Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит (Савченко В. Я.) скачати онлайн-> 17.2. Навчальні завдання

17.2. Навчальні завдання


Виконання тестових завдань передбачає вибір правильної відповіді із запропонованих та коротке їх обґрунтування.
Практичні завдання передбачають використання досвіду, набутого в процесі вирішення попередніх завдань, та набуття практичних навичок інформаційного та технічного забезпечення аудиту.
• Тести
1. У сучасних умовах використовують такі способи обробки інформації в аудиті:
а) ручний;
б) механічний;
в) автоматизований;
г) усі перелічені;
д) усі перелічені та автоматичний.
2. У сучасних умовах найпоширенішими методами організації аудиту є:
а) моделювання;
б) проектний;
в) графічний;
г) моделювання та проектний;
д) моделювання, проектний, графічний.
3. Об’єктами організації процесу аудиту є:
а) номенклатури аудиторського процесу та їх матеріальні носії;
б) номенклатури аудиту, їх носії і технологія проведення
аудиту;
в) усе перелічене та його забезпечення;
г) моделювання та проектування.
4. Більш доцільною системою обробки інформації в аудиті в сучасних умовах є:
а) механізована;
б) автоматизована;
в) автоматична;
г) автоматизована або механізована.
5. До комплексу технічних засобів обробки інформації в аудиті належать:
а) ЕОМ, обладнання зв’язку, передача інформації та її тиражування;
б) усе перелічене та обладнання збору та попередньої обробки даних;
в) усе перелічене та обладнання автоматизованої видачі до-
кументів та їх зберігання.
• Практичні завдання
Завдання 1. Складіть перелік законодавчих актів і нормативно-інструктивних документів для формування інформаційного забезпечення аудиту:
• організації системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;
• необоротних активів;
• запасів (матеріалів, незавершеного виробництва, готової про¬дукції, товарів);
• капітальних та фінансових інвестицій;
• грошових коштів, розрахунків та дебіторської заборго-
ваності;
• витрат виробництва та витрат діяльності;
• власного капіталу та забезпечення зобов’язань;
• довгострокових зобов’язань;
• лізингових операцій (операційної та фінансової оренди);
• праці та її оплати;
• розрахунків із соціального страхування (усі види соціального страхування, у тому числі пенсійного);
• розрахунків по податках;
• доходів і фінансових результатів;
• фінансової звітності.
Завдання 2. Складіть перелік джерел обліково-економічної та іншої інформації, яка використовується при аудиті об’єктів, перелічених у попередньому завданні.
Завдання 3. На основі наведених даних необхідно розробити проект технічного забезпечення аудиторської фірми.
1. Валюта балансу фірми становить 600 000 грн,
у тому числі:
основні засоби (будівлі) 200 000 грн;
грошові кошти 400 000 грн;
власний капітал 600 000 грн;
2. Штатний розпис фірми:
• директор 1 особа;
• аудитор 5 осіб;
• асистент аудитора 10 осіб;
• офіс-менеджер 1 особа;
• заст. директора 1 особа.
Усі співробітники є штатними працівниками.
3. Офіс фірми обладнано 8-ма телефонними лініями та си-
стемою внутрішнього зв’язку (прямий зв’язок з директором
та його заступником, зв’язок з офіс-менеджером, усіма аудиторами, які працюють в окремих кімнатах офісу). Телефонне облад¬нання відсутнє.
4. У проекті передбачити автовідповідачі в офіс-менеджера
і кожного аудитора, можливість доступу до Інтернету та інших
інформаційно-пошукових систем.
5. Загальні витрати (капітальні інвестиції) не можуть перевищувати 200 000 грн.
17.3. Програмні питання
1. Поняття інформаційного забезпечення аудиторської діяльності та його мета.
2. Зміст інформаційного забезпечення аудиторської діяльності.
3. Організація інформаційного забезпечення аудиторської діяльності.
4. Поняття технічного забезпечення аудиторської діяльності та його мета.
5. Зміст технічного забезпечення аудиторської діяльності.
6. Організація технічного забезпечення аудиторської діяльності.
7. Проблеми інформаційного та технічного забезпечення ауди¬торської діяльності.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит (Савченко В. Я.)