Головна Головна -> Підручники -> Підручник Розміщення продуктивних сил України (Дорогунцов С.І.) скачати онлайн-> 3. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

3. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ


Природно-ресурснi багатства України, її населення і трудовi ресурси, а також особливостi розмiщення продуктивних сил окремих регіонів дослiджено досить фундаментально. Актуальні проблеми регіонального розвитку досліджують науковцi Ради з вивчення продуктивних сил України, що функціонує в системі Національної Академії Наук України. Проте в період радикальної економiчної реформи та переходу до ринкових форм господарювання виникають новi, раніше не дослiджуванi проблеми. Їх сутнiсть полягає у такому.

По-перше, за останні роки істотно посилилися протиріччя між існуючою територiально-галузевою структурою господарського комплексу України та необхідністю створення висококонкурентної економіки з високою продуктивністю праці та гнучкою організацією виробництва. В Українi значного розвитку набули деякі базові галузі важкої промисловості, обсяги виробництва яких значно перевищують власні потреби. Разом з тим розвиток галузей споживчого сектора економіки та соціальної інфраструктури не вiдповiдає реальним потребам населення. У зв’язку з цим постає завдання структурної трансформації господарських комплексів регiонiв через зміни у розмiщеннi продуктивних сил, встановлення оптимальних галузевих і територiальних пропорцій виробництва. Необхіднiсть ефективного здійснення структурної трансформації господарських комплексів тісно пов’язана з вирішенням цілого спектра соцiальних проблем: професiйної перепідготовки кадрів, працевлаштування, соціальної підтримки на період можливої тимчасової незайнятості населення тощо. Це потребує немалих матерiальних і фінансових ресурсів.

По-друге, спостерiгається суттєва невiдповiднiсть мiж сформованим у попередні роки значним економічним потенціалом окремих галузей і комплексів та неефективним його використанням в сучасних умовах господарювання, коли, по суті, вiдбувається руйнація раніше створеного виробничого і науково-технiчного потенціалу. Така ситуація є реальною загрозою для економічної безпеки держави.

По-третє, нераціональне розміщення промислового виробництва, галузей соціальної сфери, а також відсутність дієвого механізму підтримки нових форм господарювання призвели до порушення процесів відтворення головної продуктивної сили — людини. Поступова втрата людського капіталу та відплив висококваліфікованих спеціалістів з реального сектора економіки не можуть не позначитися в подальшому на рівні розвитку продуктивних сил країни. Ці негативні процеси стримують економічний розвиток регіонів, який просто неможливий без високого платоспроможного попиту населення на товари і послуги на основі зростання його трудової активності та рівня доходів.

По-четверте, інтеграція України у свiтовий економiчний простiр та розширення всього спектра зовнішньоекономічних зв’язків потребує розвитку принципово нових форм територiальної органiзації продуктивних сил, які б дозволили подолати високий рівень залежності від імпорту, вдосконалити структуру експорту, досягти високої конкурентоздатності продукції вітчизняних товаровиробників на зовнішньому і внутрішньому ринках. Розв’язання цієї проблеми є досить проблематичним за сучасних несприятливих економiчних умов.

Зазначенi вище проблеми обумовлюють дуже складнi завдання, якi постають перед розмiщенням продуктивних сил як важливою галуззю економiчної науки. Першорядне з них полягає в обгрунтуванні оптимального розміщення продуктивних сил з точки зору врахування усіх передумов і факторів, що сприяють розвитку спеціалізації господарства, її відповiдностi ринковій кон’юнктурі, задоволенню соціально-економічних потреб населення та його екологічній безпеці, розвитку міжрегіональних економічних зв’язків. Навчальний курс з розмiщення продуктивних сил повинен надати необхiднi знання з теоретичних і прикладних питань, а також сформувати у студентів вмiння самостiйно вирiшувати складнi проблеми щодо територiальної організації господарювання на різних рівнях управлiння.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Розміщення продуктивних сил України (Дорогунцов С.І.)