Головна Головна -> Підручники -> Підручник Основи охорони праці (Керб Л.П.) скачати онлайн-> 1.7. ПОРЯДОК І ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1.7. ПОРЯДОК І ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


Згідно з чинним «Положенням про організацію навчального процесу в Київському Державному Економічному університеті» (Київ, КДЕУ, 1994) семестровий контроль у формі заліку з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» здійснюється з урахуванням результатів поточної успішності студентів та якості реферату.

З цією метою програмний матеріал дисципліни поділяється на два модулі (блоки).

Перший модуль охопляє 1—5 теми навчальної програми, другий 6—9 теми.

Вивчення студентами програмного матеріалу кожного модуля звершується обов’язковим поточним контролем у формі письмової контрольної роботи.

Контрольна робота складається з чотирьох завдань: три завдання з теорії та задача.

Виконання кожного завдання оцінюється за трирівневою шкалою: 10, 5, 0 балів. Максимальна оцінка за контрольну роботу може дорівнювати 40 балам.

Студент, який з поважних причин не з’явився на перший поточний контроль, допускається до виконання відповідного контрольного завдання під час другого поточного контролю, тобто виконує контрольні завдання за першим і другим модулем в один день з письмового дозволу декана факультету.

Студент, який з поважних причин не з’явився на другий поточний контроль, може бути допущений до виконання відповідного контрольного завдання в індивідуальному порядку лише за наказом ректора.

Робота з літературними джерелами контролюється за допомогою реферату (тематика рефератів дана в Навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Охорона праці»).

Реферат оцінюється за критеріями:

— логічності плану;

— повноти і глибини розкриття теми;

— наявності ілюстрацій (таблиці, рисунки тощо);

— кількості використаних джерел;

— відображення практичного досвіду роботи організацій;

— оформлення.

Шкала оцінок реферату — 0, 5, 10, 20 балів.

Якщо студент за підсумками двох поточних контролів і реферату набрав 50 і більше балів, йому виставляється оцінка «зараховано». Відповідно оцінка «незараховано» виставляється, якщо студент набрав лише 50 балів.

Приклад завдання для першого контролю:

1. Назвіть завдання й мету управління умовами праці.

2. Розкрийте суть поняття «виробничі шкідливості».

3. Які соціально-економічні наслідки травматизму? Задача.

На робочому місці на робітника протягом зміни впливають такі елементи умов праці:

Елементи умов праці Фактичне значення Норма
Токсичні речовини мг/м3 9 3
Шум дБ 65 60
Температура °С 29 20
Робоча поза в нахиленому положенні до 50% тривалості зміни

Визначити категорію важкості праці на робочому місці і розмір доплат за несприятливі умови.

Приклад завдання для другого поточного контролю:

1. Назвіть основні законодавчі акти з охорони праці.

2. Оцінка стану охорони праці на підприємстві.

3. Стандарти з безпеки праці підприємств та їх класифікація.

Задача. Розрахувати економічний ефект, одержаний внаслідок зниження плинності кадрів, пов’язаної з умовами праці. Вихідні дані:

1. Плинність кадрів, чол. — 15

2. Коефіцієнт плинності кадрів торік — 0,31 у поточному році — 0,28

3. Коефіцієнт плинності кадрів, пов’язаний з умовами праці в поточному році — 0,07

4. Продуктивність праці у поточному році, тис. грн. — 70,8

Критерії оцінювання знань студентів під час поточного контролю:

Оцінка Критерії
10 балів Студент дав безпомилкову і глибоку відповідь на поставлене запитання, показав високий рівень знань відповідних літературних джерел, висловлював власні судження щодо окремих теоретичних проблем. Правильно розв’язав задачу.
5 балів Студент у цілому відповів на поставлене запитання, розв’язав задачу, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарата, не мав знань літературних джерел.
0 балів Нульову оцінку студент одержує за умови, якщо дав на більшість поставлених запитань неправильну чи неповну відповідь та помилявся у використанні понятійного апарата, не мав знань літературних джерел, не розв’язав задачу чи взагалі нічого не відповів.

Примітка: в разі використання літературних джерел, підказок студент вилучається з аудиторії та одержує нульову оцінку.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Основи охорони праці (Керб Л.П.)