Головна Головна -> Підручники -> Підручник Державна служба (Оболенський О.Ю.) скачати онлайн-> ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРА


 1. Конституція України // Голос України. — 1996. — 27 лип. — № 138.
 2. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. // Голос України. — 1994. — 5 січ.
 3. Закон України «Про боротьбу з корупцією»: Прийнятий Верховною Радою України 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 34.
 4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24.
 5. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» // Голос України. — 1999. — 12 трав.
 6. Указ Президента України «Про Програму кадрового забезпечення державної служби і програму роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій» від 10 листопада 1995 р. № 1035 // Вісник держ. служби України. — 1995. — № 3—4. — С. 7—21.
 7. Указ Президента України «Про комплексну цільову програму боротьби із злочинністю на 1996—2000 роки» від 15 вересня 1996 р. № 837.
 8. Указ Президента України «Про національну програму боротьби з корупцією» від 10 квітня 1997 р. № 319 // Вісник держ. служби України. — 1997. — № 2. — С. 62—70.
 9. Указ Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» від 22 липня 1998 р. № 810 // Вісник держ. служби України. — 1998. — № 3. — С. 7—8.
 10. Указ Президента України «Про положення про Головне управління державної служби України» від 2 жовтня 1999 р. № 1272 // Вісник держ. служби України. — 1999. — № 4. — С. 5—10.
 11. Указ Президента України «Про систему центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 р. № 1572 // Вісник держ. служби України. — 1999. — № 4. — С. 10—12.
 12. Указ Президента України «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 р. № 1573 // Вісник держ. служби України. — 1999. — № 4. — С. 13—18.
 13. Указ Президента України «Про підвищення ефективності системи державної служби» від 11 лютого 2000 р. № 208 // Вісник держ. служби України. — 2000. — № 1. — С. 15—16.
 14. Указ Президента України «Про стратегію реформування системи державної служби» від 14 квітня 2000 р. № 599 // Вісник держ. служби України. — 2000. — № 1. — С. 6—13.
 15. Кучма Л. Д. Наше глобальне завдання — системна перебудова економіки // Урядовий кур’єр. — 1999. — 10 берез.
 16. Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000—2004 роки: Послання Президента України до Верховної Ради. 2000 рік // Урядовий кур’єр. — 2000. — 23 лют. — № 34.
 17. Авер’янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні. — К.: Ін Юре, 1997. — 48 с.
 18. Авер’янов В. Б., Крупчан О. Д. Виконавча влада: конституційні засади і шляхи реформування. — Х.: Право, 1998. — 36 с.
 19. Боднар А. Д. Основы политологии: (Наука о политике). — К.: УкрНИИНТИ, 1991. — 144 с.
 20. Бодров В. Г., Кредісов А. І., Леоненко П. М. Соціальне ринкове господарство. — К.: Либідь, 1995. — 175 с.
 21. Гальчинський А., Геєць В., Семиноженко В. Україна: реалії та інноваційний розвиток. — К.: ОП НДУБВ, 1997. — 66 с.
 22. Геєць В. Соціогуманітарні складові перспектив переходу до соціально орієнтованої економіки України // Економіка України. — 2000. — № 2. — С. 4—13.
 23. Гурне Б. Державне управління: Пер. з франц. — К.: Основи, 1993. — 165 с.
 24. Денищик О. І. Професійно-кваліфікаційні характеристики державних службовців // Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: Моногр. / Кол. авт.; За заг. ред. проф. О. Ю. Оболенського. — Хмельницький: Поділля, 1999. — С. 248—275.
 25. Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку / За заг. ред. проф. В. Б. Авер’янова. — К.: Вид. дім «Ін-Юре», 1999. — 272 с.
 26. Державне регулювання економіки: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. закл. освіти / І. Р. Михасюк, А. Ф. Мельник, М. І. Крупка та ін.; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; Тернопіль. акад. нар. госп-ва. — Л.: НВФ «Українські технології», 1999. — 640 с.
 27. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. проф. В. Б. Авер’янова. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — 432 с.
 28. Державне управління в Україні: централізація та децентралізація: Моногр. / Кол. авт.; відп. ред. проф. Н. Р. Нижник. — К.: УАДУ при Президентові України, 1997. — 448 с.
 29. Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування / Кол. авт.; За заг. ред. О. Ю. Оболенського. — Хмельницький: Поділля, 1999. — 568 с.
 30. Державний класифікатор України. ДК 003-95. Класифікатор професій. — К.: Держстандарт України, 1995. — 298 с.
 31. Довідник типових професійно-кваліфікаційних посад державних службовців / М-во праці та соц. політики України; Голов. упр. держ. служби України. — К.: Cоцінформ, 1999. — 86 с.
 32. Дубенко С. Д. Державна служба і державні службовці в Україні. — К.: Ін Юре, 1998. — 244 с.
 33. Леліков Г., Оболенський О. Державно-політичні та соціально-економічні аспекти боротьби з корупцією // Вісник Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. — 1998. — № 2. — С. 16—23.
 34. Лукінов І. Методи і засоби державного регулювання економіки перехідного періоду // Економіка України. — 1999. — № 5. — С. 8—12.
 35. Мельник А. Ф. Державне регулювання економіки перехідного періоду (світовий досвід і проблеми України). — Тернопіль: Збруч, 1995.
 36. Методичні матеріали до семінару з контролінгу в системі державної служби // Т. П. Репецька, О. Е.Мужаровський; / За ред. Й. Фіша.— Луганськ, 2000. — 68 с.
 37. Наукові засади вирішення організаційно-правових проблем адміністративної реформи в Україні // В .Б. Авер’янов, В. І. Іващенко, О. Д. Крупчан та ін. — К.: Вид. дім «Ін Юре», 1999. — 48 с.
 38. Нижник Н. Р. Государственно-управленческие отношения в демократическом обществе. — К.: НАН Украины, Ин-т государства и права, 1995. — 207 с.
 39. Нижник Н. Р. Державне управління в Україні і нові погляди. — Луцьк: Центр підвищ. кваліфікації, 1998. — 19 с.
 40. Оболенський О. Державна служба України: концептуальні аспекти розвитку // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. — К.: Вид-во УАДУ, 1999. — Вип. 2. — У 2 ч. — Ч. II. — С. 6—16.
 41. Оболенський О. Державна економічна політика як цілеформуючий фактор діяльності державного апарату та державної служби // Вісник Східноукр. держ. ун-ту. — 1998. — № 5 (15). — Ч. 2. — С. 72—75.
 42. Оболенський О. Державна служба України: реалізація системних поглядів щодо організації та функціонування. — Хмельницький: Поділля, 1999. — 294 с.
 43. Оболенський О. Економічні аспекти державної служби України // Вчені зап. — К.: КНЕУ, 1999. — Вип. 2. — С. 114—121.
 44. Оболенський О. Економічні функції держави в період трансформації // Проблеми формув. ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. — К.: КНЕУ, 2000. — Вип. 8. — С. 34—39.
 45. Оболенський О. Критерії оцінки функціонування державного апарату та державної служби // Вісник Тернопіль. акад. нар. гос-ва. — 2000. — Вип. 7. — С. 49—53.
 46. Оболенський О. Навчання державного службовця як складова його професійної діяльності // Вісник Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. — 1999. — № 3. — С. 35—41.
 47. Оболенський О. Основні напрями реформування державного апарату та розвитку державної служби України // Проблеми формув. ринкової економіки. — К.: КНЕУ, 1999. — Вип. 7. — С. 132—141.
 48. Оболенський О. Принцип професіоналізму в державній службі // Вісник держ. служби України. — 1998. — № 1. — С. 54—61.
 49. Оболенський О. Задачі розвитку державної служби в контексті адміністративної реформи // Вісник держ. служби України. — 1997. — № 3. — С. 73—78.
 50. Оболенський О. Стратегія професійного навчання кадрів — стратегія майбутнього держави // Вісник держ. служби України. — 1997. — № 1. — С. 64—71.
 51. Оболенський О., Присенко М., Гриненко В., Мельниченко О. Концептуальні основи формування професійно-кваліфікаційних характеристик державних службовців // Вісник держ. служби України. — 1998. — № 2. — С. 62—68.
 52. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / Редкол.: Ф. М. Рудич (голова) та ін. — К.: Парлам. вид-во, 1998. — 352 с.
 53. Райт Г. Державне управління / Пер. з англ. В. Івашка, О. Коваленко, С. Соколик. — К.: Основи, 1994. — 191 с.
 54. Рач В. А. Инновационная деятельность: системные аспекты // Вісник Східноукр. держ. ун-ту. — 1997. — № 2. — С. 120—127.
 55. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи / Кол. авт.; Наук. кер. В. В. Цвєтков. — К.: Оріяни, 1998. — 364 с.
 56. Романовський М. Державна служба: понятійний апарат як відображення процесів та проблем оновлення (на матеріалах Росії) // Вісник УАДУ. — 1997. — № 3—4. — С. 63—71.
 57. Савченко А. Г., Пухтаєвич Г. О., Тітьонко О. М. та ін. Макроекономіка: Підручник / За заг. ред. А. Г. Савченка. — К.: Либідь. 1995. — 207 с.
 58. Ф. де Соссюр. Курс загальної лінгвістики. — К.: Основи, 1998. — 324 с.
 59. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспектива ) / Ін-т екон. прогнозування; За ред. акад. НАН України В. М. Гейця. — К.: Логос, 1999. — 500 с.
 60. Цвєтков В. В. Державне управління: Основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). — Х.: Право, 1996. — 164 с.
 61. Аверьянов А. Н. Система: философская категория и реальность. — М.: Мыcль, 1976. — 188 с.
 62. Административное право зарубежных стран. — М.: Спарк, 1996. — 229 с.
 63. Арановский К. В. Государственное право зарубежных стран. — М.: Издат. группа «Форум»; Инфра—М, 1999. — 448 с.
 64. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: Курс лекций. — М.: Юрид. лит., 1997. — 400 с.
 65. Атаманчук Г. В., Казанцев М. М. Базовые аспекты концепции государственной службы Росийской Федерации // Ежегодник’95: Гос. служба России. — М.: РАГС, 1996. — С. 59—76.
 66. Атаманчук Г. В. Обеспечение рациональности государственного управления. — М.: Юрид. лит., 1990. — 352 с.
 67. Афанасьев В. Г. Системность и общество. — М.: Политиздат, 1980. — 368 с.
 68. Афанасьев В. Г. Актуальные проблемы научного управления обществом. — М.: Знание, 1975. — 64 с.
 69. Берталанфи Л. Исследования по общей теории систем. — М.: Прогресс, 1969. — С. 389.
 70. Блауберг И. В., Юдин Е. Г. Понятие целостности и ее роль в научном познании. — М.: Знание, 1972. — С. 48.
 71. Блауберг И. В. и др. Системний подход: предпосылки, проблемы, трудности. — М.: Знание, 1969. — 48 с.
 72. Блауберг И. В., Юдин Е. Г. Становление и сущность системного подхода. — М.: Наука, 1973. — 270 с.
 73. Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики: Соч. Т. 1: Пер с англ. — М.: Таурус Альфа, 1997. — 351 c. — (Нобелевские лауреаты по экономике).
 74. Василенко И. А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритании, Франции, Германии. — М.: Логос, 1998. — 168 с.
 75. Вебер М. Избр. произв: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послеслов. Ю. Н. Давыдова. — М.: Прогресс. 1990. — С. 804.
 76. Ведель Ж. Административное право Франции: Пер. с фр. — М.: Прогресс, 1973. — 512 c.
 77. Государственная кадровая политика и механизмы ее реализации: Кадроведение: Курс лекций. — Изд. 2-е, доп. и перераб. — М.: Изд-во РАГС, 1998. — 468 с.
 78. Государственная служба (комплексный подход): Учебное пособие. — М.: Дело, 1999. — 440 с.
 79. Государственная служба: теория и организация. Курс лекций. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. — 640 с.
 80. Кадровое обеспечение государственной службы. — Ростов-на-Дону, 1994. — С. 84.
 81. Курашвили Б. П. Очерк теории государственного управления. — М.: Наука, 1987. — 292 с.
 82. Ламперт Х. Социальная рыночная экономика. Германский путь / Пер. с нем. В. Котелкина. — М.: Дело ЛТД, 1994. — 224 с.
 83. Лунев А. Е. Теоретические проблемы государственного управления. — М.: Наука, 1974. — С. 3—9.
 84. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. — В 2 т.: Пер с англ. — 2-е изд. — М.: Республика, 1992. — 399 с.
 85. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. — М.: Дело ЛТД, 1995. — 704 с.
 86. Ноздрачев А. Ф. Государственная служба: Учебник для подготовки государственных служащих. — М.: Статут, 1999. — 592 с.
 87. Овсянко Д. М. Административное право. — М.: Юристъ, 1997. — 448 с.
 88. Основы политической науки: Учеб. пособ. для высш. учеб. завед. — М.: Дело ЛТД, 1995. — 436 с.
 89. Оценка работников управления / Под ред. Г. Х. Попова. — М.: Моск. рабочий, 1976. — 352 с.
 90. Питерс Г. В поисках эффективного управления: Пер. с англ. — М.: Банки и биржа, 1989. — 320 с.
 91. Политологический словарь: В 2 ч.— М.: Луч, 1994. — Ч. 1. — с. 208.
 92. Попов Г. Х. Эффективность управления. — М.: Экономика, 1985. — 336 с.
 93. Проблемы эффективности работы управленческих органов / Под ред. докт. юрид. наук Ю. А. Тихомирова. — М.: Наука, 1973. — 438 с.
 94. Радченко А. И. Основы государственного и муниципального управления: системный подход: Учебник. — Ростов-на-Дону: Росиздат, 1997. — 448 с.
 95. Романов В. В. Юридическая психология. — М.: Юристъ, 1998. — 488 с.
 96. Служебная карьера / А. С. Гусєва, В. А. Иглин, Б. В. Литов и др.; Под общ. ред. Е. В. Охотского. — М.: ОАО Изд-во «Экономика», 1998. — 302 с.
 97. Современные конституции зарубежных стран: Сб. документов. — М., 1996. — 284 с.
 98. Старилов Ю. Н. Служебное право. — М.: БЕК, 1996. — 698 с.
 99. Стиглиц Дж. Многообразнее инструменты, шире цели: движение к поствашингтонскому консенсусу // Вопр. экономики. — 1998. — № 8. — С. 4—35.
 100. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М. И. Матузова, О. В. Малько. — М.: Юристъ, 1997. — 672 с.
 101. Фридман М., Хайек Ф. О свободе / Пер. с англ. под ред. А. Бабича. — Минск: Полифакт—Референдум, 1990. — 126 с.
 102. Чернов В.М. Повышение эффективности работы аппарата управления. — М.: Экономика, 1993. — 134 с.
 103. Щедровицкий Г. П. Избранные труды. — М.: Дело ЛТД, 1995. — 759 с.
 104. Экономика и бизнес / Под ред. В. Д. Камаева. — М.: Изд–во МГУ, 1993. — 464 с.
 105. Эффективность государственного управления: Пер. с англ. / Общ. ред. С. А. Батчикова и С. Ю. Глазьева. — М: Фонд «За экономическую грамотность»; Рос. экон. журнал; Изд-во АО «Консалтбанкир», 1998. — 848 с.
 106. Balk W. Productivity in Government: A. Legislative Focus // Public Productivity Review. — 1984. — № 8.
 107. Bohret Carl. Dynamishe Interdependenz und fuktionaler Staat. «Staat und Verwaltung». — Berlin, 1997. — S. 120—138.
 108. Bryant S., Joyce R. Federal Productivity Lesson // The Bureaucrat. — 1984. — V. 13. — № 1.
 109. Business like Government // National Performance Review. — 1997. — October.
 110. Creating a Government that Works Better and Costs Less // Accompanyning Report of the National Performance Review, Office of the Vice President, Washington, DC, September. — 1993. — P. 27.
 111. Dowding K. The Civil Service. — L., 1995.
 112. Easton D. Systems Analysis of Political Life. — N.Y., 1957. — P. 18—19; 153.
 113. Hatry H. P., Fisk D. Improving Productivity and Productivity Measurement in Local Government. — The Urban Institute: Washington, 1971.
 114. Mueller-Armack A. Soziale Marktwirtschaft // Handwoerterbuch der Sozialwissenschaften. Bd. 9 Stuttgart u. a. , 1965.
 115. Ostrom V. Intellectual Crisis in American Public Administration. — Tuscaloosa, 1989. — P. 20—25.
 116. Pgachrapulos G. Returns to investment in education: A Global update // World development. — 1994. — Vol. 22. — № 9.
 117. Walton C. C. Сorporate social responsibilities. — Belmont (Cal.), 1967.
 118. World Bank. The State in changing world. World development report // Washington, D.C., 1997.


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Державна служба (Оболенський О.Ю.)