Головна Головна -> Підручники -> Підручник Дошкільна педагогіка (Т.І.Поніманська) скачати онлайн-> Значення передового педагогічного досвіду

Значення передового педагогічного досвіду


Значення передового педагогічного досвіду

Важливим джерелом розвитку наукової педагогіки є передовий педагогічний досвід, який виокремлюється з масової практики виховання дітей дошкільного віку активною творчою діяльністю педагогів, найефективнішим на конкретному етапі вирішенням завдань виховання і навчання, новизною змісту, методів, форм. До головних критеріїв передового педагогічного досвіду належать актуальність, новизна, результативність, раціональність, стабільність, перспективність. Актуальність педагогічного досвіду визначають його відповідністю найважливішим проблемам навчання і виховання на певному етапі. Свідченням новизни його можуть бути наукове відкриття, раціоналізація окремих аспектів педагогічної діяльності тощо. її оцінюють зіставленням, порівнянням з уже відомим у теорії та практиці. Про результативність педагогічного досвіду стверджують на підставі підвищення рівня розвитку дітей у процесі його використання. Раціональність витрат часу, зусиль, засобів є ознакою, пов’язаною з подоланням перевантаження вихователя і вихованців. Передовий педагогічний досвід передбачає високі результати, досягнуті за раціональної інтенсифікації зусиль, засобів, використання часу. Якщо досвід використовують тривалий час і в діяльності інших педагогів, його оцінюють як стабільний. Можливість його творчого наслідування іншими педагогами є свідченням перспективності досвіду.
Передовий педагогічний досвід найвищого рівня, породжений новою педагогічною ідеєю, називають новаторським. Він може бути дослідницьким (використання експериментального пошуку й отримання оригінальних даних на рівні відкриття) та раціоналізаторським (удосконалення практики навчання і виховання на основі використання творчих ідей). Наприклад, творчий пошук педагогів-новаторів (В. Сухомлинського, В. Шаталова, Є. Ільїна, С. Лисенкової, Ш. Амонашвілі, І. Волкова, М. Щетиніна) забезпечив обґрунтування ними теорії і методики педагогіки співробітництва. Новаторський досвід завідуючих дошкільними закладами Л. Блудової й Н. Дернович узагальнено в авторських програмах “Створення умов природного розвитку дітей у системі дошкільного виховання” та “Ладки”. Великою популярністю користується авторська методика Л. Шульги з розвитку художніх здібностей дітей дошкільного віку та програма з фізичного виховання М Єфименка.
Не менш важливу роль відіграє зразковий (репродуктивний) педагогічний досвід, який спирається на вже існуючі положення. Залежно від автора чи носія досвіду (окремий педагог, група вихователів, методичне об’єднання працівників дошкільних закладів району, міста, області та ін.) його класифікують як колективний, груповий або індивідуальний.
Передовий педагогічний досвід стимулює творчі пошуки педагогів, сприяє розвитку їхньої майстерності, педагогічних здібностей, впливає на розвиток педагогічної науки як джерело формулювання нових актуальних наукових завдань. Водночас він є базою даних для досліджень, засобом перевірки цінності їх результатів для практики виховання і навчання дітей.

Запитання. Завдання

1. Як ви розумієте термін “педагогічне дослідження”? У чому полягає специфіка педагогічного дослідження?
2. Обґрунтуйте показники ефективності педагогічного дослідження.
3. Охарактеризуйте основні методи педагогічного дослідження.
4. Якою, на ваш погляд, є актуальна проблема для наукового дослідження дошкільної педагогіки? Розробіть дослідницький апарат її вивчення.
5. Сформулюйте мету, завдання і визначте методи дослідження за темою “Виховання інтересу до навчальної діяльності у дошкільників”.
6. Чим зумовлена необхідність комплексного застосування методів педагогічного дослідження?

Література

Бех І. Д. Виховання особистості: У 2-х кн. — К., 2003.
Выготский Л. С. Проблема возраста // Собр. соч.: В 6 т. — Т. 4. — М„ 1984.
Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: Теорія та історія. — К., 1995.
Гільбух Ю. 3. Розумово обдарована дитина: Психологія, діагностика, педагогіка. — К., 1992.
Державна національна програма “Освіта. Україна XXI століття” // Освіта. — 1993. — № 44—46.
Гончаренко С У. Педагогічні дослідження. — К., 1995.
Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології. — К., 2004.
Довженок Г. В. Український дитячий фольклор. — К., 1974.
Доман Г., Доман Д. Дошкольное обучение ребенка. — М., 1995.
Жерносек І. Педагогічний досвід: головні ознаки і критерії // Рідна школа. — 1999. — № 9.
Запорожец А. В. Основные проблемы онтогенеза психики // Избр. психол. труды: В 2 т. — Т. 1. — М., 1986.
Кононко Е. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника. — К., 2000.
Корчак Я. Педагогическое наследие. — М., 1991.
Костюк Г. С. Розвиток і виховання // Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. — К., 1989.
Кудрявцев В. Т. Смысл человеческого детства и психическое развитие ребенка. — М., 1997.
Кулачківська С. Е., Ладивір С. О. Я — дошкільник: вікові та індивідуальні особливості психічного розвитку. — К., 1996.
Максименко С. Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. — К., 1990.
Одаренные дети: Пер. с англ. — М., 1991.
Основи національного виховання. — К., 1994.
Передовий педагогічний досвід: теорія і методика / За ред. Л. Л. Mo-мот. — К., 1990.
Педагогіка / За ред. М. Д. Ярмаченка. — К., 1986.
Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / Смирнов С. А., Котова И. Б., Шиянов Е. Н. и др. — М., 1999.
Про освіту: Закон України. — К., 1996.
Савенков А. И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. — М., 1999.
Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка. — К., 1996.
Сухомлинский В. А. Хрестоматия по этике / Сост. О. В. Сухомлинская. — М., 1990.
Сявавко Є. І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. — К., 1974.
Титаренко Т. М. Такие разные дети. — К., 1989.
Фельдштейн Д. И. Социальное развитие в пространстве-времени Детства. — М., 1997.
Ягупов В. В. Педагогіка. — К., 2002.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Дошкільна педагогіка (Т.І.Поніманська)