Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит (Савченко В. Я.) скачати онлайн-> Тема 12. Аудит пасивів 12.1. Методичні поради до вивчення теми

Тема 12. Аудит пасивів 12.1. Методичні поради до вивчення теми


Вивчення теми передбачає розгляд таких питань:
• аудит доходів і фінансових результатів;
• аудит власного капіталу та забезпечення зобов’язань;
• аудит довгострокових зобов’язань;
• аудит поточних зобов’язань.
Вивчення теми, так само як і попередньої, доцільно почати з оз-
найомлення з законодавчо-нормативними документами, які регулюють організацію і методику бухгалтерського обліку та аудиту. Необхідно поновити в пам’яті особливості обліку основних видів пасивів, а потім перейти до вивчення окремих питань за відомою схемою:
завдання аудиту, джерела інформації, аудиторські процедури.
Завдання аудиту доходів і фінансових результатів:
• перевірка правильності визначення і відображення в обліку доходів і фінансових результатів;
• перевірка правильності і достовірності відображення доходів і фінансових результатів у фінансовій звітності.
Джерела інформації для формування аудиторських доказів при аудиті доходів і фінансових результатів:
1) наказ про облікову політику;
2) внутрішні нормативні документи стосовно формування доходів і фінансових результатів та порядок їх використання;
3) первинні документи з формування та обліку доходів і фінансових результатів (договори, накладні, рахунки-фактури, виписки банку, реєстри кредитових платіжних документів, цінні папери, ре¬єстри та сертифікати цінних паперів, податкові накладні, книги об¬ліку продажу товарів, робіт, послуг);
4) облікові регістри з обліку доходів і фінансових результатів (журнали і відомості по рахунках, оборотні відомості, головна книга);
5) фінансова звітність та примітки до неї.
Аудиторські процедури при аудиті доходів і фінансових
результатів:
1) дослідження системи формування доходів та організації їх обліку (види доходів, які є характерними для суб’єкта господарювання, порядок віднесення доходів на рахунки бухгалтерського обліку, умови поставок покупцям готової продукції, товарів);
2) перевірка правильності оцінки відвантаженої (реалізованої) продукції, товарів, робіт, послуг та відображення доходів від реалізації на рахунках бухгалтерського обліку;
3) перевірка правильності визначення та віднесення на ра¬хунки доходів собівартості реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;
4) перевірка правильності обліку продукції, товарів, які передаються іншим суб’єктам господарювання для реалізації на комісійних та інших подібних умовах;
5) перевірка правильності віднесення на рахунок доходів витрат на збут;
6) перевірка наявності роздільного обліку доходів, які одержуються від здійснення різних видів діяльності;
7) перевірка правильності визначення та відображення в обліку доходів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг за товарно-обмінними операціями;
8) перевірка правильності визначення та відображення в об¬ліку доходів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг з ек¬спортних поставок;
9) перевірка правильності обчислення та відображення в обліку податкових зобов’язань з ПДВ, акцизного збору при реалізації різних видів продукції, товарів;
10) перевірка правильності відображення в обліку результатів взаємозаліків згідно з актами;
11) перевірка правильності визначення фінансового результату від різних видів діяльності, а саме:
— реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;
— реалізації необоротних активів;
— своєчасності віднесених доходів майбутніх періодів на фінансовий результат звітного періоду;
— орендних операцій;
— фінансових доходів;
— доходів (втрат) від надзвичайних операцій.
12) перевірка правильності та обґрунтованості відображення в обліку фінансових санкцій, пені, неустоєк за порушення законодавства, умов договорів;
13) перевірка правильності визначення бази оподаткування при¬бутку, нарахування та відображення в обліку податку на прибуток;
14) перевірка правильності відображення доходів і фінансових результатів у журналах, відомостях, головній книзі і документах фінансової звітності.
Завдання аудиту власного капіталу та забезпечення зо-
бов’язань:
• перевірка правильності формування та відображення в обліку власного капіталу та забезпечення зобов’язань;
• перевірка правильності відображення власного капіталу та забезпечення зобов’язань у фінансовій звітності.
Джерела інформації при аудиті власного капіталу та забезпечення зобов’язань:
1) установчі документи (установчий договір, статут, протоколи зборів засновників, учасників, акціонерів);
2) внутрішні нормативні документи (наказ про облікову політику, положення про організацію та оплату праці, про функціону¬вання окремих служб підприємства, у тому числі обліково-еконо¬мічної та інших, про використання прибутку тощо);
3) документи з формування статутного капіталу (надходження коштів, матеріальних цінностей від засновників-учасників та інші первинні документи);
4) бухгалтерські регістри обліку власного капіталу, забезпечення зобов’язань, розрахунків з учасниками (журнали, відомості, оборотні відомості, головна книга);
5) документи фінансової звітності.
Аудиторські процедури при аудиті власного капіталу та забезпечення зобов’язань:
1) дослідження установчих документів, оцінка відповідності їх змісту законодавчим вимогам;
2) оцінка відповідності організації обліку власного капіталу (статутного, резервного, додаткового та інших нормативним вимогам);
3) перевірка правильності формування статутного, пайового та резервного капіталу відповідно до установчих документів та нормативних вимог;
4) перевірка правильності відображення в обліку величини статутного капіталу та її змін;
5) перевірка формування статутного капіталу в іноземній валюті;
6) перевірка правильності формування та відображення в обліку додаткового капіталу;
7) перевірка правильності відображення в обліку неоплаченого та вилученого капіталу;
8) перевірка відповідності аналітичного обліку, статутного, пайового та резервного капіталу первинним документам, синтетичному обліку, записам у головну книгу та оборотну відомість;
9) перевірка правильності формування та відображення в обліку забезпечення майбутніх витрат і платежів (забезпечення виплат відпусток, додаткового пенсійного забезпечення, забезпечення гарантійних зобов’язань, забезпечення інших витрат і платежів);
10) перевірка правильності формування та відображення в обліку цільового фінансування і цільових надходжень (субсидій, асигнування з бюджету й позабюджетних фондів, цільових внес¬ків фізичних та юридичних осіб тощо);
11) перевірка відповідності аналітичного, синтетичного обліку записам в головну книгу та оборотні відомості;
12) перевірка правильності відображення інформації про власний капітал та забезпечення зобов’язань у фінансовій звітності та примітках до неї.
Завдання аудиту довгострокових зобов’язань:
• перевірка реальності існування довгострокових зобов’язань;
• перевірка правильності документального оформлення довгострокових зобов’язань;
• перевірка правильності та достовірності відображення інфор¬мації про довгострокові зобов’язання в бухгалтерському обліку
і фінансовій звітності.
Джерела інформації при аудиті довгострокових зобов’язань:
1) наказ про облікову політику;
2) кредитні договори з банками;
3) розрахунки платежів;
4) банківські виписки;
5) векселі, облігації та документи про їх використання;
6) договори довгострокової оренди;
7) документи оформлення відстрочених податкових та інших довгострокових зобов’язань;
8) регістри аналітичного та синтетичного обліку, головна книга, документи фінансової звітності.
Аудиторські процедури при аудиті довгострокових зобов’язань:
1) перевірка наявності і відповідності законодавству договорів кредитування;
2) перевірка правильності відображення в обліку довгострокових позик (довгострокових кредитів банків у національній та іноземній валюті, відстрочених довгострокових кредитів та інших довгострокових позик);
3) перевірка відповідності інформації про довгострокові позики в регістрах аналітичного, синтетичного обліку, в головній книзі, оборотних відомостях і фінансовій звітності;
4) перевірка правильності і достовірності обліку довгострокових векселів виданих, відповідності аналітичного і синтетичного обліку записам у головній книзі, оборотних відомостях і фінансовій звітності;
5) перевірка правильності і достовірності обліку довгострокових зобов’язань за облігаціями (зобов’язань за облігаціями, премій та дис¬конту за випущеними облігаціями), відповідності інформації про дов¬гострокові зобов’язання в регістрах аналітичного та синтетичного обліку, головній книзі, оборотних відомостях та фінансовій звітності;
6) перевірка правильності документального оформлення довгострокових зобов’язань з оренди (фінансової оренди, оренди цілісних майнових комплексів) та їх відображення в регістрах аналітичного та синтетичного обліку, головній книзі, оборотних ві¬домостях і документах фінансової звітності;
7) перевірка правильності документального оформлення та відображення в регістрах бухгалтерського обліку і документах фінансової звітності інформації про відстрочені податкові та інші довгострокові зобов’язання.
Завдання аудиту поточних зобов’язань:
• перевірка реальності існування поточних зобов’язань на визначену дату;
• перевірка права власності та правильності оцінки поточних зобов’язань;
• перевірка правильності їх документального оформлення;
• перевірка законності і правильності відображення в обліку;
• перевірка правильності і достовірності подання інформації про поточні зобов’язання у фінансовій звітності.
Джерела інформації для формування аудиторських доказів при аудиті поточних зобов’язань:
1) наказ про облікову політику та інші накази;
2) кредитні договори та документи про відстрочку повернення короткострокових позик, розрахунки платежів;
3) договори оренди, договори з постачальниками (договори поставок) та договори з підрядчиками (підрядні договори на виконання будівельних, монтажних робіт та надання різних послуг, договори з покупцями і замовниками, договори з навчальними закладами, договори з наймачами квартир, дого-
вори з батьками дітей за відвідання дитячих закладів та інші
договори);
4) короткострокові векселі та документи про їх використання;
5) реєстраційні документи платників податків, обов’язкових внесків із соціального страхування та інших обов’язкових пла¬тежів;
6) установчі документи, реєстри акціонерів, учасників, документи (протоколи та ін.) загальних зборів акціонерів, засновників, учасників;
7) бухгалтерські документи (виписки банків, розрахункові та платіжні відомості по рахунках з оплати праці, розрахунках з учасниками, облікові регістри (журнали, відомості, головна книга);
8) документи податкової звітності (розрахунки платежів, податкові декларації та додатки до них, розрахунки обов’язкових соціальних внесків);
9) документи фінансової звітності.
Аудиторські процедури при аудиті поточних зобов’язань:
1) перевірка наявності і відповідності законодавству таких договорів:
— кредитних;
— орендних;
— підрядних;
— з навчальними закладами;
— з наймачами квартир;
— з батьками, діти яких відвідують дитячі заклади;
— інших;
2) перевірка правильності і достовірності відображення в обліку короткострокових позик (короткострокових кредитів банків у національній валюті та іноземній валюті, відстрочених короткострокових кредитів та прострочених позик);
3) перевірка відповідності інформації про короткострокові позики в регістрах аналітичного та синтетичного обліку, головній книзі, оборотних відомостях і фінансовій звітності;
4) перевірка правильності і достовірності відображення в обліку поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями;
5) перевірка відповідності інформації про поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в регістрах аналітичного та синтетичного обліку, головній книзі, оборотних відомостях і фінансовій звітності;
6) перевірка правильності і достовірності обліку короткострокових векселів виданих, відповідності аналітичного та синтетичного обліку записам у головній книзі, оборотних відомостях і фінансовій звітності;
7) перевірка правильності і достовірності обліку розрахунків з постачальниками та підрядчиками, відповідності аналітичного та синтетичного обліку записам у головній книзі, оборотних відомостях і фінансовій звітності, відповідності бухгалтерського обліку розрахунків умовам договорів та законодавству;
8) перевірка правильності і достовірності визначення бази для розрахунків за податками та обов’язковими внесками і платежами (за окремими їх видами);
9) перевірка правильності і достовірності обліку розрахунків за податками, обов’язковими платежами, податкових зобов’язань та податкового кредиту, відповідності їх аналітичного та синтетичного обліку записам у головній книзі, оборотних відомостях і фінансовій звітності.
10) перевірка правильності і достовірності обліку розрахунків за страхуванням (пенсійним, на випадок безробіття, тимчасової непрацездатності, від нещасних випадків на виробництві, індивідуальним страхуванням персоналу, страхуванням майна та іншими розрахунками за страхуванням), відповідності їх аналітичного та синтетичного обліку записам у головній книзі, оборотних відомостях, інформації, наведеної в документах фінансової звітності;
11) перевірка наявного облікового та необлікового складу
персоналу підприємства, документів з обліку праці та її оплати, нарахування заробітної плати й додаткових виплат та пра¬виль¬ності і достовірності її відображення в регістрах аналітичного та синтетичного обліку, відповідності записам у головній книзі, оборотних відомостях та документах фінансової звітності;
12) перевірка правильності і достовірності інформації про розрахунки з учасниками в регістрах аналітичного та синтетичного обліку, відповідності цієї інформації записам у головній книзі, оборотній відомості та фінансовій звітності;
13) перевірка правильності і достовірності відображення в об¬ліку розрахунків за іншими операціями (за авансами одержаними, внутрішніх розрахунків, внутрішньогосподарських розрахунків, роз¬рахунків за нарахованими відсотками по товарних кредитах, оренд¬них та інших операціях, розрахунків з іншими кредиторами). Пере¬вірка відповідності інформації про розрахунки за іншими опера¬ціями в регістрах аналітичного та синтетичного обліку, головній книзі, оборотних відомостях і фінансовій звітності.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит (Савченко В. Я.)