Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 14.2. ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКИЙ АУДИТ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

14.2. ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКИЙ АУДИТ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ


Під розрахунково-касовим обслуговуванням банку розуміємо приймання, видачу і збереження грошових знаків. Його здійсню-ють через операційну касу банку, до складу якої (залежно від кі-лькості клієнтів і обсягів операцій) можуть входити прибуткові й видаткові каси, прибутково-видаткові каси, каси розміну грошей, вечірні каси та каси перерахунку грошової виручки.
Облік касових операцій у банках України регламентується:
1. Інструкцією Національного банку України щодо організації емісійно-касової роботи в установах банків України за № 129 від 7 квітня 1994 р. (з наступними змінами і доповненнями);
2. Інструкцією Національного банку України щодо організації роботи з готівкового обігу установами банків України за № 69 від 19 лютого 2001 р. (з подальшими змінами і доповненнями).
Перелічені нормативні документи передбачають:
• загальний порядок ведення касових операцій;
• правила зберігання грошових знаків;
• правила перевезення грошових знаків;
• порядок заміни і знищення пошкоджених банкнот і монет;
• порядок складання і подання звітності по касі.
Документальними джерелами для здійснення внутрішнього аудиторського контролю касових операцій є:
• первинні касові документи;
• касові журнали на прибуток і видатки;
• касові книги;
• довідки касирів прибуткових і видаткових кас;
• виписки з особистих рахунків клієнтів, журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів.
Деякі фахівці з банківського аудиту, зокрема доцент Фінансо-вої академії при уряді Російської Федерації С. О. Горіна (див. список літератури в кінці підручника), радить планувати і прово-дити аудит касових операцій на основі програмноконтрольної оцінкової таблиці. За своєю побудовою вона є не тільки перелі-ком питань, які необхідно з’ясувати під час перевірки, не лише розкриває технологію аудиторського процесу касових операцій, а й дає можливість здійснювати їх оцінку щодо законності, доціль-ності й правильності документального оформлення.
З урахуванням спеціалізації банку, обсягів тих чи інших опе-рацій, замовлень керівництва тощо у наведеній таблиці кількість питань, які необхідно з’ясувати, може змінюватися.
По закінченні перевірки касових операцій здійснюється оцінка стану їх організації та ведення обліку і розробляються управлін-ські або адміністративні заходи щодо ліквідації порушень і недо-ліків та облікові заходи щодо вдосконалення облікового контро-лю.
Досвід свідчить, що найтиповішими порушеннями, виявлени-ми під час перевірки касових операцій, бувають:
• порушення ліміту каси;
• порушення граничних норм розрахунку готівкою грошей;
• неправильне документування і ведення касових операцій;
• виправлення в прибуткових і видаткових касових докумен-тах;
• несвоєчасне проведення інвентаризації каси тощо.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)