ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ


Галузі спеціалізації району — це галузі промислового і сільськогосподарського виробництва, які виготовляють товарну продукцію для обміну з іншими районами або для експорту її в інші країни; галузі, які економічно доцільно розвивати в умовах того чи іншого конкретного району з найвищою ефективністю для господарства.

Район економічний — територіально спеціалізована частина народного господарства країни, взаємопов’язана економічними відносинами з іншими територіями.

Район економічний галузевий — територіально сконцентровані виробництва певної галузі в окремих частинах країни, де для їх розвитку є найсприятливіші умови.

Район економічний інтегральний — територіально цілісна частина народного господарства країни, основною ознакою якого є наявність територіально-виробничого комплексу відповідного рангу та економічного тяжіння території до ядра району.
Район макроекономічний — великий економічний район, що являє собою цілісний територіально-виробничий комплекс і об’єднує певні групи адміністративно-територіальних одиниць.

Район мезоекономічний — виділений в межах макрорайону певний підрайон, що охоплює господарські комплекси адміністративно-територіальних одиниць.

Район мікроекономічний — низові або локальні господарські комплекси у низових адміністративних районах з суто місцевими економічними зв’язками.

Районування економічне — науково обгрунтований поділ країни на економічні райони, що склалися історично або формуються внаслідок розвитку продуктивних сил на основі суспільного поділу праці.

Мережа економічних районів — результат економічного районування у вигляді системи економічних районів різного рангу та типів, яка відображає територіальну організацію народного господарства, що об’єктивно склалася.

Територіально-виробничий комплекс (ТВК) — частка народногосподарського комплексу країни в межах великого регіону, яка відзначається тісним взаємозв’язком і взаємообумовленим розвитком різних галузей виробництва.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Визначте сутність економічного району і доведіть об’єктивний характер його формування.
 2. Що являє собою територіальний поділ праці та який вплив він має на формування економічних районів?
 3. Назвіть основні районоутворюючі фактори і поясніть їх вплив на процес районоутворення.
 4. Яка форма територіальної організації народного господарства виконує функцію ядра економічного району?
 5. Розкрийте сутність основних принципів економічного районування.
 6. Визначте типи економічних районів і принципові відмінності між ними.
 7. Назвіть основні етапи розвитку вчення про економічне районування.
 8. В чому полягають особливості сучасного економічного районування території України?
 9. Визначте сучасну мережу мезорайонів України.
 10. В чому полягає прикладне значення економічного районування?

Література

 1. Алампиев П. М. Экономическое районирование СССР. — М.: Изд-во экономической литературы, 1963. — 96 с.
 2. Закономерности и факторы развития экономических районов СССР. — М.: Наука, 1965. — 256 с.
 3. Заставний Ф. Д. Географія України. — Львів: Світ, 1994. — С. 349—380.
 4. Колосовский Н. Н. Теория экономического районирования. — М.: Мысль, 1969. — 335 с.
 5. Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник. — К.: Знання, 1998. — С. 398—406.
 6. Регионы Украины: Поиск стратегии оптимального развития / Под ред. А. П. Голикова. — Харьков: Харьковский ун-т, 1994. — 304 с.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

1. Оцінка об’єктивного характеру економічного районування території України.

2. Значення природного фактора у формуванні економічних районів.

3. Проблема сформованості економічних районів та чинників, які визначають завершеність цього процесу.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Розміщення продуктивних сил України (Дорогунцов С.І.)