Головна Головна -> Підручники -> Підручник Розміщення продуктивних сил України (Дорогунцов С.І.) скачати онлайн-> 14. СОЦІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ 1. СУТНІСТЬ, РОЛЬ І МІСЦЕ У СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

14. СОЦІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ 1. СУТНІСТЬ, РОЛЬ І МІСЦЕ У СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ


Розвиток суспільного виробництва підпорядковується головній меті — найбільш повному задоволенню постійно зростаючих потреб всіх членів суспільства. Чим вищими є темпи соціально-економічного розвитку, тим динамічніше змінюються людські потреби і сама структура життєвих благ, покликаних їх задовольняти та забезпечувати всебічний і гармонійний розвиток особистості.

До складу соціального комплексу входять соціальна сфера (сфера послуг) та виробництво товарів народного споживання (насамперед легка промисловість).

У зростанні життєвого рівня населення велика роль належить соціальній сфері, яку становлять: житлове і комунальне господарство, пасажирський транспорт і зв’язок, система побутового обслуговування населення, освіта, культура і мистецтво, охорона здоров’я, фізична культура і спорт. За своїм призначенням всі вони істотно впливають на вирішення основних соціально-економічних завдань. Зокрема, від рівня розвитку медичного обслуговування значною мірою залежать показники здоров’я населення, тривалості життя, його природного приросту. Завдяки впровадженню найбільш ефективних способів лікування хвороб, широкого комплексу санітарно-культурних і профілактичних заходів створюються передумови для істотного скорочення втрат робочого часу через тимчасову непрацездатність.

Світові тенденції показують, що з підвищенням життєвого рівня населення набувають подальшого розвитку галузі та сфери праці, де виробляються матеріальні і духовні блага. На сучасному етапі розвитку суспільства загальною закономірністю є зростання соціально-економічного значення споживання різного роду послуг, а звідси — і галузей, які надають ці послуги.

Це знаходить своє відображення як в абсолютному та відносному збільшенні їх у загальній масі життєвих благ, так і у випереджаючих темпах зростання споживання послуг відносно споживання інших життєвих благ. У табл. 37 наведені дані, які характеризують обсяги послуг, що надаються підприємствами соціальної сфери України.

Таблиця 37

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ у 1995—1997 рр. (грн., у факт. цінах)*

Види послуг 1995 1996 1997
всього у тому числі у сільській місцевості
Всі надані послуги, у тому числі: 71,9 149,4 183,0 62,7
побутові 6,9 11,5 14,5 10,7
пасажирського транспорту 16,6 30,3 34,5 3,1
зв’язку 5,2 11,2 15,7 5,3
житлово-комунальні 29,4 71,7 87,5 36,5
по утриманню дітей у дошкільних закладах 0,8 1,7 1,9 0,4
по навчанню в навчальних закладах 1,9 4,8 0,05
культури 0,8 1,4 1,7 0,3
туристсько-екскурсійні 1,3 1,7 1,3 0,2
фізичної культури і спорту 0,1 0,1 0,2 0,0
охорони здоров’я 0,9 1,7 2,2 0,1
санаторно-курортні і оздоровчі 7,2 11,0 11,9 4,5
правового характеру і установ банків України 0,6 1,4 2,2 0,5

* Статистичний щорічник України за 1997 р. — К.: Українська енциклопедія, 1998. — С. 284.

Основне значення соціальної сфери полягає в тому, що весь комплекс її галузей забезпечує зростання рівня споживання та вдосконалення його структури. Розширення асортименту життєвих благ, які входять до фонду споживання і задовольняють зростаючі потреби людини — учасника суспільного виробництва, — забезпечує саме розвиток соціально орієнтованих галузей народногосподарського комплексу. Послуги в цьому процесі виконують, як правило, роль фактора, який забезпечує відтворення робочої сили.

Таблиця 38

СТРУКТУРА ПЛАТНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ у 1995—1997 рр.,%*

Види послуг 1995 1996 1997
всього у тому числі в сільській місцевості
Всі надані послуги, у тому числі: 100 100 100 100
побутові 9,7 7,7 7,7 17,1
пасажирського транспорту 23,1 20,3 18,8 4,9
зв’язку 7,2 7,5 8,6 8,5
житлово-комунальні 40,9 47,9 47,8 38,3
по утриманню дітей у дошкільних закладах 1,2 1,1 1,1 0,6
по навчанню в навчальних закладах 1,2 2,6 0,1
культури 1,1 0,9 0,9 0,5
туристсько-екскурсійні 1,8 1,1 0,7 0,3
фізичної культури і спорту 0,1 0,1 0,1 0,0
охорони здоров’я 1,1 1,1 1,2 0,2
санаторно-курортні і оздоровчі 10,1 7,4 6,5 7,2
правового характеру і установ банків України 0,9 1,0 1,2 0,7

* Статистичний щорічник України за 1997 р. — К.: Українська енциклопедія, 1998. — С. 283.

Роль соціального комплексу у суспільному розвитку визначається двома головними функціями. Перша полягає в тому, що завдяки його функціонуванню створюється комплекс життєвих благ, необхідних для нормального розширеного відтворення робочої сили, а друга — в тому, що заклади і підприємства цього комплексу забезпечують підвищення рівня життя членів суспільства.

Зростання соціально-економічного значення послуг соціальної сфери обумовлюється перш за все глибокою трансформацією характеру самої праці, її інтелектуалізацією. Природно, переважання творчих начал у будь-якому виді трудової діяльності об’єктивно визначають необхідність оволодіння людиною глибокими та всебічними знаннями, не тільки безпосередньо пов’язаними з її професійною діяльністю.

Розширення масштабів і покращання якості робочої сили практично є постійно діючим фактором, що визначає потенційні можливості щодо високих темпів поступового руху суспільства. Чим більшій масі робочої сили соціальна сфера забезпечить відповідний кваліфікаційний рівень і чим глибшим буде його загальнотеоретичний фундамент, тим вищими будуть темпи оволодіння робочою силою нових трудових функцій, нової технології та техніки.

Характер, зміст і напрями розвитку соціальної сфери підпорядковані потребам розвитку як матеріального виробництва, так і нематеріального. Вона не тільки бере участь у відтворенні головної продуктивної сили суспільства — людини і тим самим активно впливає на створення сукупного продукту, а й визначає самі темпи соціально-економічного прогресу.

В умовах високого рівня розвитку продуктивних сил, поглиблення суспільного поділу праці на базі науково-технічного прогресу ускладнюються виробничі зв’язки, які вимагають від кожного учасника виробництва глибоких знань у будь-якій сфері прикладання праці. Високий рівень загальних і спеціальних технічних та гуманітарних знань, а також культури і широкого світогляду в сучасних умовах практично перетворюється не лише у фактор подальшого удосконалення продуктивних сил, а й прискорення соціально-економічного прогресу.

Соціальна сфера, задовольняючи потреби населення в культурних цінностях, освіті, охороні здоров’я, комунальному обслуговуванні тощо все більше впливає на виробництво матеріально-речового багатства через прискорення науково-технічного прогресу, створення необхідних передумов для підвищення рівня зайнятості у суспільному виробництві та раціонального використання трудових ресурсів, забезпечення розширеного відтворення робочої сили, удосконалення структури вільного часу працюючих. Одночасно з цим розвиток соціальної сфери сприяє розв’язанню таких соціальних завдань, як формування гармонійно розвиненої особистості, ліквідація культурно-побутових розбіжностей між містом і селом, між соціальними групами населення і районами країни.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Розміщення продуктивних сил України (Дорогунцов С.І.)