Зміст


Слово до читача

Вступ до академічного курсу

РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

ГЛАВА 1. Основні етапи історичного розвитку адміністративного права
§ 1. Виникнення засад адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права
§ 2. Формування науки адміністративного правав європейських країнах
§ 3. Ознаки рецепції римського публічного права у становленні сучасного адміністративного права

ГЛАВА 2. Становлення і розвиток українського адміністративного права
§ 1. Правове регулювання управління на теренах України в період середньовіччя і Нового часу
§ 2. Зародження і становлення наукових засад поліцейського та адміністративного права
§ 3. Українська адміністративно-правова наука і практика на початку XX ст.
§ 4. Українська наука адміністративного права радянського періоду
§ 5. Формування адміністративно-правової науки у незалежній Україні

РОЗДІЛ ІІ. ВИКОНАВЧА ВЛАДА, ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ГЛАВА 3. Виконавча влада і державне управління
§ 1. Виконавча влада як гілка державної влади та її управлінська спрямованість
§ 2. Управління: загальне поняття і соціальна природа
§ 3. Поняття державного управління у широкому і вузькому розумінні
§ 4. Співвідношення державного управління і виконавчої влади
§ 5. Державне регулювання і державне управління: співвідношення понять

ГЛАВА 4. Предмет, метод і принципи адміністративного права
§ 1. Необхідність уточнення традиційного погляду на предмет адміністративного права
§ 2. Предмет адміністративного права: сучасне визначення
§ 3. Метод адміністративного права
§ 4. Сучасна трансформація методу адміністративного права
§ 5. Принципи адміністративного права

ГЛАВА 5. Адміністративно-правова наука і науки про управління
§ 1. Українська наука адміністративного права на сучасному етапі
§ 2. Науки про управління та організаційна наука
§ 3. Порівняльно-правовий метод у науці адміністративного права
§ 4. Навчальний курс адміністративного права

РОЗДІЛ III. НОРМИ, СИСТЕМА І ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

ГЛАВА 6. Норми адміністративного права
§ 1. Поняття і структура норм адміністративного права
§ 2. Зростання ролі адміністративно-правових норм у регулюванні управлінських відносин
§ 3. Дія адміністративно-правових норм
§ 4. Види адміністративно-правових норм

ГЛАВА 7. Система адміністративного права та його місце в українській правовій системі
§ 1. Система адміністративного права: поняття і зміст
§ 2. Підгалузі та інститути в системі адміністративного права
§ 3. Адміністративне право — галузь публічного права
§ 4. Зв’язки адміністративного права з іншими галузями українського права

ГЛАВА 8. Джерела адміністративного права та адміністративне законодавство
§ 1. Поняття джерел адміністративного права
§ 2. Види джерел адміністративного права
§ 3. Адміністративне законодавство і форми його систематизації
§ 4. Кодифікація як провідна форма систематизації адміністративного законодавства
§ 5. Адміністративний кодекс УРСР 1927 p.: з досвіду створення і реалізації

РОЗДІЛ IV. РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОЮ ПРАВА ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

ГЛАВА 9. Реалізація адміністративно-правових норм
§ 1. Поняття і форми реалізації адміністративно-правових норм
§ 2. Застосування адміністративно-правових норм як особлива форма їх реалізації
§ 3. Основні риси правозастосовчої діяльності

ГЛАВА 10. Адміністративно-правові відносини
§ 1. Категорія “адміністративно-правові відносини” у науці адміністративного права
§ 2. Поняття і зміст адміністративно-правових відносин
§ 3. Адміністративно-правові відносини і юридичні факти
§ 4. Види адміністративно-правових відносин
§ 5. Державно-управлінські відносини у складі адміністративних правовідносин

РОЗДІЛ V. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

ГЛАВА 11. Загальна характеристика суб’єктів адміністративного права
§ 1. Поняття і види суб’єктів адміністративного права
§ 2. Поняття адміністративної правосуб’єктності та адміністративно-правового статусу

ГЛАВА 12. Фізичні особи: адміністративно-правовий статус
§ 1. Фізична особа як суб’єкт адміністративного права: співвідношення дефініцій
§ 2. Адміністративно-правовий статус громадян та інших фізичних осіб
§ 3. Врахування вимог Європейської конвенції з прав людини

ГЛАВА 13. Органи виконавчої влади: поняття, система, адміністративно-правовий статус
§ 1. Поняття і види органів виконавчої влади
§ 2. Система органів виконавчої влади та основні засади її структурної побудови
§ 3. Президент України і система органів виконавчої влади
§ 4. Кабінет Міністрів України
§ 5. Центральні органи виконавчої влади
§ 6. Місцеві органи виконавчої влади
§ 7. Органи виконавчої влади у світлі адміністративної реформи в Україні

ГЛАВА 14. Адміністративно-правовий статус інших державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій та підприємств
§ 1. Адміністративно-правовий статус інших (крім органів виконавчої влади) державних органів
§ 2. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування
§ 3. Адміністративно-правовий статус службовців державних органів і органів місцевого самоврядування
§ 4. Об’єднання громадян та їх адміністративно-правовий статус
§ 5. Основні риси адміністративно-правового статусу підприємств, установ, організацій

РОЗДІЛ VI. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

ГЛАВА 15. Функції, компетенція і режими діяльності органів виконавчої влади
§ 1. Діяльність органів виконавчої влади: загальна характеристика змісту і форм
§ 2. Функції і компетенція органів виконавчої влади
§ 3. Адміністративний розсуд у діяльності органів виконавчої влади
§ 4. Адміністративно-правові режими

ГЛАВА 16. Форми державного управління
§ 1. Поняття і види форм державного управління
§ 2. Поняття і види правових актів управління; вимоги, що ставляться до них
§ 3. Порядок прийняття та чинність правових актів управління
§ 4. Адміністративні договори

ГЛАВА 17. Методи державного управління
§ 1. Поняття методів державного управління
§ 2. Види методів державного управління
§ 3. Правова форма методів державного управління

РОЗДІЛ VII. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА ЇЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ГЛАВА 18. Організаційно-правові засади державної служби
§ 1. Служба у суспільстві та державна служба
§ 2. Поняття посади і посадової особи, класифікація посад
§ 3. Управління державною службою
§ 4. Служба в органах місцевого самоврядування: загальна характеристика

ГЛАВА 19. Складові елементи інституту державної служби
§ 1. Проходження державної служби: загальне поняття
§ 2. Стадії проходження державної служби
§ 3. Соціальне забезпечення державних службовців
§ 4. Дисциплінарна відповідальність державних службовців
§ 5. Особливості дисциплінарної відповідальності окремих видів державних службовців

РОЗДІЛ VIII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

ГЛАВА 20. Контроль у системі засобів забезпечення законності у державному управлінні
§ 1. Поняття і система засобів забезпечення законності у державному управлінні
§ 2. Державний контроль: поняття і роль у державному управлінні
§ 3. Класифікація видів державного контролю
§ 4. Контроль з боку органів місцевого самоврядування
§ 5. Контроль з боку громадських організацій

ГЛАВА 21. Види державного контролю
§ 1. Внутрішній адміністративний контроль
§ 2. Контроль з боку Президента України
§ 3. Парламентський контроль
§ 4. Здійснення парламентського контролю через Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і Рахункову палату
§ 5. Судовий контроль
§ 6. Прокурорський нагляд

ГЛАВА 22. Засоби захисту прав громадян у державному управлінні
§ 1. Право громадян на звернення
§ 2. Оскарження в адміністративному порядку та його особливості в окремих сферах державного управління
§ 3. Порядок судового захисту прав громадян у державному управлінні

ГЛАВА 23. Адміністративна юстиція — провідний засіб судового захисту прав громадян у державному управлінні
§ 1. Створення системи адміністративних судів в Україні
§ 2. Забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві
§ 3. Принципи адміністративного судочинства
§ 4. Адміністративна юстиція у зарубіжних країнах

РОЗДІЛ IX. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ГЛАВА 24. Адміністративний примус
§ 1. Поняття адміністративного примусу
§ 2. Класифікація заходів адміністративного примусу
§ 3. Адміністративно-запобіжні заходи
§ 4. Заходи адміністративного припинення

ГЛАВА 25. Загальні засади адміністративної відповідальності
§ 1. Поняття адміністративної відповідальності та її законодавче регулювання
§ 2. Адміністративний проступок як підстава адміністративної відповідальності
§ 3. Адміністративні стягнення: поняття, перелік і накладення
§ 4. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів
§ 5. Інші види юридичної відповідальності, що регулюються адміністративним правом

ГЛАВА 26. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб
§ 1. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за українським законодавством
§ 2. Поняття вини юридичної особи
§ 3. Особливості підстав адміністративної відповідальності юридичних осіб

РОЗДІЛ X. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС І АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА 27. Адміністративний процес
§ 1. Поняття адміністративного процесу
§ 2. Принципи адміністративного процесу
§ 3. Правові презумпції адміністративного процесу

ГЛАВА 28. Адміністративні провадження та адміністративно-процесуальний статус громадянина
§ 1. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
§ 2. Неюрисдикційні адміністративні провадження
§ 3. Юрисдикційні адміністративні провадження
§ 4. Адміністративно-процесуальний статус громадянина

ГЛАВА 29. Окремі види неюрисдикційних проваджень
§ 1. Реєстраційні провадження
§ 2. Дозвільні провадження
§ 3. Контрольні провадження

ГЛАВА 30. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
§ 1. Суб’єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
§ 2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення

РОЗДІЛ ХІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО У СУЧАСНІЙ ЄВРОПІ

ГЛАВА 31. Адміністративне право окремих західноєвропейських країн
§ 1. Адміністративне право Франції
§ 2. Адміністративне право Німеччини
§ 3. Адміністративне право Великої БританіїПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Адміністративне право України (В.Б. Авер'янов)