Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Розрахунки із застосуванням платіжних доручень

Розрахунки із застосуванням платіжних доручень


Платіжне доручення – документ, який є письмово оформленим дорученням клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування визначеної суми коштів зі свого рахунка.
Доручення застосовуються в розрахунках за платежами товарного і нетоварного характеру.
Розрахунки дорученнями можуть здійснюватись:
– за фактично відвантажену продукцію (виконані роботи, надані послуги);
– в порядку попередньої оплати;
– для завершення розрахунків за актами звірки взаємної заборгованості підприємств;
– для перерахування підприємствами сум, які належать фізичним особам (заробітна плата, пенсії, грошові доходи колгоспників тощо) на їх рахунки, відкриті в установах банків;
– в інших випадках за згодою сторін.
Доручення приймаються до виконання від платника протягом 10-ти календарних днів. День заповнення доручення не враховується. Банки приймають до виконання доручення від платників тільки в межах наявних коштів на їх рахунках, за винятком доручень на перерахування з основних рахунків підприємств до бюджетів та державних фондів сум податків і зборів (обов’язкових платежів), неподаткових платежів, пені, штрафів та інших санкцій, передбачених законодавством і застосованих у встановленому порядку за несвоєчасну сплату цих платежів, які приймаються банками незалежно від наявності коштів на цих рахунках. У разі відсутності (недостатності) коштів на основному рахунку підприємства банк приймає такі доручення та розрахункові документи на безспірне списання (стягнення) коштів й обліковує їх на позабалансовому рахунку № 9803 “Розрахункові документи, не сплачені в строк через відсутність коштів у платників”, виконуючи платежі згідно з черговістю, встановленою чинним законодавством. Якщо законодавством не визначено черговість виконання платежів, то такі документи виконуються банками у календарній черговості їх надходження. Якщо на кореспондентському рахунку банку недостатньо коштів для виконання розрахункових документів на перерахування (стягнення) коштів з рахунка клієнта, банк їх приймає та обліковує на позабалансовому рахунку № 9804 “Розрахункові документи не сплачені в строк через відсутність коштів у банку”.
1. Постачальник відвантажує продукцію (виконує роботи, надає послуги) і виписує рахунок-фактуру.
2. Платник, отримавши товар і рахунок-фактуру від постачальника, направляє платіжне доручення в обслуговуючий банк.
3. Якщо платник і постачальник обслуговуються в одному банку, то сума прийнятого банком до виконання доручення списується в дебет рахунка платника і зараховується в кредит рахунка одержувача. Якщо рахунки відкрито в різних банках, то наступні розрахунки проводяться в порядку міжбанківських розрахунків у день подачі платіжного доручення.
4. Банк платника направляє документи про перерахування коштів на рахунок у банк постачальника.
5. Банк постачальника зараховує відповідну грошову суму на рахунок постачальника.
6. Банк постачальника передає постачальникові виписку з поточного рахунка про зарахування коштів, до якої додається копія платіжного доручення з відміткою банку платника.
У тому разі, якщо одержувач коштів не має рахунка в установі банку або розрахунки безпосередньо з одержувачем коштів платіжними дорученнями неможливі, підприємство може здійснювати перерахування коштів гарантованими платіжними дорученнями через підприємства зв’язку.
За допомогою гарантованих доручень підприємство може здійснювати без обмеження суми перекази коштів:
– на ім’я окремих громадян – коштів, що належать їм особисто ;(пенсії, аліменти, заробітна плата, витрати на відрядження, авторський гонорар тощо);
– підприємствам – на видатки для виплати заробітної плати, за організований набір робітників, для заготівлі сільськогосподарської продукції.
Гарантоване доручення може бути прийняте до платежу тільки в повній сумі.
Підприємство-платник здійснює перекази коштів через відділення зв’язку поданням гарантованого банком доручення, в якому вказується конкретне підприємство зв’язку, з рахунка якого сплачуватиметься переказ. До всіх примірників доручення додається належно оформлений список одержувачів переказів (підписи, печатка, загальна сума цифрами та прописом) із зазначенням тих, хто одержує гроші та на які цілі. Крім того, підприємство подає відділенню зв’язку заповнені бланки переказів.
Платник, який бажає виконати розрахунки гарантованими дорученнями, подає в установу банку, що його обслуговує, платіжне доручення в трьох примірниках.
Після перевірки правильності оформлення доручення його сума списується установою банку з рахунка платника й депонується на аналітичному рахунку “Розрахунки гарантованими платіжними дорученнями”.
1. Платник, який бажає виконати розрахунки гарантованими платіжними дорученнями, подає в установу банку, що його обслуговує, платіжне доручення в трьох примірниках.
2. Після перевірки правильності оформлення доручення його сума списується установою банку з рахунка платника і депонується на аналітичному рахунку “Розрахунки гарантованими платіжними Дорученнями”.
3. Перший примірник доручення скріплюється відбитком гербової печатки установи банку і видається платникові під розписку на другому примірнику доручення.
4. Платник передає гарантоване платіжне доручення разом із поштовими переказами (або іншими документами) підприємству зв’язку.
5. Підприємство зв’язку прийняті ним гарантовані платіжні доручення здає в установу банку, що його обслуговує, при реєстрі платіжних доручень.
6. Банк, який обслуговує підприємство зв’язку, надсилає банкові платника дебетове повідомлення.
7. Банк платника, отримавши дебетове повідомлення і реєстр із гарантованих платіжних доручень, списує кошти з аналітичного рахунка “Розрахунки гарантованими платіжними дорученнями”.
8. Кошти направляються в банк, який обслуговує підприємство зв’язку, через електронну пошту в день їх списання.
9. Кошти, які надійшли на кореспондентський рахунок банку одержувача, зараховуються на поточний рахунок клієнта в день їх надходження.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)