Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит (Савченко В. Я.) скачати онлайн-> Аудиторські послуги 14.1. Методичні поради до вивчення теми

Аудиторські послуги 14.1. Методичні поради до вивчення теми


Вивчення теми передбачає розгляд таких питань:
• поняття аудиторських послуг та їх види;
• організація аудиторських послуг;
• роботи та підсумкові документи аудитора з аудиторських послуг.
Згідно із Законом України «Про аудиторську діяльність»,
Національними нормативами аудиту та нормативними документами Аудиторської палати України [1; 3; 4] аудиторські послуги являють собою послуги, які є супутніми аудиту і передбачають послуги як контрольного характеру (перевірки), так і інформаційного характеру, а також послуги щодо ведення бухгалтерського обліку, складання звітності та інших робіт, пов’язаних з економіко-правовим забезпеченням підприємництва.
Ряд послуг, які надає аудитор економічним суб’єктам, не протирічать фундаментальним принципам аудиту. Тому їх надання не може бути причиною неможливості проведення аудиту фінансової звітності господарюючих суб’єктів, яким ці послуги надано.
Надання ж інших послуг порушує фундаментальні принципи аудиту, перш за все принципи незалежності та об’єктивності.
Тому надання таких послуг несумісне з проведенням обов’яз¬кового аудиту фінансової звітності того господарюючого суб’єк¬та, якому надано такі послуги. У такому випадку надання цих послуг може бути здійснено одним суб’єктом аудиторської діяльності (аудитором), а обов’язкова аудиторська перевірка фінансової звітності повинна бути проведена іншим суб’єктом аудиторської діяльності.
Класифікацію аудиторських послуг подано на рис. 14.1.
Аудиторські послуги, які є сумісними з обов’язковим аудитом фінансової звітності, поділяються на дві групи:
• супутні аудиторські послуги;
• інші аудиторські послуги.
Надання послуг першої групи регулюється Міжнародними стандартами та Національними нормативами аудиту [2, с. 910—930; 3, с. 9—11; 144—215]. Порядок надання послуг другої гру-
пи регулюється тими чи іншими законодавчими актами залежно від виду послуг. Так, послуги з проведення судово-бухгалтер¬ських експертиз регулюються Законом України «Про судову ек¬спертизу», представницькі послуги — цивільно-процесуальним, господарсько-процесуальним (арбітражним) кодексом України.
Деякі види послуг потребують наявності відповідної кваліфікації (наприклад, кваліфікації оцінника майна), інші — погод¬ження або дозволу Аудиторської палати України.
Надання послуг, які несумісні з проведенням обов’язкового аудиту фінансової звітності, регулюється нормами цивільного права, законодавчими актами та нормативно-інструктивними документами, які регулюють організацію обліково-економічної роботи господарюючих суб’єктів та підготовку бухгалтерської звіт¬ності (фінансової, податкової, статистичної).
Перелік аудиторських послуг має бути поданим в установчих документах суб’єктів аудиторської діяльності.
Роботи, послуги, які не віднесено до аудиторських, суб’єк¬там аудиторської діяльності виконувати та надавати заборо-
нено.
У процесі організації, планування, надання аудиторських послуг необхідно керуватись названими та іншими відповідними нормативними документами, у тому числі Міжнародними стандартами та Національними нормативами аудиту [2, с. 910—930;
3, с. 9—11; 194—215].
Залежно від виду аудиторських послуг при їх наданні оформлюються ті чи інші робочі та підсумкові документи, які за порядком підготовки, формою і змістом повинні відповідати законо-
давчим і нормативним вимогам. Більшість аудиторських послуг є предметом інших економічних дисциплін (функцій управління), які включено до навчальних планів підготовки бакалаврів і які студенти вивчають окремо. Тому при вивченні теми необхідно повторити відповідні теми з інших дисциплін та опрацювати рекомендовану літературу.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит (Савченко В. Я.)