ця сума відображає чисте надходження (вибуття) грошових кош-тів у вигляді прибутку (збитку) банку від його діяльності.
2) чистий приплив (відплив) грошових коштів від іншої діяль-ності, яка не належить до інвестиційної та фінансової та відобра-жає збільшення (зменшення) активів і зобов’язань, що виникають унаслідок цієї діяльності.
Форма звіту про рух грошових коштів, складеного за непря-мим методом, включає три розділи:
1) Операційна діяльність;
2) Інвестиційна діяльність;
2) Фінансова діяльність.
Розділ «Операційна діяльність» містить такі показники:
1. Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку. Цей показник відображає чисте надходження (вибуття) грошових коштів у вигляді прибутку (збитку) банку від його діяльності у такий спосіб: негрошові доходи (витрати) віднімаються (дода-ються) від (до) суми чистого прибутку.
2. Чистий приплив (відплив) грошових коштів від іншої діяль-ності, яка не належить до інвестиційної та фінансової. Цей пока-зник відображає збільшення (зменшення) активів і зобов’язань, що виникають унаслідок цієї діяльності.
Різниця між чистим прибутком та чистим грошовим прибут-ком від поточних операцій банку виникає завдяки наявності та-ких статей:
1) негрошові статті доходів і витрат (наприклад, амортизація основних засобів, рух резервів);
2) неопераційні статті доходів та витрат (наприклад, результа-ти від продажу основних засобів);
3) тимчасові різниці між елементами чистого прибутку та пов’язаними з ними грошовими потоками (наприклад, нараху-вання доходів та витрат, амортизація дисконтів та премій).
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквіва-лентів визначається як сума таких статей:
• чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності;
• чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльнос-ті;
• чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності.
При цьому грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року об-числюють як суму таких статей:
1) грошові кошти та їх еквіваленти на початок року;
2) чисте збільшення (зменшення) грошових коштів і їх еквіва-лентів.
Порядок розрахунку деяких статей звіту про рух грошових коштів:
1. Приплив грошових коштів обчислюється через додавання таких показників:
• грошового прибутку;
• зменшення активів;
• збільшення зобов’язань;
• грошового збільшення статутного капіталу.
2. Відплив грошових коштів обчислюється шляхом додавання таких показників:
• грошовий збиток;
• збільшення активів;
• зменшення зобов’язань;
• сплата дивідендів;
• грошове зменшення статутного капіталу.
Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку об-числюється так: з прибутку за звітний період вираховуються всі негрошові потоки за рахунками доходів і витрат (витрати — до-даються, доходи — віднімаються). За всіма рахунками шостого і сьомого класів береться до розрахунку різниця між залишками на кінець та початок звітного періоду.
Грошове збільшення (зменшення) активів банку — це грошо-вий потік, що дорівнює різниці між залишками за активними ра-хунками з вирахуванням контрактивних рахунків на початок і кі-нець звітного періоду та усіх негрошових потоків за рахунками доходів, витрат і капіталу.
Позитивний результат додається до грошових потоків, негати-вний — віднімається.
Грошове збільшення (зменшення) пасивів банку — це грошо-вий потік, що дорівнює різниці між залишками за пасивними ра-хунками з вирахуванням контрпасивних рахунків на початок і кі-нець звітного періоду та усіх негрошових потоків за рахунками доходів та витрат.
Позитивний результат додається до грошових потоків, негати-вний — віднімається.
За всіма рахунками береться різниця між залишками на кінець і початок періоду. Ураховуючи, що початком періоду є 1 січня кожного року, сума залишків на початок періоду за шостим кла-сом «Доходи» та сьомим «Витрати» дорівнює нулю.
За принципом повноти висвітлення фінансова звітність по-винна містити всю інформацію про фактичні і потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на управлінські рішення.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)