Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит (Савченко В. Я.) скачати онлайн-> ВСТУП

ВСТУП


Дисципліна «Аудит» є базовою для підготовки фахівців з бухгалтерського обліку та аудиту. У практичній діяльності за допомогою аудиту реалізується одна з найважливіших функцій управління — функція незалежного фінансового контролю (експертизи) фінансово-господар¬ської діяльності суб’єктів підприємництва.
Мета вивчення дисципліни — оволодіння студентами базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок проведення аудиту (незалежної перевірки фінансової звітності) і виконання інших
видів аудиторських послуг (супутніх аудиту робіт
з економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності).
Основні завдання вивчення дисципліни:
• засвоєння теоретичних основ функціонування ауди¬ту як невід’ємного для ринкової економічної системи інституту незалежного фінансового контролю;
• вивчення та засвоєння законодавчих актів, норматив¬но-інструктивних документів, Міжнародних стандартів
і Національних нормативів аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів;
• набуття практичних навичок з організації і планування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, надання аудиторських послуг, оформлення робочих та підсумкових документів аудитора.
Вивчення дисципліни «Аудит» базується на фун-
даментальних знаннях з таких дисциплін, як «Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Економічна статистика», «Фінанси підприємств», «Економічний аналіз» та інших.
Результатом вивчення дисципліни «Аудит» повинно стати не тільки засвоєння знань з теоретичних основ функціонування інституту аудиту в ринкових економічних умовах та набуття практичних навичок самостійного творчого мислення при підготовці і проведенні аудиторських процедур, а й осмислення того факту, що аудитори в усьому світі виконують важливу суспільну функцію підтвердження достовірності фінансової інформації та допомагають користувачам приймати правильні управлінські рішення. Тому студенти повинні опанувати етичні норми поведінки аудиторів у суспільстві.
Успішне опанування теоретичних знань та практичних навичок потребує наполегливої самостійної творчої роботи студентів, чому допоможе запропонований навчальний посібник.
Інформаційною базою підготовки посібника є законодавчі акти, що діють в Україні, нормативно-інструктивні документи, насам-
перед Міжнародні стандарти та Національні нормативи аудиту,
Кодекс професійної етики аудиторів, спеціальна література вітчизняних та зарубіжних авторів, професійний досвід викладацької та практичної діяльності авторського колективу.
Навчальний посібник підготовлено колективом кафедри аудиту КНЕУ у складі: В. Я. Савченко (керівник авторського ко-
лективу, теми: 5 і 15 (у співавторстві із О. А. Петрик); 16, 17); В. О. Зотов (вступ, теми 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14); В. Я. Савченко, О. А. Петрик, І. Ю. Чумакова, В. О. Зотов,
С. А. Ки¬риленко (навчальні завдання до всіх тем).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит (Савченко В. Я.)