Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки (монографія) (Попович) скачати онлайн-> 2.1. Понятійний апарат як засіб відображення міждисциплінарного характеру тіньової економіки 2.1.1. Підстави і принципи розробки понятійного апарату з питань тінізації та детінізації економіки

2.1. Понятійний апарат як засіб відображення міждисциплінарного характеру тіньової економіки 2.1.1. Підстави і принципи розробки понятійного апарату з питань тінізації та детінізації економіки


Реформування економіки без застосування науково обґрунтованих економіко-правових методів ризик-менеджменту та економіко-кримінологічного моніторингу організаційно-правових рішень щодо визначення реальних перспектив впровадження тих чи інших концепцій соціально-економічних перетворень у життя призвели до відволікання економіки від її основної мети – виробництва реальних ресурсів, необхідних для життєдіяльності країни. У результаті основні зусилля суспільства сконцентровані не на створенні передумов, необхідних для розвитку виробництва, а суто на перерозподілі створеної раніше власності з метою первісного накопичення приватного капіталу. Використовуючи кредитно-фінансові, інші економічні, правові та організаційно-управлінські технології як інструмент перерозподілу власності, реальний сектор економіки фактично був відрізаний від кредитно-фінансового забезпечення, що призвело до найбільших серед країн СНД втрат за останні роки обсягів ВВП, руйнації виробництва [59, 36], стрімкої деформації продуктивних сил суспільства та стану, коли межа між псевдопідприємницькою діяльністю, розкраданнями, відмиванням і акумуляцією протиправних капіталів та законною фінансово-господарською діяльністю практично стирається. Легальний, псевдолегальний і нелегальний або суто кримінальний обороти великих масивів капіталів протиправного походження супроводжуються різними формами кримінального промислу – псевдоугодами, псевдорозрахунковими операціями, шахрайством з фінансовими ресурсами, їх відмиванням, рекетом, підкупом, шантажем, корупцією, вбивствами на замовлення, тобто зрощенням загально-кримінального злочинного промислу зі злочинністю у сфері економіки і переміщенням центру ваги в бік останньої. Так, кошти, отримані від рекету, наркобізнесу, крадіжок, вбивств на замовлення та інших загальнокримінальних діянь, вкладаються в легальні та псевдолегальні торговельно-посередницькі операції, де вони акумулюються і водночас здійснюється їх відмивання [66; 72; 74; 103; 125], а корупційні та інші корисливі тіньові інтереси набули характеру саморегулятивного відтворення.
Що ж таке тіньова економіка? Яка її структура, причини, умови виникнення та механізми відтворення? Всі ці питання потребують осмисленої теоретико-методологічної розробки, оскільки ні в Україні, ні в міжнародній теорії та практиці на ці питання однозначної відповіді немає, а основне – відсутній загальновизнаний уніфікований понятійний апарат, за допомогою якого перед створенням інфраструктури детінізації відносин можна було б відобразити не тільки верхній рівень, а й глибинну структуру різнорівневих та різнопрофільних джерел тіньової економіки.
Обґрунтовуючи структуру теорії детінізації економіки, ми показали причини недоцільності розширення предметної сфери кримінології чи інших економічних та правових наук; проблеми, пов’язані зі спробами описати об’єктний, суб’єктний і причинний комплекси тіньової економіки, якщо її штучно включити в предмет кримінології або інші науки; відзначили, що розвиток кримінологічної науки або інших наук, пов’язаних з різними складовими економіки, лежить через “розвиток та інституціоналізацію” [35, 238] нової спеціальної теорії. У цьому контексті слід наголосити на такому висновку Зеленецького В.С.: “Оскільки кожна теорія описує свою предметну область, то специфіка останньої не може не обумовлювати особливості процесу її розвитку” [28, 277]. “Виділена предметна область більш повно описується теорією, і одночасно більш відчутніше виявляється відрив цієї області від інших сторін і відносин реальної дійсності, що не підлягає описуванню в поняттях та законах цієї теорії. Вихід виявляється у створенні теорій, що охоплюють більш широку предметну область” [139, 208]. Таким чином, розробивши спеціальну теорію детінізації економіки і визначивши об’єкт її вивчення, у нас з’являється можливість на підґрунті інтерналізації економічних, організаційно-правових та кримінологічних знань конкретизувати не тільки зміст об’єкта, а й отримати нові гносеологічні знання, категоріальний склад яких знаходиться у прямому співвідношенні з явищами реальної дійсності. Тобто ми отримаємо конкретно-наукову систему знань щодо інтерпретації методів пізнання і моніторингу, залежних від різноманітних джерел тіньової економіки.
Справа в тому, що кожна конкретна складова тіньової економіки, кожне конкретне джерело цих складових має свою діалектичну природу, свої технології, специфічний суб’єктний склад, причинно-мотиваційні механізми та криміногенний потенціал, притаманні специфіці відносин тих сфер життєдіяльності, в які проникла тіньова економіка. Однак, щоб встановити цей різноманітний причинно-мотиваційний потенціал з урахуванням специфіки технологічних особливостей сучасних тіньових, у т. ч. і криміногенних процесів у розрізі кожного окремого джерела тіньової економіки, необхідне науково-виважене теоретико-методологічне визначення:
– цілісної структури складових елементів тіньової економіки, понятійного і термінологічного апарату, з урахуванням теоретичних засад, напрацьованих у таких науках: кримінологія, економічна теорія, теорія управління, фінансове право, цивільне, кримінальне та адміністративне право, а також використання науково-теоретичних розробок з цих питань в інших галузях науки, що діалектично пов’язані з технологічною специфікою проблем пізнання, моніторингу і протидії різноманітним джерелам феномена “тіньова економіка”;
– понятійного апарату, який повинен враховувати теоретичні основи і принципи юридичної техніки і бути придатним для конструювання норм матеріального і процесуального права, що мають утворити організаційно-правову інфраструктуру детінізації економіки;
– термінологічного апарату, який має враховувати вітчизняний і світовий досвід розробки проблем, пов’язаних з пізнанням і протидією феномена “тіньова економіка”, відображати діалектичну природу і ключові аспекти визначених у ньому явищ, бути об’єктивізованим і придатним виконувати функції уніфікованого понятійного апарату, стати базовим інструментарієм науково-теоретичного і прикладного дослідження різнорівневих і різнопрофільних джерел тінізації економіки та пов’язаних з ними технологічних проблем детінізації* суспільно-економічних відносин.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки (монографія) (Попович)