Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 14.4. ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКИЙ АУДИТ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

14.4. ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКИЙ АУДИТ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ


Проведення аудиту кредитних операцій передбачає три осно-вні напрями роботи:
• перевірка відповідності дій банку правовому полю, що рег-ламентує кредитну роботу;
• вивчення якості кредитної роботи на всіх рівнях;
• вивчення якості безпосередньо кредитного портфелю.
Закон України «Про банки та банківську діяльність» як креди-тні розглядає операції (стаття 49):
• розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.;
• організацію купівлі та продажу цінних паперів за доручен-ням клієнтів;
• здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);
• надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
• придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошо-вій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);
• лізинг.
Відповідно, під час аудиту кредитних операцій необхідно провести аналіз операцій за такими напрямами:
• надання міжбанківських кредитів;
• надання кредитів юридичним особам, у тому числі фізичним особам, що зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльнос-ті;
• надання кредитів фізичним особам;
• факторингові операції;
• лізингові операції;
• операції з надання гарантій та порук;
• активні операції з цінними паперами (у тому числі операції «РЕПО», операції з купівлі та продажу цінних паперів у портфелі на продаж та портфелі на інвестиції, та ін.).
Виходячи з визначених завдань та напрямів пропонується та-кий механізм (програма) здійснення внутрішньобанківського ау-диту кредитних операцій
Проведення перевірки згідно з програмою, що пропонується, дасть можливість зробити висновки та надати рекомендації й пропозиції щодо якості прийняття рішень, організації кредитної роботи. Крім того, перевірка допоможе визначити реальний стан кредитного портфеля банку.
У процесі реалізації програми перевірки доцільно особливу увагу звернути на найпоширеніші помилки та недоліки у кредит-ній роботі:
1. Недостатній аналіз програми, що пропонується до кредиту-вання, на стадії прийняття рішення про доцільність проведення операцій.
2. Відсутність документально оформлених експертних висно-вків, на підставі яких приймається рішення.
3. Відсутність документів про перевірку забезпечення, відсут-ність експертної оцінки забезпечення.
4. Невідповідність кредитних договорів, договорів застави, інших договорів чинному законодавству, що може призвести до визнання їх недійсними.
5. Відсутність перевірки повноважень осіб, що підписують до-говори з боку позичальника.
6. Помилки у нарахуванні процентів.
7. Несвоєчасність урахування на позабалансових рахунках за-безпечення.
8. Несвоєчасність віднесення несплачених в установлений строк відсотків на відповідні рахунки.
9. Несвоєчасність та неправомірність перенесення позичкової заборгованості на рахунки пролонгації, прострочення, сумнівної заборгованості.
10. Несвоєчасність внесення застави до Державного реєстру застав рухомого майна.
11. Помилки в класифікації кредитів за рівнем кредитного ри-зику.
12. Помилки у врахуванні забезпечення під час розрахунку суми резервів, що підлягає формуванню.
13. Неправомірність та несвоєчасність використання резервів.
Як свідчить практика, у кредитних справах найчастіше відсу-тні:
• документи, що підтверджують цільове використання кредит-них коштів;
• акти перевірки цільового використання;
• акти перевірки стану забезпечення;
• акти перевірки фінансового стану позичальника у період кредитування;
• актуальна фінансова звітність позичальника.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)