ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ


Баланси матеріальні — баланси конкретних видів товарів, сировини тощо, які характеризують ресурси продукції за джерелами їх формування і розподіл за основними напрямами використання.

Економічні структури — склад, співвідношення частин і елементів економічної системи.

Метод дослідження — засіб пізнання, система прийомів і операцій з метою вивчення певного предмета.

Методологія дослідження — сукупність методів дослідження.

Пропорції народного господарства — співвідношення між сферами і галузями народного господарства, між стадіями суспільного відтворення, між різними регіонами країни.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • У чому полягає сутність наукових методів дослідження?
 • Назвіть основні методи науки про розміщення продуктивних сил.
 • Які специфічні методи використовує наука про розміщення продуктивних сил? Розкрийте їх сутність.
 • Що розуміється під елементарною і складною територіально-виробничою системою?
 • Визначте поняття «системний підхід» і «системний аналіз».
 • Яке теоретичне і прикладне значення має метод територіальних пропорцій у вивченні проблем розміщення продуктивних сил?

Література

 • Голіков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник. — К.: Либідь, 1997. — С. 37—51.
 • Ізард У. Методи регіонального аналізу. — М.: Прогрес, 1966. — 659 с.
 • Льош А. Географічне розміщення господарства. — М.: Вид-во іноземної літератури, 1959. — 151 с.
 • Моделі в географії / За ред. Р.Дом. Чорлі і П.Хаггета. — М.: Прогрес, 1971. — 381 с.
 • Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник. — К.: Знання, 1998. — С. 43—109.
 • Питюренко Е. И. Системы расселения и территориальная организация народного хозяйства. — К.: Наукова думка, 1983. — 140 с.
 • Розміщення продуктивних сил: Навч. посібник / За ред. В. В. Ковалевського, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. — К.: Либідь, 1996. — С. 15—51.
 • Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. Є. П. Качана. — К.: Вища школа, 1998. — С. 18—24.
 • Территориальная структура производственных комплексов / Под ред. М. М. Паламарчука. — К.: Наукова думка, 1981. — 312 с.
 • Шаблий О. И. Межотраслевые территориальные системы: проблемы методологии и теории. — Львов: Вища школа, 1976. — 200 с.
 • Хеандрикус Бос. Размещение хозяйства. — М.: Прогресс, 1970. — 147 с.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

1. Наукові методи дослідження — основа вдосконалення розміщення і територіальної організації народного господарства.

2. Нові методи вивчення розміщення продуктивних сил.

3. Значення зарубіжних теорій розміщення виробництва для процесів структурної трансформації економіки.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Розміщення продуктивних сил України (Дорогунцов С.І.)