Головна Головна -> Підручники -> Підручник Основи охорони праці (Керб Л.П.) скачати онлайн-> 8.3. Навчальні завдання

8.3. Навчальні завдання


Завдання 1.

1. Визначте суб’єкти та об’єкти управління охороною праці на підприємстві.

2. В чому суть комплексного підходу до вирішення завдань і проблем у галузі охорони праці на підприємстві?

3. Охарактеризуйте функції системи управління охороною праці (СУОП) на підприємстві.

Завдання 2. За якими параметрами визначається ефективність функціонування системи управління охороною праці на підприємстві:

а) наявністю цільових програм щодо запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням;

б) цілеспрямованістю щорічних комплексних заходів та планів щодо зменшення рівня виробничого травматизму і профзахворювань;

в) наявністю посадових інструкцій з охорони праці;

г) контролем, обліком і аналізом роботи з охорони праці;

ґ) створенням системи мотивації роботи з охорони праці;

д) виконанням завдань з охорони праці.

Завдання 3.

1. Охарактеризуйте систему управління охороною праці на підприємстві та обов’язки власника підприємства.

2. Якими є права власника підприємства із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на підприємстві?

3. Назвіть обов’язки працівника щодо виконання нормативних актів про охорону праці.

Завдання 4.

1. Назвіть завдання служби охорони праці підприємства.

2. Охарактеризуйте функції служби охорони праці підприємства.

3. Які права має служба охорони праці підприємства?

Завдання 5. Розрахувати чисельність служби охорони праці на підприємствах.

Вихідні дані:

Загальна чисельність працівників, чол. З них
працюють із шкідливими речовинами, чол. працюють на роботах підвищеної небезпеки, чол.
Підприємство А 60 5
Підприємство Б*4 70 10
Підприємство В 700 200 150
Підприємство Г 1850 720 480

*4: {На підприємстві використовуються вибухові матеріали.}

Ефективний річний фонд робочого часу спеціалістів з охорони праці — 1820 год.

Завдання 6. Розрахувати чисельність служби охорони праці на підприємствах А, В, С, D.

Вихідні дані:

Підприємства Чисельність працівників підприємства, чол. З них
працюють у шкідливих умовах, чол. працюють з підвищеною небезпекою, чол. (підлягають щорічній атестації з питань охорони праці)
А 1700 48 60
В 2350 123 97
С 541 27 34
D 730 18 43

Ефективний річний фонд робочого часу спеціалістів з охорони праці 1820 год.

Завдання 7. Вивчіть типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. Дайте відповіді на такі запитання:

1. Як формується комісія з питань охорони праці та хто входить до складу комісії?

2. Які основні завдання комісії з питань охорони праці?

3. Назвіть права комісії з питань охорони праці.

Завдання 8. Вивчіть типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. Дайте відповіді на такі запитання:

1. Як визначаються уповноважені трудового колективу з питань охорони праці і яка має бути їх чисельність?

2. Які функціональні обов’язки уповноважених з питань охорони праці зі створення безпечних і нешкідливих умов праці?

3. Назвіть права уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.

Завдання 9.

1. Розкрийте суть і принципи контролю за охороною праці.

2. Назвіть види контролю за охороною праці.

3. У чому полягає триступеневий контроль за охороною праці?

Завдання 10.

1. Що являє собою оцінка стану охорони праці на підприємстві?

2. Яким чином здійснюється планування організаційно-технічних заходів з охорони праці?

3. Охарактеризуйте роль колективного договору в системі нормативного регулювання питань охорони праці.

Завдання 11. Використовуючи спільні рекомендації державних органів і профспілок щодо змісту розділу «Охорона праці» у колективному договорі, дайте відповіді на такі запитання:

1. Яке значення колективного договору у вирішенні проблеми охорони праці?

2. Які вживаються заходи захисту прав і соціальних інтересів осіб, що потерпіли на виробництві від нещасних випадків?

3. Які рекомендації щодо розміру одноразової допомоги визначені колективним договором залежно від певних факторів: важкості ушкодження здоров’я, складу сім’ї (наявності утриманців), ступеня вини потерпілого тощо?

Завдання 12. Кожному студентові видається набір матеріалів, який включає форми звіту № 1-ПВ (умови праці) по трьох підприємствах.

І. Слід проаналізувати:

1. Стан умов праці на кожному підприємстві:

а) чисельність усіх працівників облікового складу, з них зайнятих в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам;

б) чисельність працівників, які працюють у нічну зміну;

в) чисельність працівників, які працюють на роботах, заборонених чинними нормативними актами про охорону праці.

2. Чисельність працівників, яким за роботу в шкідливих умовах встановлені пільги та компенсації.

ІІ. Порівняйте умови праці на підприємствах.

ІІІ. Дайте пропозиції щодо стимулювання підприємств за роботу з поліпшення умов праці.

Завдання 13. Підготувати реферати.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Основи охорони праці (Керб Л.П.)